Wierzę w dobro ludzi - rozmowa z Panią Kierowniczką Blog Experts, Justyną 'Ritą' Pater

Wierzę w dobro ludzi - rozmowa z Panią Kierowniczką Blog Experts, Justyną 'Ritą' Pater

W Inter­ne­cie zna­na jako Rita/​Ritałke, o prze­dziw­nym nazwi­sku Hair­wo­od. Napraw­dę nazy­wa się Justy­na Pater i od same­go począt­ku naszej zna­jo­mo­ści z jej ust nie scho­dzi uśmiech. Oprócz cza­ru­ją­ce­go sty­lu bycia jest Panią Kie­row­nicz­ką w Blog Experts i robi dużo dobra dla blo­gos­fe­ry.

Musz­kie­ter: Co robi­ła Rita, zanim zaczę­ła kie­row­ni­czyć w BE?

Rita: Zaraz przed kon­fe­ren­cją byłam bar­dzo bli­sko sztu­ki, bo współ­pra­co­wa­łam jako mana­ger Pio­tra Kło­ska, foto­gra­fa, któ­ry był auto­rem zdjęć do ponad 200 okła­dek jaz­zo­wych twór­ców pol­skich i zagra­nicz­nych. :)

To świet­nie! Sko­ro kul­tu­ra, to aż cisną się na usta pyta­nia cze­go słu­chasz, jakie pre­fe­ru­jesz fil­my, co ostat­nio czy­ta­łaś, a może zasko­czysz cie­ka­wą sztu­ką teatral­ną?

Uwiel­biam sta­ry soul jazz, sta­ry dobry pol­ski jazz, też współ­cze­snych muzy­ków jaz­zo­wych, wśród któ­rych abso­lut­nie genial­ni, zwłasz­cza kon­cer­to­wo są Pink Freud. Jestem miło­śnicz­ką Pol­skiej Szko­ły Pla­ka­tu i gra­fi­ki. Boję się hor­ro­rów ;) W teatrze bywam rzad­ko nie­ste­ty, ostat­nio był to spek­takl Pły­wal­nia w reży­se­rii Kry­stia­na Lupy, w któ­rym grał Tomek Chra­pu­sta z http://pixblog.eu/

Nie wszy­scy wie­dzą, ale Blog Experts to Fun­da­cja. Powiedz tak w lapi­dar­nym skró­cie, co macie w sta­tu­cie.

Powo­ła­li­śmy fun­da­cję, bo szu­ka­li­śmy naj­bar­dziej opty­mal­nej oso­bo­wo­ści praw­nej, któ­ra umoż­li­wia­ła­by nam szer­sze dzia­ła­nia z Blog Experts. W naszym sta­tu­cie mamy więc wspie­ra­nie roz­wo­ju kul­tu­ry opar­tej o nowo­cze­sne tech­no­lo­gie. Będzie­my to robić natu­ral­nie tak jak do tej pory- poprzez kon­fe­ren­cje, warsz­ta­ty (rów­nież wyjaz­do­we) ale też współ­pra­ce z inny­mi fun­da­cja­mi, orga­ni­za­cja­mi. Pra­cu­je­my też już nad pierw­szy­mi rapor­ta­mi :)

Blog Experts brzmi dum­nie. Dla­cze­go tak nazwa­li­ście Fun­da­cję?

Blog Experts to nazwa kon­fe­ren­cji skie­ro­wa­nej do blo­ge­rów. Nazwa fun­da­cji to Fun­da­cja BE.

Od począt­ku w naszym zamy­śle było gro­ma­dze­nie wokół naszej kon­fe­ren­cji ludzi, któ­rzy są (nie tyl­ko według nas!) eks­per­ta­mi w swo­ich dzie­dzi­nach. Dla­te­go też poja­wia­ją się na niej oso­by bli­sko współ­pra­cu­ją­ce z blo­gos­fe­rą, ale też oso­by, a wła­ści­wie oso­bo­wo­ści, któ­re z blo­gos­fe­ry wyro­sły i z któ­rych zda­niem liczy się cała bran­ża. Blog Experts od pierw­szej edy­cji było sku­pio­ne na moc­nym con­ten­cie, czy­li tym mię­sku, któ­re­go bra­ko­wa­ło nam na impre­zach czy­sto networ­kin­go­wych. Cze­ka­li­śmy na takie spo­tka­nie w Kra­ko­wie i nic się nie wyda­rzy­ło, więc posta­no­wi­li­śmy z Kon­ra­dem, że wspól­nie je zor­ga­ni­zu­je­my.

