Muszkieciny

 1. Pod­jąć wyzwa­nie

  Każ­dy dzień zaczy­na się spo­koj­nie, by przy­brać na mocy w poło­wie i wyci­szać się powo­li pod koniec. Każ­dy dzień jest…

 2. Dla­cze­go seria­le nas krę­cą?

  Jeste­śmy oto­cze­ni przez sta­do dobrych seria­li. Bie­ga­my po łąkach thril­le­rów, sen­sa­cji, kome­dii i dra­ma­tów. Dla­cze­go (nie­ste­ty koń­czą­ce się) seria­le nas…

 3. Bez­stre­so­we życie

  Stres zabi­ja - tak mówią wszy­scy leka­rze. Wyda­je się jed­nak, że to on wła­śnie napę­dza do wyko­ny­wa­nia rze­czy nie­moż­li­wych. Czy…

 4. Pol­ska popkul­tu­ra retro okiem trzy­dzie­sto­lat­ka

  Jestem dziec­kiem sta­nu wojen­ne­go, uro­dzi­łem się w '82 i choć gubię się w tym, czy jestem jakimś X, Y czy…

 5. Nie­za­mknię­te roz­dzia­ły a życie

  Już za moment, już za chwi­lę roz­pocz­nę kolej­ny nowy roz­dział swo­je­go życia. Zawsze wte­dy przy­cho­dzi na myśl zro­bie­nie rema­nen­tu, a…

 6. Jaka jest Two­ja misja?

  Każ­dy z nas ma jakąś misję na tym świe­cie. Wie­rzę, że ja swo­jej jesz­cze nie odna­la­złem, ale cią­gle szu­kam. Czy…

 7. Łączy nas powie­trze

  Od kie­dy znów zaczą­łem czy­tać, co dzie­je się na Twit­te­rze, co rusz tra­fiam na akcję #moje­po­wie­trze, za któ­rą stoi mar­ka…

 8. Uryw­ki #3: Luste­recz­ko, powiedz prze­cie

  Gdy­by tak inni ludzie nie byli nam potrzeb­ni. Gdy­by tak moż­na było roz­ma­wiać ze sobą. Zagdy­ba­ny jestem dziś moc­no. Dzie­je…

 9. Nie bój się stra­chu

  Przez ostat­nie kil­ka dni gorzej się czu­ję. Myślę o tych wszyst­kich nie­wy­ko­rzy­sta­nych szan­sach i życiu, któ­re powo­li zaczy­na się kom­pli­ko­wać.…

 10. Uryw­ki #2: Prze­ży­wa­nie samot­no­ści

  Zawsze kie­dy czu­łem się samot­ny, z pomo­cą przy­cho­dzi­ła muzy­ka. Słu­chaw­ki, mały świat zamknię­ty mię­dzy usza­mi i ja. Moż­na być samym…

 11. Depre­sja - cho­ro­ba ule­czal­na

  Dużo się mówi o depre­sji, zwłasz­cza na jesień lub wio­snę. Zwie­dzi­łem pół inter­ne­tu w poszu­ki­wa­niu infor­ma­cji na ten temat. W więk­szo­ści…

 12. Woj­na o spo­kój

  Oko­ło 15 lat temu koń­czy­łem tech­ni­kum elek­trycz­ne. Mniej wię­cej pamię­tam co to jest prąd sta­ły i zmien­ny, a z lek­cji elek­tro­tech­ni­ki…

 13. Uryw­ki #1: Trud­no być męż­czy­zną

  Sie­dzę i bez­myśl­nie gapię się w moni­tor. "Napi­szę, to dobry moment" - zaga­jam do niej, a ona... mil­czy. Wena. Jeśli…

 14. Skąd się bio­rą myśli?

  Wszy­scy posia­da­my wzor­ce myśle­nia, któ­rych mamy więk­szą, bądź mniej­szą świa­do­mość. Nie zawsze wie­my, że może­my je zmie­niać. Czy kie­dy­kol­wiek zasta­na­wia­łeś…

 15. Zmar­twych­wsta­nie 2018

  Jest Wiel­ka Sobo­ta i cze­ka­my na cud. Kil­ka lat temu też cze­ka­łem na cud. Ci, co sie­dzą w blo­gos­fe­rze nie…

 16. Wyobraź­nia i kre­acja a rze­czy­wi­stość

  Wyobraź­nia fał­szu­je rze­czy­wi­stość, dla­te­go ludzie z boga­tą wyobraź­nią mają tyle kło­po­tów w real­nym świe­cie, bo jak­by nie było, wyima­gi­no­wa­ne praw­dy…

 17. Co z tym rów­no­upraw­nie­niem?

  Wczo­raj był Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Bez Kłam­stwa i wrzu­ci­łem krót­ki wpis na fej­sie, któ­ry wzbu­dził nie tyl­ko zain­te­re­so­wa­nie, ale i obu­rze­nie,…

 18. Czło­wiek bez pra­cy

  Od dosyć dłu­gie­go cza­su jestem na urlo­pie. Już nie­ba­wem wra­cam do pra­cy i chcia­łem się z Wami podzie­lić reflek­sja­mi nt.…

 19. Życie twór­cy

  Wiesz jak to jest, gdy dajesz coś od sie­bie? Jaka jest cena Two­je­go wnę­trza? Zada­ję sobie cza­sem te pyta­nia. Zwłasz­cza wte­dy,…

 20. Życie na śmierć

  Nie da się nie sły­szeć, nie czy­tać, a nawet czuć, że dzie­je się coś złe­go. Kobie­ty wycho­dzą na uli­ce, męż­czyź­ni…

 21. Sha­re­we­ek 2018 - kogo lubię i pole­cam?

  Jakiś czas temu prze­sta­łem czy­tać blo­gi. Coś we mnie pękło, na jakiś okres pognie­wa­łem się na blo­gos­fe­rę, dla­te­go moje pole­ce­nia…

 22. Kobie­cy Black Fri­day

  Są momen­ty, gdy jest mi głu­pio. Tak zwy­czaj­nie, nie­przy­zwo­icie głu­pio. Albo wstyd. Nie chcę odci­nać się od realiów. Wiem jak…

 23. Jestem wkur­wio­nym kato­li­kiem

  Nie byłem w nie­dzie­lę w Koście­le. Sta­ram się trzy­mać zasad, że nie­dzie­la to Świę­to, ale były takie zamie­cie, że odpu­ści­łem.…

