Tag Archives: twarze depresji

Depresja - choroba uleczalna

Depresja - choroba uleczalna
Dużo się mówi o depre­sji, zwłasz­cza na jesień lub wio­snę. Zwie­dzi­łem pół inter­ne­tu w poszu­ki­wa­niu infor­ma­cji na ten temat. W więk­szo­ści wyja­śnia­ne jest jak ona wyglą­da, jakie są przy­pusz­czal­nie jej obja­wy, jak ewen­tu­al­nie postę­po­wać z czło­wie­kiem w depre­sji. Chy­ba naj­waż­niej­szym ...
podaj dalej