Włażenie do dupska

Włażenie do dupska
Zawsze zadzi­wia­ło mnie jak głę­bo­ko moż­na komuś wejść w dupę. Jestem pełen uzna­nia dla tych namięt­nie się tam pcha­ją­cych oraz tych, któ­rzy pozwa­la­ją sobie tam wcho­dzić.
podaj dalej

Bóg zapłać

Bóg zapłać
Dro­gie dzie­ci. Za to, że wyja­wi­cie mi wszyst­kie złe uczyn­ki, ja dam Wam roz­grze­sze­nie, a póź­niej rzuć­cie na tacę (monet nie przyj­mu­ję, tyl­ko bank­no­ty).
podaj dalej

Jazzująca Afryka Richarda Bony - płyta Bonafied

Jazzująca Afryka Richarda Bony - płyta Bonafied
Richard Bona to muzyk wie­lo­wy­mia­ro­wy i nie­zwy­kle pla­stycz­ny, choć osa­dzo­ny w kon­kret­nej sty­li­sty­ce. Patrząc na jego doko­na­nia moż­na powie­dzieć, że był brzyd­kim kacząt­kiem, któ­re wyro­sło na pięk­ne­go łabę­dzia.
podaj dalej

Za ile bredni ten gift?

Za ile bredni ten gift?
Polu­bi­łem kon­kur­sy w inter­ne­tach. Nie dla tego zacię­te­go współ­za­wod­nic­twa, bo ści­ga­nie się nie daje mi żad­nej satys­fak­cji. Kon­kur­sy są faj­ne, bo wygry­wa w nich naj­lep­szy.
podaj dalej