Studia są dla studentów

Studia są dla studentów
Chwa­li­łem się ostat­nio, że znów zosta­łem stu­den­tem. Mam o kil­ka lat wię­cej niż moi zna­jo­mi z roku i jak widzę sytu­acje, w któ­rych pła­cąc za stu­dia pochy­la­ją gło­wy, by jakiś wykła­dow­ca mógł ich po nich zdzie­lić, to zasta­na­wiam się, co oni tutaj robią?!
podaj dalej

Faceci wolą optymistki!

Faceci wolą optymistki!
To kobie­ty wybie­ra­ją face­tów! Nie­praw­da, my też wybie­ra­my i wca­le nie kie­ru­je­my się jędr­no­ścią tył­ka, wiel­ko­ścią cyc­ków i dłu­go­ścią nóg.
podaj dalej

Odrestaurowana Edyta Bartosiewicz - płyta Renovatio

Odrestaurowana Edyta Bartosiewicz - płyta Renovatio
Nie jestem jedy­nym i pierw­szym, któ­ry napi­sze te sło­wa: bar­dzo ocze­ki­wa­ny powrót jed­ne­go z naj­lep­szych pol­skich kobie­cych gło­sów, czy­li Edy­ty Bar­to­sie­wicz dłu­żył się nie­moż­li­wie. Na szczę­ście dziś może­my posłu­chać jej nowej pły­ty Reno­va­tio.
podaj dalej