Wojna sensów: chcę vs powinienem

Wojna sensów: chcę vs powinienem

Dziś bitew­ka mię­dzy tym, co chce­my, a co powin­ni­śmy, zwłasz­cza, że nie­zwy­kle rzad­ko zda­je­my sobie spra­wę z tego, iż myli­my zna­cze­nia tych słów.

Bar­dzo czę­sto mówi­my sobie chciał­bym to, chciał­bym tam­to i nie uda­je nam się tego osią­gnąć, ponie­waż uży­wa­my przy­pusz­cze­nia. Chcę to chcę i albo do tego dążę, albo tyl­ko chciał­bym i nigdy nie dosta­nę. Z kolei jest na pew­no spo­ro osób, któ­re chęt­nie powie­dzą Ci, co powi­nie­neś. Gdy już tak tłu­ką Ci do gło­wy na każ­dym kro­ku, że powi­nie­neś to, powi­nie­neś tam­to - nagle docho­dzisz do tego, iż prze­sta­jesz dążyć do tego, cze­go sam chcesz, a robisz to, co powi­nie­neś, choć wcze­śniej w życiu nie podej­rze­wał­byś się o taki obrót spra­wy.

Kiedy nie powinienem staje się chcę

Powin­no się wsta­wać rano, powin­no się cho­dzić do pra­cy, powin­no się pil­nie stu­dio­wać, powin­no się rzu­cić faj­ki, powin­no się mniej pić, powin­no się sty­lo­wo ubie­rać, powin­no się zdro­wo odży­wiać etc. etc. Rzy­gać mi się chce na tę licz­bę wyma­gań, któ­re tak napraw­dę nie są moje. Może nie powi­nie­nem tego pisać, ale mi się nie chce wsta­wać rano, cza­sem nie chce mi się cho­dzić do pra­cy, chcę stu­dio­wać nie­pil­nie, rzu­ci­łem faj­ki, więc teraz chcę zrzu­cić parę kilo­gra­mów, chcę się cza­sem zalać w tru­pa, ubie­rać wygod­nie i zjeść ham­bur­ge­ra. Ja sobie odpo­wie­dzia­łem cze­go chcę, a w kon­tek­ście Nowe­go Roku to już w ogó­le czu­ję, że bar­dzo chcę roz­wo­ju na polu zawo­do­wym i rodzin­nym. Czy jed­nak to, co chcę jest tym, co powi­nie­nem zro­bić? Oczy­wi­ście, że nie (zawsze), ale ja chcę, a na powin­no­ści mam zupeł­nie inną szu­flad­kę, do któ­rej zaglą­dam wte­dy, kie­dy rze­czy­wi­ście chcę, a nie wte­dy, gdy powi­nie­nem.

Może nie chcia­łeś się o tym dowie­dzieć, ale powi­nie­neś to co naj­mniej zro­zu­mieć.

[high­li­ght]   W poprzed­nich odcin­kach   [/​highlight]

[but­ton style="1" caption="czołobitność vs sza­cu­nek" link="http://muszkieter.in/2013/11/wojna-sensow-czolobitnosc-vs-szacunek/"][/button] 

[but­ton style="1" caption="tolerancja vs akcep­ta­cja" link="http://muszkieter.in/2013/10/wojna-sensow-tolerancja-vs-akceptacja/"][/button]
photo credit: HikingArtist.com via photopin cc