Czy­li za całym zamie­sza­niem nie stoi jed­na oso­ba (mimo tego, że prze­cież naj­waż­niej­sza, bo Pani Kie­row­nicz­ka). Kto jesz­cze kry­je się za szyl­dem BE?

Pierw­sze trzy kon­fe­ren­cje uda­ło nam się zor­ga­ni­zo­wać w eks­pre­so­wym tem­pie z Kon­ra­dem Con­ra­dem. To był czas, w któ­rym dowie­dzie­li­śmy się mnó­stwo i o sobie i o tym w jakim kie­run­ku chce­my pójść. Nie­któ­re rze­czy wyni­ka­ły bar­dzo orga­nicz­nie i czę­sto jak tyl­ko zaczy­na­li­śmy gdzieś w prze­lo­cie myśleć o jakichś roz­wo­jo­wych aspek­tach, odpo­wied­ni ludzie poja­wia­li się i nam poma­ga­li. Tak na przy­kład było z fun­da­cją wła­śnie. Zasta­na­wia­li­śmy się nad roz­wią­za­niem odpo­wied­nim dla nas i gdy tyl­ko zaczę­li­śmy myśleć o fun­da­cji, od razu zosta­li­śmy oto­cze­ni przez pomoc­ne oso­by. Przy tej edy­cji współ­pra­cu­ją z nami Michał Psor Osta­po­wicz, Mary­sia OrganDaria Pod­wy­szyń­ska, któ­rzy ide­al­nie "czu­ją socja­le" i bar­dzo się cie­szy­my, że mamy tak faj­nych ludzi w naszym zespo­le.

Kon­fe­ren­cje kon­fe­ren­cja­mi, ale na pew­no nie zaj­mu­jesz się tyl­ko nimi. Co robisz, gdy nic nie orga­ni­zu­jesz?

O jeju, to strasz­ne co teraz napi­szę, ale cią­gle coś orga­ni­zu­ję! Poza orga­ni­zo­wa­niem odpo­czy­wam. Albo sta­ram się! Uwiel­biam spę­dzać czas z bli­ski­mi mi ludź­mi. Z przy­ja­ciół­mi, moim psem. Uwiel­biam wyj­ścia do kina, teatru, na kon­cer­ty i do gale­rii sztu­ki!  :)

No to zrób­my mini-test oso­bo­wo­ścio­wy - podaj trzy Two­je cechy, któ­re, choć pozy­tyw­ne, wpę­dza­ją Cię czę­sto w kło­po­ty. Jeśli masz jakąś cie­ka­wą histo­ryj­ką do opo­wie­dze­nia - nie krę­puj się :)

Zawsze patrzę na jasną stro­nę życia ;) Wiem, że nie ma sytu­acji, z któ­rych nie da się wyjść. Wie­rzę w dobro ludzi. I sama sta­ram się taka być dla innych.

Potra­fię nie­ste­ty pra­co­wać bar­dzo dużo. I to mnie wpę­dza w kło­po­ty, bo cza­sem orga­nizm mówi "ej stop Rit­ka!" a jeśli to nie orga­nizm mówi, mówią to moi przy­ja­cie­le. ;)

Kra­ków para­dok­sal­nie nie jest łatwym miej­scem na dzia­ła­nie w prze­strze­ni nowych mediów. To przy­wią­za­nie do tra­dy­cji potra­fi przy­gnieść i ode­brać ener­gię do reali­za­cji dzi­kich pomy­słów, a już na pew­no wyma­ga wiel­kiej wia­ry w suk­ces. Rita, czym dla Cie­bie będzie taki suk­ces?

Suk­ces… Nie zasta­na­wia­łam się nad tym jesz­cze. Kie­dy jed­nak zaczy­nam myśleć o tym co się dzie­je i jakie są pla­ny na przy­szłość, któ­re nie tak daw­no zno­wu zwe­ry­fi­ko­wa­li­śmy z Kon­ra­dem, mam prze­świad­cze­nie, że każ­dy krok do przo­du jest małym suk­ce­sem. Mam świa­do­mość, że reali­zu­ję się w tym co robi­my z BE, to doda­je mi wie­le ener­gii. Naj­więk­szą radość odczu­wam gdy ludzie przy­cho­dzą­cy na kon­fe­ren­cję mówią, że jest potrzeb­na i to przy­no­si mi mnó­stwo rado­ści.

