Pokłosie Pokłosia

Pokłosie Pokłosia
Pokło­sie odbi­ło się dużym echem po pre­mie­rze. Nawet jeśli ktoś nie oglą­dał, to na pew­no nie­jed­no­krot­nie widział wypo­wia­da­ją­ce­go się Mać­ka Stuh­ra, to w TV, to w gaze­cie.
podaj dalej

Daft Punk to pop wybitny

Daft Punk to pop wybitny
Daft Pun­ka raczej nie trze­ba przed­sta­wiać, bo są bar­dzo popu­lar­ni, dla­te­go dłu­go zasta­na­wia­łem się na tym, czy pisać tę recen­zję. Stwier­dzi­łem, że war­to, bo ostat­nia pły­ta Ran­dom Access Memo­ries zry­wa papę z dachu.
podaj dalej

Erotyka nie wprost, czyli seksowne motory

Erotyka nie wprost, czyli seksowne motory
Lubię pięk­ne kobie­ty i pięk­ne moto­cy­kle (choć praw­ka na motór nie mam). Oka­zu­je się, że moż­na połą­czyć jed­no i dru­gie, przy czym nie musi to być zdję­cie dłu­gich nóg, wiel­kich cyc­ków i potęż­nych cylin­drów.
podaj dalej

Lady Gaga - Applause

Lady Gaga - Applause
Nie prze­pa­dam za Gagą, ale uwiel­biam ją za pomy­sło­wość i "szar­pa­nie" tłu­mem. Tele­dysk Applau­se tyl­ko to potwier­dza. Zaba­wa obra­zem i uwa­gą widza na mistrzow­skim pozio­mie.
podaj dalej

Wyłącz TELEFON!

Wyłącz TELEFON!
No wła­śnie - da się? Teo­re­tycz­nie wystar­czy wci­snąć przy­cisk OFF i cie­szyć się ciszą. Ale nie - bo może zadzwo­ni KTOŚ i będzie to ten waż­ny KTOŚ, kto da Ci tę szan­sę na pierw­szy MILION.
podaj dalej

8 wymówek, by nie rzucić palenia

8 wymówek, by nie rzucić palenia
Pala­czem jestem i źle mi z tym. Śmier­dzę, kasz­lę, wyda­ję for­tu­nę na ten pie­przo­ny tytoń, a koń­ca nie­ste­ty nie widać. Po co w ogó­le ktoś wymy­ślił faj­ki? Wiem, pyta­nie jest bez sen­su, bo jeśli coś jest i uza­leż­nia, to na pew­no kosz­tu­je, a kosz­tu­je dla­te­go, że ktoś musi na tym zaro­bić.
podaj dalej