Tag Archives: czyste powietrze

Łączy nas powietrze

Łączy nas powietrze
Od kie­dy znów zaczą­łem czy­tać, co dzie­je się na Twit­te­rze, co rusz tra­fiam na akcję #moje­po­wie­trze, za któ­rą stoi mar­ka ING Bank Ślą­ski. Sama akcja jest super, a dzię­ki niej zaczą­łem zasta­na­wiać się, co nas łączy i jak mia­sta radzą sobie z oczysz­cza­niem życio­daj­ne­go powie­trza.
podaj dalej