 24. Pol­scy patrio­ci

  Mała retro­spek­cja. Atmos­fe­ra Euro 2016. Ja kibi­cu­ję Pol­sce, bo czu­ję, że war­to, a sko­ro bia­ło-czer­wo­ni wyska­ku­ją już nawet z lodów­ki,…

 25. Pogo­to­wie domo­we

  Każ­dy z nas chce mieć swój jeden, jedy­ny i nie­po­wta­rzal­ny dom. Może nawet nie dom, co ogni­sko domo­we, któ­re zawsze…

 26. Doświad­cze­nie życio­we

  Gdy­by jeden z moich dwóch dziad­ków nadal żył, miał­bym do nie­go bar­dzo dużo pytań. Uwiel­bia­łem z nim roz­ma­wiać, nawet gdy…

 27. Szyb­cy i wście­kli

  Eska­luj, bo ASAP. Jutro umie­ra już dziś, więc wszyst­ko musi być na wczo­raj. Tro­chę wol­niej. Mrów­ka Przy­sia­dam cza­sem na ław­ce…

 28. Bra­ku­je mi kul­tu­ry

  Budzę się z zimo­we­go letar­gu, jak wszyst­ko teraz wokół. Pla­ne­ty nadal krą­żą wokół Słoń­ca, Zie­mia się krę­ci, a mnie bra­ku­je…

 29. Tyl­ko spo­koj­nie

  Jestem nie­spo­koj­nym czło­wie­kiem. Musi się coś dziać wokół mnie, potrze­bu­ję bodź­ców. Nie­daw­no jed­nak roz­sma­ko­wa­łem się w spo­ko­ju i stwier­dzi­łem, że…

 30. Sza­cun, sza­cu­nek, sza­cu­ne­czek

  O sza­cun­ku pisa­ło już wie­lu i mądrzej niż ja teraz spró­bu­ję. Ale z sza­cun­ku do sie­bie - napi­szę. Odkąd pamię­tam, mam…

 31. Mini­ma­lizm

  Od jakichś dwóch mie­się­cy moje rze­czy miesz­czą się w jed­ną waliz­kę i trzy tor­by, w tym jed­na na lap­top. Żyję…

 32. Jestem na TAK

  Oglą­da­łem film pt. "Yes Man", czy­li w skró­cie o face­cie, któ­ry zaczął być "na tak" ze wszyst­kim, co mu się…

 33. Sztu­ka ripo­sto­wa­nia

  Łagod­nie poda­ne ostre sło­wa, zgrzy­ta­nie zęba­mi wyra­żo­ne uśmie­chem, czy­li kil­ka słów o cię­tych ripo­stach. Wśród nas jest wie­lu misz­czów cię­tej…

 34. Pro­stac­two

  Jestem cza­sem pro­sta­kiem, ale takim kimś, co para się pro­sto­tą, jedy­nie myśli pro­sto­li­nij­nie. O dzi­wo, jestem z tego zado­wo­lo­ny. Dla­cze­go?…

 35. Coaching

  Jak na moje stan­dar­dy, to napraw­dę moc­ne wyzna­nie. Nie ma co ucie­kać od rze­czy­wi­sto­ści i kar­mić się uro­jo­nym ide­ałem. Życie mnie…

 36. Janu­sze­ria

  Kie­dyś z nudów posze­dłem na mecz. FLS, nic mi to nie mówi­ło, ale nakrę­ce­ni kum­ple z pra­cy zapra­sza­li, żeby poki­bi­co­wać…

 37. Nad­wraż­li­wość

  Wal­ka z nad­wraż­li­wo­ścią jest ska­za­na na poraż­kę. Nie da się z nią wygrać. Trze­ba umieć z nią żyć. Prze­cięt­ność Czę­sto…

 38. Mno­że­nie przez dzie­le­nie

  Jest takie powie­dze­nie, że mno­żysz swo­je dobra przez to, że się dzie­lisz. I tak się zasta­na­wiam moc­no, czy rze­czy­wi­ście tak…

 39. Sło­wo daję

  Po czym poznać czło­wie­ka, któ­ry jest słow­ny? Po tym, że dotrzy­mu­je sło­wa. Zaba­wa w kot­ka i mysz­kę Czę­sto coś obie­cu­je­my.…

 40. Moja pla­ne­ta

  Lubię cza­sem obej­rzeć film fan­ta­stycz­ny. O innych kul­tu­rach, o świa­tach rów­no­le­głych, o postrze­ga­niu cza­su. Dzię­ki temu zysku­ję dystans do naszej…

 41. Moda na suk­ces

  Moda na zdro­wie prze­ra­dza się w dzi­ki kult. I to jest cho­re. Led­wo co odże­gny­wa­łem się od kry­ty­ki, a już…

 42. Puls życia

  Kto rano wsta­je, temu ponoć Pan Bóg daje, choć nie każ­dy w Boga wie­rzy. Ale nawet ate­iści wsta­ją rano, jeśli…

 43. Jak jest napraw­dę?

  Rano zawsze robię kawę. Sto­ję przy eks­pre­sie i cze­kam. Wokół poja­wia­ją się oso­by, któ­re podob­nie jak ja cze­ka­ją na napój,…

 44. Listy

  Skal­do­wie śpie­wa­li "ludzie zejdź­cie z dro­gi, bo listo­nosz jedzie" i zawsze mnie to jakoś roz­czu­la­ło. Do ręcz­nie pisa­nych listów mam…

 45. Sta­bil­ność

  Wszy­scy szu­ka­my w życiu sta­bi­li­za­cji i świę­te­go spo­ko­ju. To cen­ne skar­by, któ­rych tak napraw­dę zdo­być nigdy nie moż­na. zen­box i…

 46. Wdzięcz­ność za wza­jem­ność

  Uczu­cie wdzięcz­no­ści towa­rzy­szy nam cały czas. Na dzień dobry życia jeste­śmy wdzięcz­ni rodzi­com, póź­niej innym ludziom spo­ty­ka­nym na naszych dro­gach.…

 47. Otwar­tość bez dekla­ra­cji

  Zda­rza mi się mówić rze­czy, o któ­rych wspo­mi­na się tyl­ko przy­ja­cio­łom albo po pro­stu nie wypa­da mówić w towa­rzy­stwie. Sęk…

 48. Wąt­pli­wo­ści

  Wszy­scy prze­cho­dzi­my przez mękę, gdy poja­wia­ją się wąt­pli­wo­ści. Nie­waż­ne cze­go doty­czą, wystar­czy że są i już po krzy­ku. Świę­ty spo­kój…

