Rekomenduj.to mówi "Hello Day!"

Rekomenduj.to mówi

Z poję­ciem mar­ke­tin­gu reko­men­da­cyj­ne­go spo­tka­łem się sto­sun­ko­wo nie­daw­no, więc posta­no­wi­łem wypró­bo­wać mecha­nizm na sobie na przy­kła­dzie akcji pro­mo­cyj­nej Hel­lo Day!, reali­zo­wa­nej przez Rekomenduj.to.

Ta musz­kie­ci­na jest subiek­tyw­ną opi­nią. Nie jestem zwią­za­ny z agen­cją buzz media żad­ną umo­wą, poza for­mal­no­ścia­mi (oświad­cze­nie) umoż­li­wia­ją­cy­mi bra­nie udzia­łu w orga­ni­zo­wa­nych przez nich akcjach pro­mo­cyj­nych. Loku­ję Rekomenduj.toHel­lo Day!, bo mogę :)

Moc­no zasta­na­wia­łem się czy napi­sać o tej akcji. Jak zwy­kle mia­łem blo­ger­skie roz­ter­ki jak to zosta­nie ode­bra­ne. Po dłuż­szym namy­śle uzna­łem, że kij z tym jak to ktoś odbie­rze. Wzią­łem udział w testach kon­su­menc­kich płat­ków i owsia­nek Hel­lo Day!, bo nada­rzy­ła się oka­zja na ich przy­kła­dzie spraw­dzić jak dzia­ła ser­wis Rekomenduj.to. Wie­lu blo­ge­rów, podob­nie jak ja, waha się czy ufać tego typu ser­wi­som, czy ich wyma­ga­nia nie są wyśru­bo­wa­ne, co z nie­za­leż­no­ścią przy prze­pro­wa­dza­nych testach etc. Nie wiem, czy mój test tego testu (sic!) będzie mia­ro­daj­ny, ale być może dzię­ki nie­mu wyro­bi­cie sobie wła­sne zda­nie. Poży­je­my, zoba­czy­my.

Ja tym­cza­sem opi­szę co to jest Rekomenduj.to, jak wyglą­da od zaple­cza i czy cała akcja Hel­lo Day! mi się spodo­ba­ła. Goto­wi? To zaczy­na­my.

Co to jest Rekomenduj.to?

Ser­wis powstał po to, by zbie­rać infor­ma­cje o pro­duk­tach zna­nych marek, a odby­wa się to za pomo­cą testów kon­su­menc­kich. Z pol­skie­go na nasze - każ­dy użyt­kow­nik, któ­ry zosta­nie zakwa­li­fi­ko­wa­ny do testów, sta­je się jed­no­cze­śnie ich amba­sa­do­rem danej mar­ki i jego zada­niem jest "zba­da­nie" pro­duk­tu, jego wła­ści­wo­ści. Cała zaba­wa jest po to, by dowie­dzieć się czy mar­ka speł­nia ocze­ki­wa­nia swo­je­go poten­cjal­ne­go klien­ta. To nie wszyst­ko. Amba­sa­dor dosta­je od Rekomenduj.to pacz­kę z pro­duk­ta­mi, zawie­ra­ją­cą odpo­wied­nią licz­bę gadże­tów, któ­ry­mi powi­nien podzie­lić się ze swo­imi zna­jo­my­mi. W ten spo­sób od jed­nej oso­by pro­dukt wycho­dzi do kil­ku two­rząc "siat­kę testu­ją­cą". Amba­sa­dor prze­pro­wa­dza z nimi roz­mo­wy i obga­du­je co się podo­ba, co nie, a póź­niej rapor­tu­je.

Rekomenduj.to - Strona główna

Rekomenduj.to - Stro­na głów­na

Moż­na więc w skró­cie powie­dzieć, że dosta­jesz gra­ti­so­wą "prom­kę", któ­rą roz­sie­wasz w świe­cie swo­ich zna­jo­mych. Pew­nie od razu poja­wi się pyta­nie - a ile kasy dosta­jesz za te testy? Odpo­wiedź jest pro­sta: NULL. Moż­na więc uznać udział w akcjach za zaba­wę, bo nie jesteś zobo­wią­za­ny do infor­mo­wa­nia o niej (choć Rekomenduj.to do tego zachę­ca, co jest chy­ba oczy­wi­ste). Lubię sta­wia­nie spra­wy jasno i trze­ba przy­znać, że ser­wis robi to przej­rzy­ście, a to chy­ba naj­waż­niej­sze przy tego rodza­ju współ­pra­cy. Zresz­tą, sami o tym piszą.

