Narzędzia nie tylko dla blogera

Narzędzia nie tylko dla blogera

Buszu­jąc po Inter­ne­cie i pro­wa­dząc blo­ga prę­dzej czy póź­niej potrze­ba narzę­dzi uła­twia­ją­cych życie. Moja skrzyn­ka narzę­dzio­wa powo­li wypeł­nia się cie­ka­wy­mi apli­ka­cja­mi, któ­re chcę Wam dziś pole­cić.

[highlight] buffer [/​highlight]

Buf­fer jest pro­stą apli­ka­cją inter­ne­to­wą, za pomo­cą któ­rej moż­na wrzu­cać infor­ma­cje jed­no­cze­śnie do kil­ku spo­łecz­no­śció­wek. Obsłu­gu­je Twit­ter, Face­bo­ok, Linked.in, App.net oraz Google+. Zale­tą jest moż­li­wość usta­le­nia dokład­nych godzin publi­ka­cji tre­ści za pomo­cą kalen­da­rza. Buf­fer potra­fi też kolej­ko­wać nasze new­sy, jeśli jest ich wię­cej niż jeden. Poza tym daje moż­li­wość ana­li­zy jak sze­ro­ko roze­szły się nasze wrzut­ki.

[but­ton caption="http://bufferapp.com" link="http://bufferapp.com"][/button]

Buffer - prosty rozpowszechniacz treści w social mediach

Buf­fer - pro­sty roz­po­wszech­niacz tre­ści w social mediach

[highlight]  Fotor  [/​highlight]

Fotor to pro­sty edy­tor gra­ficz­ny onli­ne. Link kie­dyś pod­rzu­ci­ła mi Segrit­ta (dzię­ki!). Zako­cha­łem się od pierw­sze­go uży­cia. Nigdy nie byłem i raczej już nie będę gra­fi­kiem, a obsłu­ga skom­pli­ko­wa­nych pro­gra­mów do edy­cji mnie nie krę­ci, więc wcho­dzę na stro­nę Foto­ra, gdy tyl­ko potrze­bu­ję popra­wić zdję­cie, dorzu­cić napi­sy, poobra­cać czy stwo­rzyć kolaż. Ta ostat­nia opcja świet­nie spraw­dzi­ła się jak pisa­łem recen­zję Tom­Tom GO 500.

[but­ton caption="http://fotor.com/" link="http://fotor.com/"][/button]

Fotor - intu­icyj­ny edy­tor gra­fi­ki

[highlight]  Manage your likes  [/​highlight]

Mana­ge your likes poma­ga upo­rząd­ko­wać kon­to na Face­bo­oku. Laj­ku­je­my wszyst­ko, co nam wpad­nie w nie­bie­skie łap­ki, zapo­mi­na­my o tym i już nigdy nie wra­ca­my. Gdy uży­jesz MYL po raz pierw­szy zoba­czysz ile w Two­ich laj­kach mar­twych stron, któ­rych nikt już nie zak­tu­ali­zu­je. Link pod­rzu­cił Arturnew­Cre­ati­ve.

[but­ton caption="http://www.manageyourlikes.com/" link="http://www.manageyourlikes.com/"][/button]

Manage your like - posprzątaj bajzel na swoim fejsie

Mana­ge your like - posprzą­taj baj­zel na swo­im fej­sie

[highlight]  Unfollowers.com  [/​highlight]

Unfol­lo­wers słu­ży do ana­li­zy kon­ta na Twit­te­rze. Jak sama nazwa mówi, jed­ną z jego funk­cji jest spraw­dza­nie, kto się pognie­wał i uciekł z popło­chu z pro­fi­lu. Narzę­dzie jed­nak posia­da mnó­stwo innych sta­ty­styk, któ­re poma­ga­ją odna­leźć się w gąsz­czu nie­ak­tyw­nych pro­fi­li. Na sprzą­ta­nie tru­pów z twit­te­ro­wej sza­fy - ide­al­na apli­ka­cja.

[but­ton caption="http://unfollowers.com/" link="http://unfollowers.com/"][/button]

Unfollowers - posprzątaj konto na Ćwierkaczu

Unfol­lo­wers - posprzą­taj kon­to na Ćwier­ka­czu

photo credit: Josep Ma. Rosell via photopin cc