Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej stro­ny inter­ne­to­wej to: http://muszkieter.in. Stro­na jest pro­wa­dzo­na przez oso­bę indy­wi­du­al­ną - Damia­na Moskal­skie­go.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kie­dy odwie­dza­ją­cy witry­nę zosta­wia komen­tarz, zbie­ra­my dane widocz­ne w for­mu­la­rzu komen­to­wa­nia, jak i adres IP odwie­dza­ją­ce­go oraz pod­pis jego prze­glą­dar­ki jako pomoc przy wykry­wa­niu spa­mu.

Zano­ni­mi­zo­wa­ny ciąg zna­ków stwo­rzo­ny na pod­sta­wie two­je­go adre­su ema­il (tak zwa­ny hash) może zostać prze­sła­ny do usłu­gi Gra­va­tar w celu spraw­dze­nia czy jej uży­wasz. Poli­ty­ka pry­wat­no­ści usłu­gi Gra­va­tar jest dostęp­na tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwier­dze­niu komen­ta­rza twój obra­zek pro­fi­lo­wy jest widocz­ny publicz­nie w kon­tek­ście two­je­go komen­ta­rza.

Jeże­li chcesz dodać komen­tarz na blo­gu, musisz wypeł­nić for­mu­larz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne, by dodać komen­tarz.

Sys­tem komen­ta­rzy obsłu­gi­wa­ny jest przez fir­mę Disqus Inc., 301 Howard Stre­et, Suite 300, San Fran­ci­sco, CA94105, USA. Disqus jest samo­dziel­nym admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych oso­bo­wych, a korzy­sta­nie z sys­te­mu odby­wa się na pod­sta­wie akcep­ta­cji przez Cie­bie regu­la­mi­nu świad­cze­nia usług przez Disqus.

Dane prze­ka­za­ne pod­czas doda­wa­nia komen­ta­rza wyko­rzy­sty­wa­ne są w celu opu­bli­ko­wa­nia komen­ta­rza na blog, a pod­sta­wą praw­ną ich prze­twa­rza­nia jest Two­ja zgo­da (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyni­ka­ją­ca z doda­nia komen­ta­rza.

Dane będą prze­twa­rza­ne przez czas funk­cjo­no­wa­nia komen­ta­rzy na blo­gu, chy­ba że wcze­śniej popro­sisz o usu­nię­cie komen­ta­rza, co spo­wo­du­je usu­nię­cie Two­ich danych z bazy.

W każ­dej chwi­li możesz spro­sto­wać swo­je dane przy­pi­sa­ne do komen­ta­rza, jak rów­nież zażą­dać ich usu­nię­cia. Przy­słu­gu­je Ci rów­nież pra­wo do prze­no­sze­nia danych, o któ­rym mowa w art. 20 RODO. Upraw­nie­nia te możesz reali­zo­wać bez­po­śred­nio w ramach swo­je­go kon­ta użyt­kow­ni­ka w sys­te­mie Disqus.

Media

Jeśli jesteś zare­je­stro­wa­nym użyt­kow­ni­kiem i wgry­wasz na witry­nę obraz­ki, powi­nie­neś uni­kać prze­sy­ła­nia obraz­ków z taga­mi EXIF loka­li­za­cji. Odwie­dza­ją­cy stro­nę mogą pobrać i odczy­tać peł­ne dane loka­li­za­cyj­ne z obraz­ków w witry­nie.

Ciasteczka

Jeśli zosta­wisz na naszej witry­nie komen­tarz, będziesz mógł wybrać opcję zapi­su two­jej nazwy, adre­su ema­il i adre­su stro­ny inter­ne­to­wej w cia­stecz­kach, dzię­ki któ­rym pod­czas pisa­nia kolej­nych komen­ta­rzy powyż­sze infor­ma­cje będą już dogod­nie uzu­peł­nio­ne. Te cia­stecz­ka wyga­sa­ją po roku.

Jeśli masz kon­to i zalo­gu­jesz się na tej witry­nie, utwo­rzy­my tym­cza­so­we cia­stecz­ko na potrze­by spraw­dze­nia czy two­ja prze­glą­dar­ka akcep­tu­je cia­stecz­ka. To cia­stecz­ko nie zawie­ra żad­nych danych oso­bi­stych i zosta­nie wyrzu­co­ne kie­dy zamkniesz prze­glą­dar­kę.

Pod­czas logo­wa­nia two­rzy­my dodat­ko­wo kil­ka cia­ste­czek potrzeb­nych do zapi­su two­ich infor­ma­cji logo­wa­nia oraz wybra­nych opcji ekra­nu. Cia­stecz­ka logo­wa­nia wyga­sa­ją po dwóch dniach, a opcji ekra­nu po roku. Jeśli zazna­czysz opcję „Pamię­taj mnie”, logo­wa­nie wyga­śnie po dwóch tygo­dniach. Jeśli wylo­gu­jesz się ze swo­je­go kon­ta, cia­stecz­ka logo­wa­nia zosta­ną usu­nię­te.