Praw­dzi­wy Amba­sa­dor mar­ki to oso­ba, któ­ra jaw­nie infor­mu­je swo­ich zna­jo­mych skąd otrzy­ma­ła pro­dukt, reko­men­du­je pro­dukt ale tyl­ko i wyłącz­nie jeśli speł­nił on jego ocze­ki­wa­nia. Nie chce­my, żebyś robił coś wbrew sobie! Amba­sa­dor jest szcze­ry – cza­sa­mi szcze­ry do bólu. Jeże­li pro­dukt nie speł­nił Two­ich ocze­ki­wań - napisz do nas a pro­dukt prze­każ swo­je­mu zna­jo­me­mu. Budu­jąc z nami rela­cje masz do speł­nie­nia swo­je zada­nia. O Two­ich obo­wiąz­kach zawsze infor­mu­je­my w pacz­ce, któ­rą od nas otrzy­masz.Rekomenduj.to

Żeby uzy­skać sta­tus amba­sa­do­ra nale­ży wypeł­niać ankie­ty dostęp­ne w pane­lu użyt­kow­ni­ka. Mnie zakwa­li­fi­ko­wa­no do akcji pro­mu­ją­cej płat­ki i owsian­ki Hel­lo Day!.

Jestem ambasadorem Hello Day!

Dosta­łem sym­pa­tycz­ne­go maila, że pacz­ka amba­sa­do­ra do mnie idzie. I doszła! Cał­kiem boga­ta.

Paczka ambasadora Hello Day!

Pacz­ka amba­sa­do­ra Hel­lo Day!

To taka duża paka zawie­ra­ją­ca 4 rodza­je płat­ków i owsia­nek Hel­lo Day!, po 5 sztuk z każ­de­go rodza­ju, czy­li razem 40 sasze­tek. Dosta­łem też ulot­ki dla zna­jo­mych oraz ksią­żecz­kę z infor­ma­cja­mi dla mnie. Wszyst­ko ład­ne, kolo­ro­we, bar­dzo zachę­ca­ją­ce (tak, pro­duk­ty żyw­no­ścio­we je się prze­cież ocza­mi!).

Nie wiem ile osób bra­ło udział i otrzy­ma­ło podob­ne pacz­ki, ale jed­no­cze­śnie przy pro­mo­cji udzie­la­li się czte­rej amba­sa­do­rzy głów­ni, m.in. Segrit­ta. Hel­lo Day! sta­wia­ło przed nimi róż­ne wyzwa­nia pasu­ją­ce do rodza­jów płat­ków i owsia­nek: ENERGY, FOCUS, FIT, GLAMOUR.

Moim zada­niem było udo­stęp­nie­nie pro­duk­tów Hel­lo Day! swo­im zna­jo­mym, zebra­nie infor­ma­cji od nich i prze­sła­nie rapor­tów do Rekomenduj.to.

Rekomenduj.to - Raport

Rekomenduj.to - raport

W pane­lu użyt­kow­ni­ka mia­łem też dostęp do forum i mogłem wymie­niać się uwa­ga­mi z inny­mi amba­sa­do­ra­mi.

Rekomenduj.to - dyskusje

Rekomenduj.to - dys­ku­sje

Osta­tecz­nie musia­łem prze­słać dłu­gi raport koń­co­wy, zawie­ra­ją­cy infor­ma­cje od moich zna­jo­mych oraz moje odczu­cia zwią­za­ne z pro­duk­tem. Pod lin­kiem, któ­ry otrzy­ma­łem na mail cze­ka­ła mnie spo­ra i szcze­gó­ło­wa ankie­ta.

