Disqus jako system komentarzy w WordPressie

Disqus jako system komentarzy w WordPressie
Disqus to pro­jekt, dzię­ki któ­re­mu może­my w łatwy i przy­jem­ny spo­sób komen­to­wać na stro­nach i blo­gach. Na począt­ku korzy­sta­łem z kla­sycz­ne­go sys­te­mu w Word­Press, ale Disqus i jego moż­li­wo­ści oka­za­ły się na tyle wygod­ne (i popu­lar­ne), że zain­sta­lo­wa­łem go rów­nież u sie­bie.
podaj dalej

Pokłosie Pokłosia

Pokłosie Pokłosia
Pokło­sie odbi­ło się dużym echem po pre­mie­rze. Nawet jeśli ktoś nie oglą­dał, to na pew­no nie­jed­no­krot­nie widział wypo­wia­da­ją­ce­go się Mać­ka Stuh­ra, to w TV, to w gaze­cie.
podaj dalej

Daft Punk to pop wybitny

Daft Punk to pop wybitny
Daft Pun­ka raczej nie trze­ba przed­sta­wiać, bo są bar­dzo popu­lar­ni, dla­te­go dłu­go zasta­na­wia­łem się na tym, czy pisać tę recen­zję. Stwier­dzi­łem, że war­to, bo ostat­nia pły­ta Ran­dom Access Memo­ries zry­wa papę z dachu.
podaj dalej