Archives

Będzie, co ma być

Będzie, co ma być
Nie jestem fana­tycz­nym kato­li­kiem, ale w naj­trud­niej­szych momen­tach życio­wych szu­kam pomo­cy w Biblii. Znaj­du­ję tam cza­sem sło­wa, któ­re odpo­wia­da­ją na moje pyta­nia lub przy­naj­mniej są wska­zów­ką.
podaj dalej

Życie, bez względu na śmierć

Życie, bez względu na śmierć
Kil­ka godzin temu dowie­dzia­łem się, że ode­szła. Nie zna­łem jej oso­bi­ście. W The Voice of Poland zaśpie­wa­ła utwór "Dre­amer" Ozzy'ego Osbourne'a i zro­bi­ła to bar­dzo śred­nio z tech­nicz­ne­go punk­tu widze­nia. W jej gło­sie jed­nak zna­la­zło się tyle smut­ku zmie­sza­ne­go z nadzie­ją, że ten krót­ki ...
podaj dalej

spodchmurykapelusza miłość dostrzec

17 stycz­nia 2004 roku Pol­skę obie­gła wieść o śmier­ci Cze­sła­wa Nie­me­na. Opu­ścił nas dokład­nie 10 lat temu. Zosta­ła jego muzy­ka oraz cią­gle nie­zro­zu­mia­ła przez spo­łe­czeń­stwo potrze­ba miło­ści i akcep­ta­cji.
podaj dalej

7 życzeń do Polaka

Jestem poważ­nie zmę­czo­ny bra­kiem życz­li­wo­ści Pola­ków. Ale prze­cież dziś jest WOŚP, radość, kasa, pomoc! I mnó­stwo zła wyzie­ra­ją­ce­go zewsząd nawet przy tej akcji. Dla­te­go posta­no­wi­łem, że i ja zro­bię sobie świę­to. Napi­szę 7 życzeń do Pola­ka.
podaj dalej

Podziękujmy artystom

Podziękujmy artystom
W egzy­sten­cji prze­cięt­ne­go Kowal­skie­go nie ma zbyt wie­le arty­zmu. Zaj­mu­je się głów­nie życiem i jego pro­zą. Było­by mu jesz­cze smut­niej, gdy­by nie fakt, że na szczę­ście nadal rodzą się arty­ści.
podaj dalej

Bóg zapłać

Bóg zapłać
Dro­gie dzie­ci. Za to, że wyja­wi­cie mi wszyst­kie złe uczyn­ki, ja dam Wam roz­grze­sze­nie, a póź­niej rzuć­cie na tacę (monet nie przyj­mu­ję, tyl­ko bank­no­ty).
podaj dalej

Lady Gaga - Applause

Lady Gaga - Applause
Nie prze­pa­dam za Gagą, ale uwiel­biam ją za pomy­sło­wość i "szar­pa­nie" tłu­mem. Tele­dysk Applau­se tyl­ko to potwier­dza. Zaba­wa obra­zem i uwa­gą widza na mistrzow­skim pozio­mie.
podaj dalej