Stacja bazowa: Kraków, Przystanek: Blog Experts #3

Stacja bazowa: Kraków, Przystanek: Blog Experts #3
Z pew­ną nie­śmia­ło­ścią i oba­wa­mi reje­stro­wa­łem się na Blog Experts #3 w Kra­ko­wie. Pomy­śla­łem, że jestem blo­ge­rem i spo­tkam się z ludź­mi taki­mi jak ja, tyl­ko że tym razem będą na wycią­gnię­cie ręki. Prze­sta­ną być awa­ta­rem, tek­stem i zdję­ciem.
podaj dalej

Dużo zła i tak wiele miłości - film Broken

Dużo zła i tak wiele miłości - film Broken
Był pią­tek trzy­na­ste­go, kie­dy z bra­ku per­spek­tyw na impre­zo­wy wie­czór wybie­ra­łem mie­dzy książ­ką, a fil­mem. Mam sła­bość do Tima Rotha, więc wybór padł na pro­duk­cję Rufu­sa Nor­ri­sa pt. Bro­ken.
podaj dalej

Niech naczynia umyją się same

Niech naczynia umyją się same
Nad­szedł ten czas, że zna­my się już dłu­żej jak mie­siąc. Ład­nie tu u mnie, praw­da? Szko­da, że w rze­czy­wi­sto­ści moje biur­ko zbyt upo­rząd­ko­wa­ne nie jest, a naczy­nia... No wła­śnie, nie­na­wi­dzę myć.
podaj dalej

Na co paczą internety?

Na co paczą internety?
Jestem jed­nym z wie­lu sie­dzą­cych w inter­ne­tach. Przez moją ścia­nę na fej­bu­niu czy twi­te­rze prze­wi­ja się cała masa infor­ma­cji. Ile z nich jest napraw­dę war­to­ścio­wych?
podaj dalej

Koniec świata na literę Z - World War Z

Koniec świata na literę Z - World War Z
Kie­dy widzę w obsa­dzie fil­mu Bra­da Pit­ta, to nie zasta­na­wiam się zbyt­nio nad opi­sem, tyl­ko w zaufa­niu zasia­dam przed ekra­nem, by obej­rzeć dobre kino. W przy­pad­ku World War Z nie­ste­ty ten zabieg nie wyszedł mi na dobre.
podaj dalej

Kołek na wampiry

Kołek na wampiry
Jeśli wyda­je Ci się, że wam­pi­ry to wymysł i legen­da, to wypro­wa­dzam Cię szyb­ko z błę­du - one są wśród nas. Nigdy nie były tak bli­sko.
podaj dalej

Nokia... BlackBerry... co dalej?

Nokia... BlackBerry... co dalej?
Nie będzie to kolej­na recen­zja Black­Ber­ry czy Nokii, a to dla­te­go, że wie­le ich w sie­ci, więc jak chcesz, to sobie znaj­dziesz. Dziś opo­wiem jak to się sta­ło, że zosta­łem fan­bo­jem BB.
podaj dalej

Weź się zaangażuj!

Weź się zaangażuj!
O tym jak zaist­nieć w blo­gos­fe­rze prze­czy­ta­łem już chy­ba wszyst­ko. Mimo tego nadal się kar­mię i czy­tam po raz kolej­ny, że naj­waż­niej­sze jest zaan­ga­żo­wa­nie.
podaj dalej