Jeśli zmo­dy­fi­ku­jesz albo opu­bli­ku­jesz arty­kuł, w two­jej prze­glą­dar­ce zosta­nie zapi­sa­ne dodat­ko­we cia­stecz­ko. To cia­stecz­ko nie zawie­ra żad­nych danych oso­bi­stych, wska­zu­jąc po pro­stu na iden­ty­fi­ka­tor przed chwi­lą edy­to­wa­ne­go arty­ku­łu. Wyga­sa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Arty­ku­ły na tej witry­nie mogą zawie­rać osa­dzo­ne tre­ści (np. fil­my, obraz­ki, arty­ku­ły itp.). Osa­dzo­ne tre­ści z innych witryn zacho­wu­ją się ana­lo­gicz­nie do tego, jak­by użyt­kow­nik odwie­dził bez­po­śred­nio kon­kret­ną witry­nę.

Te witry­ny mogą zbie­rać infor­ma­cję o tobie, uży­wać cia­ste­czek, dołą­czać dodat­ko­we, zewnętrz­ne sys­te­my śle­dze­nia i moni­to­ro­wać two­je inte­rak­cje z osa­dzo­nym mate­ria­łem, włą­cza­jąc w to śle­dze­nie two­ich inte­rak­cji z osa­dzo­nym mate­ria­łem jeśli posia­dasz kon­to i jesteś zalo­go­wa­ny w tam­tej witry­nie.

Analiza statystyk

Do celów gro­ma­dze­nia danych sta­ty­stycz­nych oraz dal­szej ich ana­li­zy uży­wa­my opro­gra­mo­wa­nia Google Ana­ly­tics i Jet­pack Sta­ti­stics. Usłu­gi Google Ana­ly­tics i Jest­pack Sta­ti­scs dzia­ła­ją w opar­ciu o pli­ki cookie, a zbie­ra­ne przez nie dane są ano­ni­mo­we. Usłu­gi posia­da­ją wła­sne poli­ty­ki odpo­wied­nio - poli­ty­ka pry­wat­no­ści Google Ana­ly­tics oraz Jet­pack Sta­ti­stics.

Z kim dzielimy się danymi

Zapew­nia­my moż­li­wość korzy­sta­nia z funk­cji spo­łecz­no­ścio­wych, takich jak udo­stęp­nia­nie tre­ści w ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych oraz sub­skryp­cja pro­fi­lu spo­łecz­no­ścio­we­go. Korzy­sta­nie z tych funk­cji może wią­zać się z wyko­rzy­sty­wa­niem pli­ków cookies admi­ni­stra­to­rów ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych takich jak: Face­bo­ok, Insta­gram, YouTu­be, Twi­ter, Google+, Lin­ke­dIN.

Wyświe­tla­jąc naszą stro­nę inter­ne­to­wą, zawie­ra­ją­cą taką wtycz­kę, Two­ja prze­glą­dar­ka nawią­że bez­po­śred­nie połą­cze­nie z ser­we­ra­mi admi­ni­stra­to­rów ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych (usłu­go­daw­ców). Zawar­tość wtycz­ki jest prze­ka­zy­wa­na przez dane­go usłu­go­daw­cę bez­po­śred­nio do Two­jej prze­glą­dar­ki i inte­gro­wa­na ze stro­ną. Dzię­ki tej inte­gra­cji usłu­go­daw­cy otrzy­mu­ją infor­ma­cję, że Two­ja prze­glą­dar­ka wyświe­tli­ła naszą stro­nę, nawet jeśli nie posia­dasz pro­fi­lu u dane­go usłu­go­daw­cy czy nie jesteś u nie­go aku­rat zalo­go­wa­ny.

Taka infor­ma­cja (wraz z Two­im adre­sem IP) jest przez Two­ją prze­glą­dar­kę prze­sy­ła­na bez­po­śred­nio do ser­we­ra dane­go usłu­go­daw­cy (nie­któ­re ser­we­ry znaj­du­ją się w USA) i tam prze­cho­wy­wa­na.

Jeśli zalo­go­wa­łeś się do jed­ne­go z ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych, to usłu­go­daw­ca ten będzie mógł bez­po­śred­nio przy­po­rząd­ko­wać wizy­tę na naszej stro­nie do Two­je­go pro­fi­lu w danym ser­wi­sie spo­łecz­no­ścio­wym.

Jeśli uży­jesz danej wtycz­ki, np. kil­ka­jąc w przy­cisk „Lubię to” lub „Udo­stęp­nij”, to odpo­wied­nia infor­ma­cja zosta­nie rów­nież prze­sła­na bez­po­śred­nio na ser­wer dane­go usłu­go­daw­cy i tam zacho­wa­na.