 49. Szklan­ka

  Czy ktoś uwie­rzył­by, gdy­bym powie­dział mu, że smu­tek to nor­mal­ny stan? Wąt­pię. Na szczę­ście Pan S. nie jest gościem per­ma­nent­nym,…

 50. Bez­sen­ność

  Wczo­raj mia­łem nie­prze­spa­ną noc. Dopa­dły mnie wszyst­kie zmo­ry moje­go życia. Dopa­dły mnie wyrzu­ty sumie­nia i cała cze­re­da pro­ble­mów. Pró­bo­wa­łem je…

 51. Wdzięcz­ność

  "Bra­ku­je dobre­go ludzia" - rzekł głos w słu­chaw­ce i już wie­dzia­łem, że to będzie dobra roz­mo­wa. Była tre­ści­wa, a w…

 52. Wylu­zo­wać się

  'Jesteś nie­źle pospi­na­ny' - rze­kła do mnie zna­jo­ma i powie­dzia­ła - 'wylu­zuj się...'. I tak sobie zda­łem spra­wę ze swo­jej…

 53. Roz­sąd­ny opty­mizm

  Ponoć zdro­wy roz­są­dek to taki, któ­ry nie jest cho­ry. Tym­cza­sem naj­cie­kaw­sze, mało zdro­wo­roz­sąd­ko­we decy­zje podej­mu­je­my (choć nie zawsze naj­lep­sze) pod…

 54. Mak­sy­mal­ny poten­cjał

  Wczo­raj zna­jo­my opu­bli­ko­wał pyta­nie o wyko­rzy­sta­nie poten­cja­łu. Ja prze­wrot­nie powiem jak sku­tecz­nie nie wyko­rzy­sty­wać poten­cja­łu. Wie­cie jaki jest sku­tek róż­ni­cy…

 55. Wię­zie­nie codzien­no­ści

  Nie znam zbyt wie­lu cie­ka­wych ludzi, któ­rzy ogra­ni­cza­ją się tyl­ko do życia z dnia na dzień. Zazwy­czaj chcą cze­goś wię­cej…

 56. W zgo­dzie ze sobą

  Wyświech­ta­ne hasło. Żyć w zgo­dzie ze sobą i ja napraw­dę nie wiem, kto to wymy­ślił, sko­ro sami jeste­śmy sumą innych…

 57. Wol­ność ma swo­ją cenę

  Odmie­nia­łem już wol­ność przez przy­pad­ki -> KLIK <- a teraz napi­szę, jaką ma cenę. Wyobraź­cie sobie kró­la Mida­sa Król Midas obra­cał…

 58. Rodzyn­ki w cie­ście

  Moja Żona upie­kła mufin­ki z rodzyn­ka­mi. Są pola­ne mlecz­ną cze­ko­la­dą i cały czas kuszą mnie swo­im wido­kiem. Wyda­ją mi się…

 59. Gwiaz­da tu i teraz

  Pra­gnie­my sła­wy i pie­nię­dzy. Chce­my być widzia­ni jako nad­lu­dzie, nad wszyst­ki­mi, nad, nad, nad. I tak napraw­dę zapo­mi­na­my, że te…

 60. Nie­pu­sty opty­mizm

  Lubi­my opty­mi­stów. Oni zawsze dobrze nastra­ja­ją i choć ich pozy­tyw­ne nasta­wie­nie cza­sem kom­plet­nie nie trzy­ma się kupy - podą­ża­my za…

 61. Ame­ba i pan­to­fe­lek

  Doświad­cze­nie nasze i cudze to naj­cu­dow­niej­sza rzecz, jaką moż­na nazwać rze­czą (ten nasz język pol­ski, choć boga­ty, to jed­nak cał­kiem…

 62. Dro­ga do sie­bie

  Wie­cie, co jest śmiesz­ne? My. My, któ­rzy szu­ka­my dro­gi, zamiast po pro­stu nią jechać. Powo­li, szyb­ciej, ostrzej zakręt, tu prze­kro­czyć…

 63. Mamy wszyst­ko, gdy nie mamy nic

  Koniecz­nie prze­czy­taj­cie "Sztu­kę odwle­ka­nia" Joh­na Perry'ego. Ten facet mnie nie­sa­mo­wi­cie inspi­ru­je i będę chy­ba czy­tał tę ksią­żecz­kę codzien­nie przed spa­niem.…

 64. Dla­cze­go bez­na­dzie­ja jest spo­ko?

  Sobie tak w mojej gło­wi­nie uknu­łem, że spró­bu­ję odcza­ro­wać nie­któ­re poję­cia, zazwy­czaj koja­rzo­ne jako złe, a w rze­czy­wi­sto­ści takie złe…

 65. Ping-pong życia

  Lubi­my współ­za­wod­nic­two, chce­my być naj­lep­si, zawsze i wszę­dzie, bo kto jest naj, ten ma naj wszyst­ko. I powiem Wam, że…

 66. Krę­te dro­gi

  Jest taki numer Fisza, któ­re­go ostat­nio namięt­nie słu­cham. Nosi tytuł "Krę­te dro­gi". Kto nie sły­szał, niech posłu­cha, pole­cam z całe­go…

 67. Za miłość nie trze­ba pła­cić

  Żyje­my w dziw­nych cza­sach. Jest wszyst­kie­go pod dostat­kiem, a tak napraw­dę nie mamy nic. Nic, co by było war­te miło­ści.…

 68. Finisz i start

  Bar­dzo dłu­go zasta­na­wia­łem się, co zro­bić z tym miej­scem. Dosze­dłem do wnio­sku, że czas prze­rwać tę prze­dłu­ża­ją­cą się ago­nię. Jak…

 69. Inter­net nie zapo­mi­na

  Inter­net to medium naszych cza­sów. Jest miej­scem, bez któ­re­go nie jeste­śmy w sta­nie nor­mal­nie funk­cjo­no­wać. W dodat­ku ma dosko­na­łą pamięć.…

 70. Noc­ne myśli

  Jest noc. Bar­dzo chcę pisać, choć nie wiem jak. Zada­ję sobie pyta­nia egzy­sten­cjal­ne. O sen­sie życia też myślę. Ponoć.  …

 71. Wspo­mnie­nia nie do zapo­mnie­nia

  Są takie wspo­mnie­nia, do któ­rych wra­ca­my z uśmie­chem i pozy­tyw­nym nasta­wie­niem. Bywa­ją jed­nak takie, z któ­ry­mi trud­no się upo­rać.   Nie…