Rekomenduj.to - raport końcowy

Rekomenduj.to - raport koń­co­wy

Nie­ste­ty, nie wszyst­ko było takie kolo­ro­we, jak­by się mogło zda­wać. Dosta­wa­łem spo­ro maili, ale nie­któ­re mia­ły nie­zbyt pozy­tyw­ny wydźwięk. Naj­bar­dziej dener­wo­wa­ło mnie pona­gla­nie, choć nie wia­do­mo skąd aż takie ciśnie­nie na rapor­to­wa­nie i pod­kre­śla­nie przy tym, że "to chy­ba nie­wie­le", sko­ro już otrzy­ma­łem pacz­kę amba­sa­do­ra za dar­mo. Taka komu­ni­ka­cja gasi przy­ja­zne odczu­cia i choć nie jest niczym, co "boli dłu­żej", to jed­nak zosta­wia złe wra­że­nie. Uśmiesz­ki w mailu to zbyt mało, żeby uznać je za sym­pa­tycz­ny żart.

Rekomenduj.to - Za długo czekacie? Nie poganiajcie mnie!

Rekomenduj.to - Za dłu­go cze­ka­cie? Nie poga­niaj­cie mnie!

Podsumowanie

Rekomenduj.to jest ser­wi­sem, dzię­ki któ­re­mu moż­na uzy­skać dostęp do cie­ka­wych pro­duk­tów. Daje moż­li­wość prze­te­sto­wa­nia pró­bek, zapo­zna­nia się z daną mar­ką bez żad­nych kon­se­kwen­cji dla kie­sze­ni (mate­ria­ły i gadże­ty dosta­je­my za dar­mo). Dodat­ko­wo pacz­ki amba­sa­do­rów są świet­nie przy­go­to­wa­ne, a komu­ni­ka­cja z użyt­kow­ni­ka­mi przy­zwo­ita, choć nie bez błę­dów. Ser­wis jest nie­sa­mo­wi­cie przy­ja­zny, czy­tel­ny i zachę­ca­ją­cy.

Z powo­dze­niem mogę pole­cić udział w akcjach Rekomenduj.to, któ­re­mu bar­dzo dzię­ku­ję za moż­li­wość udzia­łu w amba­sa­do­rze­niu Hel­lo Day!. To było faj­ne doświad­cze­nie.

Żeby uczci­wie podejść do testów posta­no­wi­łem oce­nić osob­no ser­wis Rekomenduj.to i pro­duk­ty Hel­lo Day!. Poni­żej w osob­nych tabe­lach zebra­łem ich plu­sy oraz minu­sy.

Ufff! To by było na tyle!

Rekomenduj.to - PLUSYRekomenduj.to - MINUSYHel­lo Day! - PLUSYHel­lo Day! - MINUSY
 • przej­rzy­ste zasa­dy współ­pra­cy
 • przy­ja­zność i czy­tel­ność ser­wi­su
 • uła­twio­na komu­ni­ka­cja z inny­mi amba­sa­do­ra­mi
 • dzia­ła­nia w social media
 • zachę­ca­nie amba­sa­do­rów do aktyw­no­ści
 • pięk­nie przy­go­to­wa­na pacz­ka amba­sa­do­ra
 • brak infor­ma­cji ilu oso­bom mam roz­dać pro­duk­ty
 • nie lubię naci­sku, a jeśli jest koniecz­ny - to z wyja­śnie­niem dla­cze­go
 • zabra­kło infor­ma­cji o ter­mi­nie koń­ca akcji, o ter­mi­nie prze­sy­ła­nia rapor­tów
 • nie­wiel­kie, poręcz­ne saszet­ki
 • moż­li­wość wybo­ru ulu­bio­ne­go sma­ku (mnie naj­bar­dziej odpo­wia­da GLAMOUR)
 • bar­dzo smacz­ne, przy­go­to­wa­ne na bazie natu­ral­nych skład­ni­ków
 • wybór mię­dzy płat­ka­mi i owsian­ka­mi
 • świet­ne nie tyl­ko na śnia­da­nie
 • mimo, że war­tość odżyw­cza skład­ni­ków jest odpo­wied­nia, to por­cje są za małe
 • wolał­bym opcję rzu­ca­ną na mle­ko (mle­ko w prosz­ku w jogur­cie lub na wodzie... no śred­nio)

PS

Chęt­nie prze­czy­tam Two­ją opi­nię o tego rodza­ju testach na moim blo­gu. Poza tym jeśli masz pyta­nia, uwa­gi i inne - pisz śmia­ło w komen­ta­rzach!