Faceci wolą optymistki!

Faceci wolą optymistki!
To kobie­ty wybie­ra­ją face­tów! Nie­praw­da, my też wybie­ra­my i wca­le nie kie­ru­je­my się jędr­no­ścią tył­ka, wiel­ko­ścią cyc­ków i dłu­go­ścią nóg.
podaj dalej

Odrestaurowana Edyta Bartosiewicz - płyta Renovatio

Odrestaurowana Edyta Bartosiewicz - płyta Renovatio
Nie jestem jedy­nym i pierw­szym, któ­ry napi­sze te sło­wa: bar­dzo ocze­ki­wa­ny powrót jed­ne­go z naj­lep­szych pol­skich kobie­cych gło­sów, czy­li Edy­ty Bar­to­sie­wicz dłu­żył się nie­moż­li­wie. Na szczę­ście dziś może­my posłu­chać jej nowej pły­ty Reno­va­tio.
podaj dalej

Włażenie do dupska

Włażenie do dupska
Zawsze zadzi­wia­ło mnie jak głę­bo­ko moż­na komuś wejść w dupę. Jestem pełen uzna­nia dla tych namięt­nie się tam pcha­ją­cych oraz tych, któ­rzy pozwa­la­ją sobie tam wcho­dzić.
podaj dalej

Bóg zapłać

Bóg zapłać
Dro­gie dzie­ci. Za to, że wyja­wi­cie mi wszyst­kie złe uczyn­ki, ja dam Wam roz­grze­sze­nie, a póź­niej rzuć­cie na tacę (monet nie przyj­mu­ję, tyl­ko bank­no­ty).
podaj dalej