 72. Jak hej­to­wać hej­te­rów?

  Cze­go to sieć nie wymy­śli - pomy­śla­łem, gdy zoba­czy­łem tę stro­nę. Na hej­te­ra hej­tem moż­na by powie­dzieć, ale czy o…

 73. Ambi­cja zabi­ja

  Goni­my za ide­al­nym życiem. Pra­gnie­my tego, co nie­osią­gal­ne i choć wie­my, że gonie­nie kró­licz­ka jest naj­waż­niej­sze, to jed­nak cią­gle ten…

 74. Poszu­ki­wa­nie odpo­wie­dzi

  Życie jest przy­go­dą, w któ­rej napo­ty­ka­my się na róż­ne wyda­rze­nia. Te dobre i te złe. Każ­de sta­wia przed nami pyta­nia,…

 75. Nie pod­da­waj się

  Przy­cho­dzi taki moment w Two­im życiu, że tra­fiasz na kło­dy hur­tem syp­nię­te pod nogi. Nie ma ratun­ku - musisz się…

 76. Wdzięcz­ność nie­jed­no ma imię

  Każ­dy z nas ma marze­nia. Każ­dy z nas był kie­dyś dziec­kiem, któ­re nie zawsze mogło mieć to, cze­go mu bra­ko­wa­ło w…

 77. Wiel­ka­noc nie na żar­ty

  Wiel­ka­noc trwa w naj­lep­sze. Ze sto­łu zni­ka­ją kolej­ne por­cje jajek i prze­pysz­nych potraw. Jestem prze­je­dzo­ny i jak­by deli­kat­nie znie­sma­czo­ny. To moje…

 78. Prze­szłość, teraź­niej­szość, przy­szłość

  Spo­glą­dam w prze­szłość w teraź­niej­szo­ści i nie jestem zbyt zado­wo­lo­ny. Jaka będzie przy­szłość, gdy bra­ku­je cza­su na teraź­niej­szość?   Na…

 79. Chcę być dzie­cia­ty

  "A co by było, gdy­bym chciał się wresz­cie ustat­ko­wać i zaczął żyć spo­koj­nie jak przy­sta­ło na męża i tatę" -…

 80. Dla nie­zro­zu­mia­nych #widze­cie

  Walen­tyn­ki co roku wyglą­da­ją tak samo i co roku rów­nież powo­du­ją u mnie mie­sza­ne uczu­cia. Nie­zmien­ne jest to, że czer­wo­ne…

 81. Wiel­ka dur­na miłość

  Wiel­ka miłość jawi się nam zawsze jako ogrom­na licz­ba emo­cji i prze­żyć. Tym­cza­sem praw­dzi­wa sil­na miłość rodzi się w ciszy…

 82. Omów­my obma­wia­nie

  Do tej pory nie zro­bio­no z obma­wia­niem nicze­go sen­sow­ne­go. Może mnie się uda odpo­wie­dzieć na pyta­nie, kie­dy zaczy­na się mówie­nie o…

 83. Wód­ki razem nie pili­śmy

  Skra­ca­nie dystan­su to moja spe­cjal­ność. Nie każ­dy jed­nak lubi bli­skość, bo nie­ko­niecz­nie trak­tu­je kon­takt poważ­nie.   Jak roz­po­znać ludzi tzw.…

 84. Pre­zen­ty #dla­dzie­cia­kow

  Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia zbli­ża­ją się duży­mi kro­ka­mi. Lubię ten czas. Jest taki nie­win­ny, cie­pły i czy­sty. To dobry moment na…

 85. Mil­czę, więc będę

  Mógł­bym napi­sać tyl­ko tyle, ale to nie w porząd­ku wobec Cie­bie. Jesteś dla mnie waż­ny, mój Dro­gi Czy­tel­ni­ku, ale nie…

 86. Wsłu­cha­ny w ciszę

  Wie­cie, co naj­bar­dziej lubię w pisa­niu do Was? To, że macie wybór, czy chce­cie czy­tać. W moim życiu jest mało ciszy…

 87. Mówić to mało, trze­ba roz­ma­wiać - Blog Forum Gdańsk 2014

  Na Blog Forum Gdańsk byłem po raz pierw­szy w 2013. To było dla mnie nie lada wyda­rze­nie, któ­re mia­ło wpływ na…

 88. Przy­jaźń z bez­sil­no­ścią

  Bez­sil­ność jest jed­nym z naj­gor­szych uczuć, jakie spo­ty­ka­ją nas w życiu. Widzi­my się czę­sto, więc dzi­wi mnie nie­ustan­nie, ile emo­cji nadal budzą…

 89. Kul­tu­ral­ne get­to

  Kul­tu­rę zamy­ka się w poko­ju bez kla­mek. Robi się z niej wariat­kę, któ­rej nikt nie rozu­mie i wska­zu­je na jej…

 90. Nicze­go nie żału­ję

  Wie­le razy sły­sza­łem o tym, że w życiu żału­je się tego, cze­go się nie zro­bi­ło. Myślę, że to bar­dzo głu­pie…

 91. Sztu­ka wyba­cza­nia

  Sztu­ka wyba­cza­nia to sztu­ka miło­ści. Jeśli nie kochasz sie­bie, nie prze­ba­czysz sobie. Jeśli nie kochasz innych, nigdy nie wycią­gniesz z ser­ca…

 92. Ojciec rozum, mat­ka depre­sja

  Czło­wiek w depre­sji czu­je się jak mysz zamknię­ta w klat­ce. Jak jakieś zwie­rzę, ale to bez­bron­ne, małe, wystra­szo­ne i do…

 93. Mów­że jak czło­wiek

  Mówi­my, by powie­dzieć. Słu­cha­my, by usły­szeć. Po dro­dze jest bufor zro­zu­mie­nia. Jeśli ze zro­zu­mie­niem będzie pro­blem, nici z dobrej komu­ni­ka­cji.  …

 94. O mój Ty blo­ge­rze roz­wi­jaj się

  Albo tak: "Jak Twój blog się pięk­nie roz­wi­ja" i "taki masz faj­ny ten blo­ga­sek". Albo ina­czej: "piszesz kom­plet­nie nie­zro­zu­mia­le i popeł­niasz…

