Koniec świata na literę Z - World War Z

Koniec świata na literę Z - World War Z
Kie­dy widzę w obsa­dzie fil­mu Bra­da Pit­ta, to nie zasta­na­wiam się zbyt­nio nad opi­sem, tyl­ko w zaufa­niu zasia­dam przed ekra­nem, by obej­rzeć dobre kino. W przy­pad­ku World War Z nie­ste­ty ten zabieg nie wyszedł mi na dobre.
podaj dalej

Kołek na wampiry

Kołek na wampiry
Jeśli wyda­je Ci się, że wam­pi­ry to wymysł i legen­da, to wypro­wa­dzam Cię szyb­ko z błę­du - one są wśród nas. Nigdy nie były tak bli­sko.
podaj dalej

Nokia... BlackBerry... co dalej?

Nokia... BlackBerry... co dalej?
Nie będzie to kolej­na recen­zja Black­Ber­ry czy Nokii, a to dla­te­go, że wie­le ich w sie­ci, więc jak chcesz, to sobie znaj­dziesz. Dziś opo­wiem jak to się sta­ło, że zosta­łem fan­bo­jem BB.
podaj dalej

Weź się zaangażuj!

Weź się zaangażuj!
O tym jak zaist­nieć w blo­gos­fe­rze prze­czy­ta­łem już chy­ba wszyst­ko. Mimo tego nadal się kar­mię i czy­tam po raz kolej­ny, że naj­waż­niej­sze jest zaan­ga­żo­wa­nie.
podaj dalej

Niedorobiony Spotify Web Player

Niedorobiony Spotify Web Player
Gdy tyl­ko na pol­skim ryn­ku poja­wił się Spo­ti­fy pomy­śla­łem, że wresz­cie mam play­er nie­mal ide­al­ny. Apli­ka­cja na Win­dows dzia­ła OK, ale Spo­ti­fy Web Play­er pozo­sta­wia wie­le do życze­nia.
podaj dalej