Tag Archives: xmind

Bezstresowe życie

Bezstresowe życie
Stres zabi­ja - tak mówią wszy­scy leka­rze. Wyda­je się jed­nak, że to on wła­śnie napę­dza do wyko­ny­wa­nia rze­czy nie­moż­li­wych. Czy zatem bez­stre­so­we życie może być celem?
podaj dalej