 95. Co Ty wiesz o lide­ro­wa­niu

  Wyda­je mi się, że nie­wie­le wiem o lide­ro­wa­niu, bo do tej pory byłem głów­nie sze­fem, a nie każ­dy szef potra­fi…

 96. Sku­bas, pły­ta "Brzask" - poszu­ku­ją­cy praw­dy we mgle

  Bar­dzo ucie­szy­łem się, kie­dy Sku­bas poja­wił się jak grom z jasne­go nie­ba z debiu­tem "Wil­cze­ły­ko". Dziś odtwa­rzam jego dru­gą pły­tę…

 97. Pumeks na kom­plek­sy

  Szo­ro­wan­ko czas zacząć. Ryzy­kow­ny to krok z mojej stro­ny, ale kto nie ryzy­ku­je, ten kom­plek­sów nie szo­ru­je, więc mam nadzie­ję,…

 98. Nie­bo jest limi­tem

  Ludź­mi rzą­dzą sza­blo­ny, z któ­ry­mi nie wal­czą, ponie­waż wygod­niej jest pójść po linii naj­mniej­sze­go opo­ru, ze stra­chu przed bra­kiem akcep­ta­cji.…

 99. Film „Jego ocza­mi” – Tisch­ner w oczach bra­ta

  Na ten film mia­łem pójść już daw­no temu. Byłem cie­kaw na co szarp­nął się jeden z moich kum­pli dzien­ni­ka­rzy -…

 100. Spa­lo­ne mosty

  Szu­ka­my podob­nych ludzi - mówią­cych podob­nie, myślą­cych podob­nie, żyją­cych podob­nie. Po jakimś cza­sie oka­zu­je się, że to pułap­ka, z któ­rej…

 101. Książ­ki, któ­re mia­ły wpływ na Musz­kie­te­ra

  Ostat­nio Inter­net żyje nomi­na­cja­mi. Tym razem i mnie się "obe­rwa­ło", za co dzię­ku­ję Jan­ko­wi z geekstyle.pl oraz Joasi z wglowiejoanny.pl.…

 102. Kon­struk­tyw­na kry­ty­ka nie ist­nie­je

  Kto lubi kry­ty­kę, ręka do góry! Ja nie lubię i śmiem twier­dzić, że nikt za nią nie prze­pa­da. Posu­nę się…

 103. Ćwier­kać czy nie ćwier­kać

  Dziś praw­dzi­wych wró­bli już pra­wie nie ma. Za to po inter­ne­cie lata ich cał­kiem spo­ro, tyl­ko mają kolor nie­bie­ski i…

 104. Powiedz gdzie masz punkt "G"

  Punkt "G" jest syno­ni­mem abso­lut­ne­go zado­wo­le­nia. Szu­ka­nie go potra­fi przy­spo­rzyć wie­le kło­po­tów i znisz­czyć naj­mniej­szy prze­jaw rado­ści w życiu. Do momen­tu, gdy…

 105. Żeby nie wyjść na idio­tę

  Boisz się wyjść na idio­tę, zwłasz­cza w towa­rzy­stwie, w któ­rym wszy­scy wyda­ją się być lep­si od Cie­bie dosłow­nie we wszyst­kim.…

 106. #blog­day­chal­len­ge, czy­li Dzień Blo­gów 2014

  Wszy­scy mają spla­sha, mam i ja. Jutro 31 sierp­nia, czy­li Dzień Blo­gów, więc nomi­nu­ję wszyst­kich blo­ge­rów do podzie­le­nia się na…

 107. Marze­nia Musz­kie­te­ra (część pierw­sza)

  Każ­dy ma jakieś marze­nia. Bar­dzo dłu­go nie marzy­łem, bo bałem się roz­cza­ro­wań. Jakiś czas temu zmie­ni­łem podej­ście. Chcę, aby moje marze­nia…

 108. Mał­żeń­stwo nie jest prze­żyt­kiem

  Jestem żona­ty od 2 lat. W kon­ku­bi­na­cie żyłem 10. Roz­ma­wia­łem ze zna­jo­my­mi jakie mają podej­ście do mał­żeń­stwa i dosze­dłem do paru…

 109. Głod­ne­go nakar­mić

  Na chod­ni­ku, na dwor­cu, na ryn­ku, pod skle­pem. Spo­ty­ka­my ich wszę­dzie. To ludzie, któ­rzy wiecz­nie "potrze­bu­ją na chleb". Cze­ka­łem na…

 110. 365 dni Musz­kie­te­ra

  Cześć! Nazy­wam się Musz­kie­ter, ale tak napraw­dę to jestem Damian Moskal­ski. Miesz­kam i pra­cu­ję w Kra­ko­wie. Nigdy nie przy­pusz­cza­łem, że ten…

 111. Muzy­ka z Pol­ski

  Jestem zwią­za­ny z muzy­ką od lat, od 6 orga­ni­zu­ję kon­cer­ty zespo­łom i gdzieś w tej goni­twie za kasą zatra­ci­łem chęć…

 112. War­to roz­ma­wiać

  "Wiem, że nic nie wiem" - powia­dał Sokra­tes i zada­wał kolej­ne pyta­nie swo­je­mu roz­mów­cy. Ponoć wku­rzał tym dys­ku­tan­tów, ale wycią­gał…

 113. Rekomenduj.to mówi "Hel­lo Day!"

  Z poję­ciem mar­ke­tin­gu reko­men­da­cyj­ne­go spo­tka­łem się sto­sun­ko­wo nie­daw­no, więc posta­no­wi­łem wypró­bo­wać mecha­nizm na sobie na przy­kła­dzie akcji pro­mo­cyj­nej Hel­lo Day!, reali­zo­wa­nej…

 114. Same dobre wia­do­mo­ści

  Zasy­pa­ny przez złe wia­do­mo­ści z kra­ju i ze świa­ta, codzien­nie czu­ję się sta­wia­ny pod infor­ma­cyj­nym murem i roz­strze­li­wa­ny new­sa­mi o…

 115. Most63 pomo­stem mię­dzy poko­le­nia­mi

  Na Most63 natkną­łem się grze­biąc w inter­ne­cie w poszu­ki­wa­niu infor­ma­cji o Powsta­niu War­szaw­skim. To wspa­nia­ły pro­jekt, z któ­rym napraw­dę war­to się zapo­znać.…

 116. Byłem na Przy­stan­ku Wood­stock 2014... onli­ne!

  Przy­sta­nek Wood­stock jest dla mnie pew­ne­go rodza­ju sym­bo­lem. Miej­scem, któ­re muszę zdo­być, odwie­dzić cho­ciaż raz w życiu. W 2014 roku…

