TomTom GO 500 wpadnie w moje ręce!

TomTom GO 500 wpadnie w moje ręce!

Wia­do­mość z ostat­niej chwi­li - zosta­łem teste­rem nawi­ga­cji Tom­Tom GO 500 w kon­kur­sie orga­ni­zo­wa­nym na blo­gu Segrit­ty.

21 sierp­nia Segrit­ta ogło­si­ła kon­kurs na teste­ra. Pomy­śla­łem, a co mi tam, zasza­le­ję i wyślę swo­je zgło­sze­nie, bo prze­cież nic nie tra­cę. Spło­dzi­łem maila, jak przy­ka­za­no, i wysła­łem. Dosta­łem potwier­dze­nie, że mail dotarł, więc teraz wystar­czy­ło spo­koj­nie pocze­kać do 28 sierp­nia, kie­dy mia­ły zostać ogło­szo­ne wyni­ki. Dni mija­ły w nor­mal­nym toku, musz­kie­ci­łem sobie na blo­gu, aż tu nagle dziś popo­łu­dniu dosta­ję maila z infor­ma­cją, że wygra­łem w kon­kur­sie. Cza­aaad! Nawi­ga­cja zapo­wia­da się świet­nie, a w dodat­ku nie będę już dzie­wi­cą i dosta­nę pierw­szy gadżet do testów :D W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu mam otrzy­mać sprzęt i wszyst­kie papier­ki zwią­za­ne z kon­kur­sem, więc... będzie fun :)

Bar­dzo cie­szę się z wygra­nej, dla­te­go mój wpis nie będzie dłu­gi (poza tym jest pią­tek, więc trze­ba iść gdzieś coś pomusz­kie­cić week­en­do­wo).

PS

Zauwa­ży­łem, że podob­ny kon­kurs orga­ni­zo­wa­ny jest na Anty­we­bie. Zachę­co­ny wygra­ną pole­cam Wam spró­bo­wać swo­ich sił - przy­łącz­cie się do testów :)


Muszkieterskie testy TomToma

 Część 1  Tom­Tom w Kra­ko­wie cz. 1 — jak ja lubię nie­spo­dzian­ki!
 Część 2  Tom­Tom w Kra­ko­wie cz. 2 - pokaż kot­ku co masz w środ­ku
 Część 3  Tom­Tom w Kra­ko­wie cz. 3 - wieź mnie do Mul­ti­ki­na!