Tag Archives: zmiana życiowa

Niezamknięte rozdziały a życie

Niezamknięte rozdziały a życie
Już za moment, już za chwi­lę roz­pocz­nę kolej­ny nowy roz­dział swo­je­go życia. Zawsze wte­dy przy­cho­dzi na myśl zro­bie­nie rema­nen­tu, a wte­dy oka­zu­je się jak wie­le roz­dzia­łów jest aktu­al­nych i żywych, choć niby zosta­ły już zamknię­te.
podaj dalej