 117. Mini­pro­jekt "Anty­ni­ko­ty­na"

  Kie­dy rzu­ca­łem pale­nie, nie sądzi­łem, że aż tak się nakrę­cę. #nie­pa­le, #nie­smier­dze, #nie­ja­ram i #rzuc­to­gow­no. Tak naro­dził się mini­pro­jekt "Anty­ni­ko­ty­na".…

 118. Klau­zu­la sumien­no­ści

  Mimo, że są waka­cje i pogo­da wręcz wyma­rzo­na - zewsząd jestem ata­ko­wa­ny klau­zu­la­mi sumień. Kom­plet­nie nie wiem, co z nimi zro­bić.   Zade­kla­ro­wa­nie…

 119. Nie­dłu­ga opo­wieść o ope­ra­cji kola­na

  Dzi­siaj dzie­lę się doświad­cze­nia­mi ze szpi­ta­la. Mia­łem ope­ra­cję artro­sko­pii lewe­go kola­na - wycię­to mi część łąkot­ki. Prze­czy­taj - będzie Ci łatwiej, jeśli znaj­dziesz się…

 120. Woj­na sen­sów: kon­ku­ren­cja vs rywa­li­za­cja

  Czę­sto rywa­li­zu­je­my z kimś, by wygrać i oka­zać się w czymś lep­szym. Czy jed­no­cze­śnie jest on dla nas kon­ku­ren­cją? Zapra­szam na…

 121. Poszu­ki­wacz

  Leżę na łóż­ku patrząc na spuch­nię­te kola­no. Zaglą­dam "co u innych", bo aktu­al­nie u mnie dzie­je się nic.   Powrót…

 122. BLO­Go­sła­wień­stwo

  Tak, to nie błąd. W sło­wie "blo­go­sła­wień­stwo" nie ma "ł" i jest napi­sa­ne popraw­nie. Jeśli chcesz dowie­dzieć się dla­cze­go, prze­czy­taj…

 123. Umieć być obok

  Roz­wój, dzia­ła­nie, inspi­ra­cje. Ja, ja, ja. Przy­cho­dzi nagle moment, że oprócz "ja" poja­wia się "Ty", dla któ­re­go świa­do­mie chcesz się…

 124. Świat bez inter­ne­tu

  Naszła mnie ostat­nio taka reflek­sja. Zaczą­łem myśleć jak wyglą­dał­by mój świat bez inter­ne­tu, co mi on dał, a co zabrał.…

 125. Szan­sa na dru­gie życie - eWKrat­ke

  Wczo­raj tra­fi­łem na pierw­szy w Pol­sce blog pisa­ny z wię­zie­nia - eWKrat­ke. Gdy zapo­zna­łem się z opi­sa­mi, waha­łem się przed…

 126. Film "Ona" - part­ner­ka (nie)idealna

  Wszy­scy mi mówi­li, że "faj­ny", że "trze­ba obej­rzeć", że "świet­ny kli­mat". Wresz­cie i na mnie nad­szedł czas, więc zmie­rzy­łem się…

 127. Na zaple­czu: Woj­tek Waw­rzak - praw­ni­cy nie są nadę­ty­mi bufo­na­mi i cwa­nia­ka­mi

  Pisał blo­ga Myślę i czu­ję i połą­cze­nie tych słów mnie do nie­go przy­cią­gnę­ło. Dziś sku­pia się na pra­Kre­acji, gdzie przy­bli­ża…

 128. Życie jest huś­taw­ką

  Huś­taw­ka emo­cjo­nal­na, nie­usta­ją­ca zmia­na nastro­jów, hop­sa­sa oso­bi­sta i zmien­na jak kobie­ta kolej zawo­do­we­go losu. Życie jest huś­taw­ką.   Każ­dy ma pra­wo…

 129. Dobra­noc Dobro­noc­ko

  Nie­dziel­ny wie­czór jest dla mnie dniem spo­ko­ju, wyci­sze­nia tuż przed burzą nowe­go tygo­dnia. Zawsze wte­dy słu­cha­łem Trój­ki i "Mini­ma­xu" Pio­tra…

 130. Co wiem o "Gol­go­ta Pic­nic"?

  Nie mam cza­su na tele­wi­zję, więc pozy­ski­wa­nie infor­ma­cji ogra­ni­czy­łem do kana­łów RSS i słu­cha­nia radia. O co tyle szu­mu z "Gol­go­ta Pic­nic"?…

 131. Akcja "Zdejm Kape­lusz", czy­li dia­log sta­rych i nowych mediów

  W poło­wie czerw­ca, a dokład­nie 13., roz­po­czą­łem pro­mo­cję akcji pod tajem­ni­czym szyl­dem "Zdejm Kape­lusz". Dziś napi­szę o niej coś wię­cej.…

 132. Będzie, co ma być

  Nie jestem fana­tycz­nym kato­li­kiem, ale w naj­trud­niej­szych momen­tach życio­wych szu­kam pomo­cy w Biblii. Znaj­du­ję tam cza­sem sło­wa, któ­re odpo­wia­da­ją na moje…

 133. Ojciec, Tato, Tatuś

  Bar­dzo się waham, by pisać o ojco­stwie, ponie­waż sto­ję w roz­kro­ku pomię­dzy byciem chłop­cem, któ­re­mu bra­ko­wa­ło Taty, a sta­wa­niem się…

 134. L.A.S., pły­ta "Szum" - las szu­mi świe­żo­ścią

  Za nazwą L.A.S. stoi Jacek Lacho­wicz, były kla­wi­szo­wiec Ścian­ki i Len­ne­go Valen­ti­no. Pły­ta "Szum" wyszła w mar­cu 2014, ale do…

 135. Sztu­ka dzię­ko­wa­nia (za kry­ty­kę)

  Nikt nie lubi kry­ty­ki, choć mówi się, że kon­struk­tyw­na jest OK i taką nale­ży przyj­mo­wać. Ja nie lubię żad­nej. Tej…

 136. Czy bycie out­si­de­rem to wybór?

  Wró­ci­łem wła­śnie ze spo­tka­nia #OMGKRK Sum­mer Jam i nie mogę od razu pójść spać, bo mnó­stwo myśli wiru­je mi pod…