Ponad­to, infor­ma­cje te zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne w danym ser­wi­sie spo­łecz­no­ścio­wym i uka­żą się oso­bom doda­nym jako Two­je kon­tak­ty.

Cel i zakres gro­ma­dze­nia danych oraz ich dal­sze­go prze­twa­rza­nia i wyko­rzy­sta­nia przez usłu­go­daw­ców, jak rów­nież moż­li­wość kon­tak­tu oraz Two­je pra­wa w tym zakre­sie i moż­li­wość doko­na­nia usta­wień zapew­nia­ją­cych ochro­nę Two­jej pry­wat­no­ści zosta­ły opi­sa­ne w poli­ty­ce pry­wat­no­ści poszcze­gól­nych usłu­go­daw­ców.

Jeśli nie chcesz, aby ser­wi­sy spo­łecz­no­ścio­we przy­po­rząd­ko­wy­wa­ły dane zebra­ne w trak­cie odwie­dzin na naszej stro­nie inter­ne­to­wej bez­po­śred­nio Two­je­mu pro­fi­lo­wi w danym ser­wi­sie, to przed wizy­tą na naszej stro­nie musisz się wylo­go­wać z tego ser­wi­su. Możesz rów­nież cał­ko­wi­cie unie­moż­li­wić zała­do­wa­nie na stro­nie wty­czek sto­su­jąc odpo­wied­nie roz­sze­rze­nia dla Two­jej prze­glą­dar­ki, np. blo­ko­wa­nie skryp­tów.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zosta­wisz komen­tarz, jego treść i meta­da­ne będą prze­cho­wy­wa­ne przez czas nie­okre­ślo­ny. Dzię­ki temu jeste­śmy w sta­nie roz­po­zna­wać i zatwier­dzać kolej­ne komen­ta­rze auto­ma­tycz­nie, bez wysy­ła­nia ich do każ­do­ra­zo­wej mode­ra­cji.

Dla użyt­kow­ni­ków któ­rzy zare­je­stro­wa­li się na naszej stro­nie inter­ne­to­wej (jeśli tacy są), prze­cho­wu­je­my rów­nież infor­ma­cje oso­bi­ste wpro­wa­dzo­ne w pro­fi­lu. Każ­dy użyt­kow­nik może doko­nać wglą­du, korek­ty albo ska­so­wać swo­je infor­ma­cje oso­bi­ste w dowol­nej chwi­li (nie licząc nazwy użyt­kow­ni­ka, któ­rej nie moż­na zmie­nić). Admi­ni­stra­to­rzy stro­ny rów­nież mogą prze­glą­dać i mody­fi­ko­wać te infor­ma­cje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz kon­to użyt­kow­ni­ka albo doda­łeś komen­ta­rze w tej witry­nie, możesz zażą­dać dostar­cze­nia pli­ku z wyeks­por­to­wa­nym kom­ple­tem two­ich danych oso­bi­stych będą­cych w naszym posia­da­niu, w tym całość tych dostar­czo­nych przez cie­bie. Możesz rów­nież zażą­dać usu­nię­cia przez nas cało­ści two­ich danych oso­bi­stych w naszym posia­da­niu. Nie doty­czy to żad­nych danych któ­re jeste­śmy zobli­go­wa­ni zacho­wać ze wzglę­dów admi­ni­stra­cyj­nych, praw­nych albo bez­pie­czeń­stwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komen­ta­rze gości mogą być spraw­dza­ne za pomo­cą auto­ma­tycz­nej usłu­gi wykry­wa­nia spa­mu.

Logi serwera

Korzy­sta­nie ze stro­ny wią­że się z prze­sy­ła­niem zapy­tań do ser­we­ra, na któ­rym prze­cho­wy­wa­na jest stro­na. Każ­de zapy­ta­nie skie­ro­wa­ne do ser­we­ra zapi­sy­wa­ne jest w logach ser­we­ra.

Logi obej­mu­ją m.in. Twój adres IP, datę i czas ser­we­ra, infor­ma­cje o prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej i sys­te­mie ope­ra­cyj­nym z jakie­go korzy­stasz. Logi zapi­sy­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne są na ser­we­rze.

Dane zapi­sa­ne w logach ser­we­ra nie są koja­rzo­ne z kon­kret­ny­mi oso­ba­mi korzy­sta­ją­cy­mi ze stro­ny i nie są wyko­rzy­sty­wa­ne prze­ze nas w celu Two­jej iden­ty­fi­ka­cji.

Logi ser­we­ra sta­no­wią wyłącz­nie mate­riał pomoc­ni­czy słu­żą­cy do admi­ni­stro­wa­nia stro­ną, a ich zawar­tość nie jest ujaw­nia­na niko­mu poza oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do admi­ni­stro­wa­nia ser­we­rem.