Byłem na BE #3 (i pisa­łem o tym na blo­gu). Mimo, że sala kino­wa Kijo­wa nie pęka­ła w szwach od nad­mia­ru gości, to uwa­żasz kon­fe­ren­cję za uda­ną? Co moż­na wynieść z takich spo­tkań według Cie­bie?

Dru­ga edy­cja była naj­więk­sza (oko­ło 250 uczest­ni­ków) i ona poka­za­ła nam, że w b/​vlogerach jest potrze­ba pogłę­bia­nia wie­dzy i to była dla nas infor­ma­cja zwrot­na, na któ­rej opie­ra­my nasze dzia­ła­nia. To praw­da, na BE#3 sala nie pęka­ła w szwach, był to koniec lata i wie­le osób nie mogło się tam poja­wić. Ale kon­fe­ren­cja dzię­ki temu mia­ła też cha­rak­ter kame­ral­ny, któ­ry sprzy­ja pochła­nia­niu wie­dzy, a od tego zaczę­li­śmy naszą dzia­łal­ność. Każ­dy zain­te­re­so­wa­ny tema­ty­ką blo­go­wa­nia, social mediów, mógł wynieść z pre­lek­cji, warsz­ta­tów i pane­li dys­ku­syj­nych spo­ro cie­ka­wych infor­ma­cji.

Do tej pory nie było opłat za udział w Blog Experts, a #4 jest płat­ne (zda­je się 45 zł). Jestem kra­ku­sem napły­wo­wym, ale zdą­ży­łem już zła­pać cen­tu­sio­wy kli­mat, więc zapy­tam wprost: cze­mu każe­cie pła­cić za to, co powin­no być za dar­mo i... dla­cze­go tak dużo?

Tak, od tej edy­cji zde­cy­do­wa­li­śmy się pobie­rać opła­ty, bo teraz pra­cu­je­my całym zespo­łem i jeste­śmy odpo­wie­dzial­ni za innych ludzi. Mam jed­nak dobrą wia­do­mość- dzię­ki uprzej­mo­ści Hub:raum bile­ty na kon­fe­ren­cję będą bez­płat­ne!

Zostaw­my na moment BE. Jesteś bar­dzo zaję­tą oso­bą, ale na pew­no znaj­du­jesz czas na hob­by. Czym się inte­re­su­jesz?

Mam szczę­ście bo moje stu­dia były zwią­za­ne z tym co mnie inte­re­so­wa­ło. Od zawsze inte­re­su­ję się lite­ra­tu­rą i sztu­ką. Skoń­czy­łam dla­te­go filo­lo­gię angiel­ską i pisa­łam pra­cę na temat lite­ra­tu­ry ame­ry­kań­skiej. Skoń­czy­łam też stu­dia na kie­run­ku arte­te­ra­pia. :)

Moż­na powie­dzieć, że jesteś mul­ti­wy­kształ­ciu­chem! Więc teraz pew­nie marzysz o księ­ciu z baj­ki na bia­łym koniu (albo tępym blon­dy­nie w czer­wo­nym Porsche z dużą licz­bą koni mecha­nicz­nych).

Strasz­nie lubię ludzi i mam szczę­ście spo­ty­kać genial­nych męż­czyzn. Pasja, ener­gia i nić poro­zu­mie­nia, ale też podob­ne do moje­go poczu­cie humo­ru to bar­dzo waż­ne dla mnie cechy. No i poukła­da­nie. Bo ja poukła­da­na raczej nie jestem ;)

Wra­ca­jąc na koniec do BE - na pew­no szy­kuj­cie nie­spo­dzie­wan­ki i na pew­no nic mi tu już wię­cej nie powiesz, ale zrób­my mały skok w bok. Podaj pięć wyra­zów, któ­re koja­rzą się (nie­ko­niecz­nie bez­po­śred­nio) z Waszy­mi nie­spo­dzie­waj­ka­mi. Niech to będą małe pod­po­wie­dzi dla czy­tel­ni­ków, a nuż zgad­ną? :)

Hmm.. na pew­no będzie licz­ba 140, na pew­no będą liter­ki Y i T będzie ener­gia i kolo­ry. To nie pięć słów, ale mówią one dużo o tym co się będzie dzia­ło na BE#4 :)

[alert style="1"]No to zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na BE #4, któ­ry odbę­dzie się już 29 mar­ca 2014. Zapisz się (KLIK!).[/​alert]