 137. Fejm się musi zga­dzać

  "Fejm" praw­do­po­dob­nie pocho­dzi od angiel­skie­go sło­wa "fame", ale nie jestem języ­ko­znaw­cą, więc nie będę kale­czył ety­mo­lo­gii (mamy od tego fachow­ców).…

 138. Otwar­tość na dia­log poprzez mono­log

  Kla­skać potra­fi każ­dy, kto ma dwie ręce. Albo kon­to na fej­sie. Nie każ­dy potra­fi pomy­śleć, dla­cze­go klasz­cze. Nie każ­dy, komu…

 139. Wyświech­ta­ny kon­kret czy pięk­no nie­do­po­wie­dzeń

  O gustach się dys­ku­tu­je, mimo tego, że każ­dy ma swój. W sztu­ce ope­ru­je się róż­ny­mi środ­ka­mi sty­li­stycz­ny­mi i nie będę się wymą­drzał,…

 140. Kuź­niar, TVN i Twit­ter miesz­czą się w jed­nym ekra­nie

  Emo­cje po wybo­rach do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go już pra­wie opa­dły. Ci, co mie­li przejść już szcze­rzą zęby, a ci, co nie…

 141. Mam 32 lata i lubię pona­rze­kać

  Taki jeden Woj­tek, Kar­dyś z nazwi­ska napi­sał tekst pt. "Mam 26 lat i nie narze­kam" . Pomy­śla­łem "ja mam 32…

 142. Kocham, lubię, sza­nu­ję

  Reflek­sje przy­cho­dzą do mnie zazwy­czaj w nocy. Wte­dy piszę dla Cie­bie i dla sie­bie. Dziś powiem, co kocham, lubię i…

 143. Film "W imię..." - z księ­dzem pod rękę

  Kolej­ny pol­ski film, któ­ry oba­la mit, że rodzi­me kino nie jest dobre. Pol­scy reży­se­rzy świet­nie radzą sobie z dra­ma­ta­mi. Sor­ry,…

 144. List z Pol­ski do Emi­gran­ta

  Napi­sa­łem list z Pol­ski do Emi­gran­ta prze­by­wa­ją­ce­go za każ­dą gra­ni­cą.   Cześć Emi­gran­cie! Piszę do Cie­bie, bo sie­dzę w tej…

 145. Wol­ność - odmia­na przez przy­pad­ki

  Kie­dyś byłem cał­kiem nie­zły z języ­ka pol­skie­go. Lubi­łem pisać, lubi­łem czy­tać. Uwiel­bia­łem też gra­ma­ty­kę i orto­gra­fię. Posta­no­wi­łem więc odmie­nić dziś…

 146. Na zaple­czu: Dawid Ada­mek - podo­ba mi się tu, gdzie jestem

  Pozna­li­śmy się na jed­nym z kra­kow­skich spo­tkań blo­ger­skich - Blog­sho­re. Dawid Ada­mek z nie­zna­jo­me­go gościa z nad­pro­gra­mo­wym ADHD szyb­ko stał…

 147. Moja dro­ga

  Nocą zawsze napa­da mnie wiel­ka chęć pisa­nia. Nie­waż­ne jak bar­dzo jestem zmę­czo­ny. Moja gło­wa zacho­wu­je się niczym dłu­to, któ­re samo…

 148. Pięk­no nie­zgo­dy

  Bez prze­rwy ktoś się z kimś nie zga­dza. Gdy docho­dzi do kon­fron­ta­cji opo­nen­ci nie potra­fią się cie­szyć swo­ją odmien­no­ścią, ofe­ru­jąc w…

 149. Film "Chce się żyć" - oczy zawsze mówią praw­dę

  Waha­łem się, czy chcę obej­rzeć film "Chce się żyć". Bałem się, że będzie to kolej­ny smut­ny wyci­skacz łez. Nie prze­czę,…

 150. Czym jest ten cho­ler­ny life­sty­le?

  W sie­ci jest mnó­stwo blo­gów lifestyle'owych. Kil­ka obser­wu­ję i cały czas pró­bu­ję zro­zu­mieć ich feno­men oraz zna­leźć odpo­wiedź na pyta­nie…

 151. Śmierć wzma­ga chęć do życia

  Wra­cam wła­śnie z pogrze­bu. Miał 45 lat i prze­grał z rakiem. Pośród pła­czu i cier­pie­nia naj­bliż­szych, do gło­wy wdzie­ra­ła mi…

 152. Trzech maszy­ni­stów fusion - Dir­ty Loops, pły­ta "Loopi­fied"

  Nie zna­łem Dir­ty Loops do momen­tu, gdy Krzy­siek z Wię­cej Luzu nie wrzu­cił gdzieś na fej­sa, że bar­dzo chciał­by udać…

 153. Efekt stad­ny

  Nie było mnie chwi­lę, bo jak pisa­łem na fan­pej­dżu, w realu dzia­ło się w tym tygo­dniu dosyć spo­ro. Nie oby­ło…

 154. Radość jest nie­zdro­wa

  Pola­kom nie wol­no się śmiać. Pola­kom nie wol­no eks­po­no­wać swo­ich walo­rów. Polki to dziw­ki, bo są pięk­ne, mają jędr­ne pier­si, ponęt­ne pupy…

 155. Pie­niąż­ki lecą tyl­ko na pra­cu­siów

  Ucz się, chłop­cze, ucz, bo nauka to potę­gi klucz. Ile razy to sły­sza­łem i jak dzik jakiś uczy­łem się. Moje ambit­ne…

 156. Maciek 'Troy­ann' Tro­ja­no­wicz - inter­ne­to­we brzyd­kie kacząt­ko

  W Inter­ne­cie uży­wa ksyw­ki Troy­ann. Swo­je­go blo­ga nie pro­wa­dzi zbyt dłu­go, ale zna­lazł już miej­sce w sie­cio­wej zawie­ru­sze i nadal jest nie­śmia­łym, skrom­nym…

 157. List otwar­ty do zamknię­tych głów

  Uwa­ga! Będzie o wycin­ku blo­gos­fe­ry, na któ­rym kom­plet­nie się nie znam. O modo­wym kur­wi­doł­ku. Zauwa­ży­łem jed­ną cie­ka­wą wła­ści­wość. Więk­szość "arty­stów" blo­go­wo-modo­wych…

 158. Chciał­bym wyle­czyć się z wraż­li­wo­ści

  Mia­łem nie pisać tego tek­stu, ale jak zwy­kle zadzia­ła­łem na prze­kór. Mogą się poja­wić błę­dy, trud­no. Dziś nie będę ani…

