Erotyka nie wprost, czyli seksowne motory

Erotyka nie wprost, czyli seksowne motory
Lubię pięk­ne kobie­ty i pięk­ne moto­cy­kle (choć praw­ka na motór nie mam). Oka­zu­je się, że moż­na połą­czyć jed­no i dru­gie, przy czym nie musi to być zdję­cie dłu­gich nóg, wiel­kich cyc­ków i potęż­nych cylin­drów.
podaj dalej

Lady Gaga - Applause

Lady Gaga - Applause
Nie prze­pa­dam za Gagą, ale uwiel­biam ją za pomy­sło­wość i "szar­pa­nie" tłu­mem. Tele­dysk Applau­se tyl­ko to potwier­dza. Zaba­wa obra­zem i uwa­gą widza na mistrzow­skim pozio­mie.
podaj dalej

Wyłącz TELEFON!

Wyłącz TELEFON!
No wła­śnie - da się? Teo­re­tycz­nie wystar­czy wci­snąć przy­cisk OFF i cie­szyć się ciszą. Ale nie - bo może zadzwo­ni KTOŚ i będzie to ten waż­ny KTOŚ, kto da Ci tę szan­sę na pierw­szy MILION.
podaj dalej

8 wymówek, by nie rzucić palenia

8 wymówek, by nie rzucić palenia
Pala­czem jestem i źle mi z tym. Śmier­dzę, kasz­lę, wyda­ję for­tu­nę na ten pie­przo­ny tytoń, a koń­ca nie­ste­ty nie widać. Po co w ogó­le ktoś wymy­ślił faj­ki? Wiem, pyta­nie jest bez sen­su, bo jeśli coś jest i uza­leż­nia, to na pew­no kosz­tu­je, a kosz­tu­je dla­te­go, że ktoś musi na tym zaro­bić.
podaj dalej

Prawie wszystko w tonacji Fismoll

Prawie wszystko w tonacji Fismoll
Z Fismol­lem zetkną­łem się cał­ko­wi­cie przez przy­pa­dek (choć jak wie­my, nic nie dzie­je się bez powo­du). Prze­glą­da­łem nowo­ści w WiMP lub Spo­ti­fy aż tu nagle wyska­ku­je mi smut­na nostal­gicz­na sza­ra okład­ka. Nazwa pły­ty At Gla­de, czy­li mało pol­sko brzmią­cy atry­but, ale nie­co nawią­zu­ją­cy do nasze­go fol­ku, wszak ...
podaj dalej

Hello world!

Hello world!
Jak przy­sta­ło na kul­tu­ral­ne­go gościa - powi­nie­nem się przy­wi­tać tym pierw­szym wpi­sem i naj­lep­szym hasłem, któ­re ciśnie się na usta - HELLO WORLD :)
podaj dalej