Niedorobiony Spotify Web Player

Niedorobiony Spotify Web Player
Gdy tyl­ko na pol­skim ryn­ku poja­wił się Spo­ti­fy pomy­śla­łem, że wresz­cie mam play­er nie­mal ide­al­ny. Apli­ka­cja na Win­dows dzia­ła OK, ale Spo­ti­fy Web Play­er pozo­sta­wia wie­le do życze­nia.
podaj dalej