Muzyka z Polski

Muzyka z Polski

Jestem zwią­za­ny z muzy­ką od lat, od 6 orga­ni­zu­ję kon­cer­ty zespo­łom i gdzieś w tej goni­twie za kasą zatra­ci­łem chęć bez­in­te­re­sow­ne­go szu­ka­nia pol­skich pereł. Dla­te­go zało­ży­łem fan­pa­ge Muzy­ka z Pol­ski.

Na począt­ku chcę Wam powie­dzieć, że do odpa­le­nia Muzy­ki z Pol­ski zain­spi­ro­wa­li mnie DawidJacek ze Sfil­mo­wa­nych, któ­rzy uru­cho­mi­li genial­ny fan­pa­ge Nad­ra­biam fil­mo­wą kla­sy­kę. Pomysł tak pro­sty, a jed­no­cze­śnie tak potrzeb­ny wszyst­kim pasjo­na­tom, któ­rzy mają bra­ki w kino­wej edu­ka­cji, że pod­chwy­ci­łem kli­mat i odpo­wie­dzia­łem na pro­po­zy­cję chło­pa­ków naj­le­piej jak potra­fię - muzycz­nie.

Nie jestem pew­ny, czy na muzy­kę jest aż takie duże zapo­trze­bo­wa­nie jak na fil­my, ale obser­wu­ję rynek muzycz­ny nie od dziś. Naj­pierw dzia­ła­łem jako radio­wiec, któ­ry łowił co lep­sze skła­dy z poten­cja­łem (oczy­wi­ście moim zda­niem). Póź­niej już jako orga­ni­za­tor łuska­ją­cy zespo­ły nie tyl­ko ze wzglę­du na arty­stycz­ny zadzior, ale i moż­li­wo­ści sprze­da­żo­we. Wiem na pew­no, że wie­le świet­nych ban­dów ginie w zale­wie komer­cji, nie wytrzy­mu­je ciśnie­nia na suk­ces i odpusz­cza. Wiem tak­że, że zespo­ły funk­cjo­nu­ją­ce w main­stre­amie nie zawsze są zado­wo­lo­ne z tego, co robią i męczy ich pęd za kasą, stąd cza­sem decy­du­ją się na "skok w bok", żeby nagrać coś solo­wo, w innym pro­jek­cie, poeks­pe­ry­men­to­wać i poszu­kać sie­bie arty­stycz­nie zupeł­nie na nowo.

I wte­dy poja­wia się Muzy­ka z Pol­ski.

Dlaczego "Muzyka z Polski"?

My jako Pola­cy, my jako kraj, mamy nie­ogra­ni­czo­ne zaso­by kre­atyw­no­ści. Mnó­stwo mło­dych (i star­szych też) Pola­ków rodzi w bólach, w swo­ich gara­żach, zaci­szach domo­wych, hob­by­stycz­nie - sma­ko­wi­te kąski muzycz­ne, o któ­rych za czę­sto nie posłu­cha­my w radio, nie zoba­czy­my w tele­wi­zji, a to, że pój­dzie­my na kon­cert gra­ni­czy z cudem. Ci ludzie wie­rzą w to, co robią, ale my rzad­ko kie­dy wie­rzy­my w nich, bo... nie wie­my, że ist­nie­ją.

Po to posta­ła Muzy­ka z Pol­ski, aby wycią­gać na świa­tło dzien­ne per­ły, któ­re nawet mię­dzy wie­prze nie zosta­ły rzu­co­ne, a ich blask odbi­ja się tyl­ko w ich lustrach. Więk­szość karier zaczy­na się od niszy i nie ma się temu co dzi­wić. Mamy prze­syt, bo mamy sze­ro­ki dostęp. Sce­na muzycz­na tra­ci jed­nak na jako­ści i już nawet nie­raz nie szu­ka­my, godząc się na to, co jest dostar­cza­ne, bo tak jest łatwiej. Przy­zwy­cza­ja­jąc się do takie­go sta­nu, tępi się nasz gust muzycz­ny, bo go nie kształ­tu­je­my nowo­ścia­mi, któ­rych świe­żość nie pole­ga na przy­wią­za­niu do dat, ale na nowa­tor­sko­ści, inno­ści, poszu­ki­wa­niu brzmie­nia i for­my wyra­zu.

Chcę, aby­ście włą­czy­li się w two­rze­nie tre­ści na Muzy­ce z Pol­ski. Macie zna­jo­mych, któ­rzy gra­ją i robią to dobrze - podziel­cie się na fanpage'u, podaj­cie link, pro­muj­cie swo­ich. To naj­lep­sza rzecz jaką może­cie zro­bić - wspie­rać muzy­ków, któ­rzy nie ist­nie­ją w świa­do­mo­ści słu­cha­cza. On się zawsze znaj­dzie i może­cie go sku­sić dobrą, sen­sow­ną, pol­ską muzy­ką!

Wasze pro­po­zy­cje zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne prze­cho­dząc przez sito mojej subiek­tyw­nej oce­ny. To taki mini­mal­ny waru­nek wrzut­ki, ale nie jestem taki suro­wy jak­by się mogło wyda­wać. Ina­czej nie było­by sen­su two­rze­nia takie­go fanpage'a :) Zachę­cam Was do polu­bie­nia i pro­pa­go­wa­nia Muzy­ki z Pol­ski swo­imi kana­ła­mi, bo mój zasięg jest ogra­ni­czo­ny, ale z Wami mogę wię­cej, a razem może­my bar­dzo wie­le.

Na pew­no zasta­na­wia­cie się, co ja z tego mam. Od razu odpo­wiem - czy­stą fraj­dę. To pro­jekt nie­ko­mer­cyj­ny, nasta­wio­ny na edu­ka­cję muzycz­ną i docie­ra­nie do zdol­nych arty­stów, któ­rych war­to wspie­rać. Nie wiem czy uda się z tego skle­cić akcję spo­łecz­ną, ale wie­rzę moc­no, że wła­śnie dzię­ki Waszej aktyw­no­ści stwo­rzy­my wyjąt­ko­we miej­sce, w któ­rym zawsze będzie gra­ła dobra muzy­ka. Zna­na, mniej zna­na, nie­zna­na w ogó­le, mło­da, star­sza, naj­star­sza - to nie­istot­ne. Naj­waż­niej­sze, żeby była dobra i pocho­dzi­ła z Pol­ski.

Polub fan­pa­ge, pro­po­nuj swo­je kawał­ki i podaj dalej:

Muzyka z Polski