Wtyczki dla WordPress - pomoc dla początkujących blogerów

Wtyczki dla WordPress - pomoc dla początkujących blogerów

Mimo tego, że nie jestem począt­ku­ją­cym blo­ge­rem, jak każ­dy sza­nu­ją­cy się użyt­kow­nik Word­Pres­sa, powi­nie­nem mieć swój pod­sta­wo­wy arse­nał uła­twia­ją­cy życie.

Według mnie - na począ­tek mno­gość wty­czek dla WP nie jest aż tak potrzeb­na. Naj­le­piej ogra­ni­czać je do mini­mum, a korzy­stać z tych, któ­re rze­czy­wi­ście dają nam real­ny uzysk, czy­li wygo­dę i pomoc w zdo­by­wa­niu popu­lar­no­ści w wyszu­ki­war­kach. Opi­szę pokrót­ce kil­ka, któ­rych sam z powo­dze­niem uży­wam.

 All in One SEO Pack 

Wtycz­ka, któ­ra już w samej nazwie zawie­ra prak­tycz­nie wszyst­ko, co o niej powin­ni­śmy wie­dzieć. Słu­ży do opty­ma­li­za­cji nasze­go blo­ga pod wzglę­dem przy­ja­znych URL, czy­li w skró­cie poma­ga­my wyszu­ki­war­kom dobrze rozu­mieć naszą stro­nę (przez co one bar­dziej nas lubią i rozu­mie­ją). Po insta­la­cji prak­tycz­nie nie potrze­bu­je kon­fi­gu­ra­cji, ale bar­dziej zaawan­so­wa­ni użyt­kow­ni­cy znaj­dą coś dla sie­bie (dyna­micz­ne meta-tagi, adre­sy kano­nicz­ne, opty­ma­li­za­cja tytu­łów stron ser­wi­su).

http://wordpress.org/plugins/all-in-one-seo-pack

All In One SEO Pack

 Broken Link Checker 

Bar­dzo przy­dat­ne narzę­dzie do spraw­dza­nia nie­ak­tyw­nych lub błęd­nych lin­ków. W mia­rę roz­wo­ju blo­ga coraz trud­niej pano­wać nad skarb­ni­cą naszych adre­sów URL umiesz­cza­nych we wpi­sach i na stro­nach i ta wtycz­ka zała­twia to za nas. Ska­nu­je zawar­tość blo­ga i infor­mu­je np. na maila o nie­ak­tyw­nych.

http://wordpress.org/plugins/broken-link-checker

Link Checker

 Google XML Sitemaps 

Google XML Site­maps słu­ży do gene­ro­wa­nia mapy witry­ny, zawie­ra­ją­cej pod­sta­wo­we infor­ma­cje dla robo­tów wyszu­ki­wa­rek (szkie­let stro­ny oraz jej zaka­mar­ki, czy­li lin­ki). Plu­gin daje moż­li­wość kon­fi­gu­ra­cji jak czę­sto robo­ty mają wra­cać (czy­li np. czę­ściej aktu­ali­zo­wa­ne rewi­ry powin­ny mieć więk­szą czę­sto­tli­wość odwie­dzin) oraz tzw. pin­go­wa­nia pod­sta­wo­wych wyszu­ki­wa­rek o zmia­nach na stro­nie (Google, Ask.com, Yahoo).

http://wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator

Google XML Sitemap

 Akismet 

Wpraw­dzie ten plu­gin jest dostar­cza­ny razem z Word­Pres­sem, ale war­to o nim wspo­mnieć. Na czym pole­ga jego dzia­ła­nie? Otóż na wal­ce ze spa­mem. Za pomo­cą klu­cza do API, któ­ry otrzy­mu­je­my za dar­mo po reje­stra­cji na WordPress.com, kon­fi­gu­ru­je­my Aki­sme­ta, by sobie dzia­łał. On za pomo­cą swo­ich wewnętrz­nych algo­ryt­mów, w opar­ciu o swo­je ser­we­ry do wal­ki ze spa­mem, moni­to­ru­je komen­ta­rze na naszej stro­nie i w razie, gdy mu się coś nie spodo­ba - wrzu­ca je do spam-skrzyn­ki, a nam daje moż­li­wość mode­ra­cji.

http://wordpress.org/plugins/akismet
 

Akismet

To tyl­ko pod­sta­wo­we wtycz­ki, któ­rych uży­wam rów­nież na swo­im blo­gu. Bogac­two, któ­re ofe­ru­je choć­by stro­na http://wordpress.org/plugins/ jest nie­zmie­rzo­ne, dla­te­go war­to poszu­kać tam cze­goś dla sie­bie. Wie­le wty­czek w wer­sjach dar­mo­wych ma ogra­ni­czo­ne opcje, któ­re osta­tecz­nie pozwa­la­ją z nich efek­tyw­nie korzy­stać. Za wer­sje Pre­mium zazwy­czaj trze­ba pła­cić, ale z kolei nie są to wiel­kie pie­nią­dze - od kil­ku do kil­ku­dzie­się­ciu dola­rów. Zale­cam jed­nak zawsze spraw­dzić, czy dana wtycz­ka jest aktu­ali­zo­wa­na, jak bar­dzo jest popu­lar­na, aby mieć pew­ność, że autor nadal aktyw­nie ją roz­wi­ja i w razie pro­ble­mów uzy­ska­my wspar­cie.

A co Ty zain­sta­lo­wa­łeś na swo­im WP?