 159. Ofia­ry zim­nej woj­ny - serial "Zawód: Ame­ry­ka­nin"

  Z lek­kim scep­ty­cy­zmem pod­cho­dzi­łem do tego seria­lu, zanim nie wcią­gną­łem się na dobre. Zawód: Ame­ry­ka­nin (eng. The Ame­ri­cans) nawet jeśli…

 160. O odpo­wie­dzial­no­ści słów kil­ka

  Podej­mu­je­my w życiu róż­ne decy­zje, od bła­hych jak wybór kolo­ru skar­pe­tek, po te naj­trud­niej­sze jak zwią­za­nie się na całe życie…

 161. Tęsk­no mi, Panie, do świę­to­ści

  W nie­dzie­lę kano­ni­zo­wa­no Jana Paw­ła II, czy­li szcze­gól­ne­go Pola­ka. Może nie mamy naj­lep­szej repre­zen­ta­cji w pił­ce noż­nej, może cią­gle jeste­śmy…

 162. Narzę­dzia nie tyl­ko dla blo­ge­ra

  Buszu­jąc po Inter­ne­cie i pro­wa­dząc blo­ga prę­dzej czy póź­niej potrze­ba narzę­dzi uła­twia­ją­cych życie. Moja skrzyn­ka narzę­dzio­wa powo­li wypeł­nia się cie­ka­wy­mi apli­ka­cja­mi, któ­re…

 163. Pola­cy są cho­rzy na mam­ra­cjo­nizm

  Gdy sie­dzisz w domu (wyda­wa­ło­by się odcię­ty od rze­czy­wi­sto­ści), możesz nabrać dystan­su do świa­ta i stać na się na chwi­lę…

 164. Nie ma cza­su pomy­śleć

  Wiel­ka­noc minę­ła. To były pierw­sze moje Świę­ta z blo­giem z tyłu gło­wy i buj­nym życiem w social­me­diach. Dotych­czas te spra­wy…

 165. Współ­cze­sna dro­ga krzy­żo­wa (14 SMSów od Boga)

  Sie­dzę w domu zupeł­nie sam. Tam gdzieś, nie­ca­łe 2000 lat temu też samot­nie umie­rał waż­ny Czło­wiek. Trud­no nam sobie to…

 166. Świę­ta bez jaj

  Pół tygo­dnia już za nami. Nie wszy­scy wie­dzą, że dla kato­li jest to Wiel­ki Tydzień, a Wiel­ka­noc (jak sama nazwa…

 167. Woj­na sen­sów: obo­jęt­ność vs neu­tral­ność

  W kolej­nym odcin­ku Woj­ny sen­sów do wal­ki posta­no­wi­łem wysta­wić obo­jęt­ność i neu­tral­ność. Jedy­ną mate­rią (nie­ludz­ką), któ­ra przy­cho­dzi mi do gło­wy,…

 168. Nie­wdzięcz­ność nasza powsze­dnia

  Wdzięcz­ność. Wspa­nia­ła to rzecz umieć ją wyra­zić, zwłasz­cza, że zawsze mamy być za co wdzięcz­ni. Wze­szło dziś słoń­ce, był dobry…

 169. Zapach i kolor pust­ki - film "Wiel­kie pięk­no"

  Uwiel­biam kolo­ro­we fil­my, któ­re prze­no­szą w zupeł­nie obce kli­ma­ty. Spra­wia­ją, że na chwi­lę może­my dotknąć i poczuć atmos­fe­rę nie­zna­ne­go kra­ju,…

 170. Blo­ger­ski uro­bo­ros

  Na począ­tek zakła­dam, że wszy­scy moi czy­tel­ni­cy wie­dzą, co to jest blo­gos­fe­ra i kto to jest blo­ger, praw­da? Innej odpo­wie­dzi…

 171. Z per­spek­ty­wy nie­po­trzeb­ne­go

  W szpi­ta­lu byłem tyl­ko raz w życiu jako "pacjent" - jak się uro­dzi­łem. To miej­sce, któ­re ma cha­rak­te­ry­stycz­ny zapach i…

 172. Męskość zaci­śnię­ta w pię­ści

  Męż­czy­zna jest pełen sła­bo­ści, mimo dzi­kie­go ser­ca. Zda­rza się, że nawet zaci­śnię­te do krwi zęby, ręce zamknię­te w pię­ściach i…

 173. Histo­rie życiem pisa­ne

  Two­je życie jest opo­wie­ścią. Dłuż­szą, krót­szą, cie­kaw­szą, nud­niej­szą, praw­dzi­wą, zafał­szo­wa­ną. Cza­sem przy­cho­dzi do Cie­bie zwąt­pie­nie i chcesz prze­stać snuć swo­ją…

 174. Dzień dobry, mam na imię czło­wiek

  Koń­czysz szko­łę śred­nią i musisz zde­cy­do­wać na jakie pójść stu­dia. Masz 18, 19, może 20 lat i myślisz, że decy­du­jesz…

 175. Jak pisać, by chcia­ło się czy­tać?

  Wbrew pozo­rom to nie będzie porad­nik. Nie sta­wiam się w roli men­to­ra, bo wiem, że jesz­cze spo­ro pra­cy przede mną…

 176. Kró­lew­ska nagość

  Trud­no dziś o praw­dzi­wą sztu­kę. Zresz­tą, kie­dy nie było. Pew­nie zawsze zna­lazł się ktoś, kto podzi­wiał kolo­ro­wy kicz. W "moich…

 177. Życie, bez wzglę­du na śmierć

  Kil­ka godzin temu dowie­dzia­łem się, że ode­szła. Nie zna­łem jej oso­bi­ście. W The Voice of Poland zaśpie­wa­ła utwór "Dre­amer" Ozzy'ego…

 178. Wie­rzę w dobro ludzi - roz­mo­wa z Panią Kie­row­nicz­ką Blog Experts, Justy­ną 'Ritą' Pater

  W Inter­ne­cie zna­na jako Rita/​Ritałke, o prze­dziw­nym nazwi­sku Hair­wo­od. Napraw­dę nazy­wa się Justy­na Pater i od same­go począt­ku naszej zna­jo­mo­ści…

 179. Strach ma wiel­kie oczy

  Bać się? A po co! Trze­ba być kolo­ro­wym i bez­re­flek­syj­nym, bo ina­czej nie dasz sobie rady w życiu. Strach ma…

 180. Podróż przez świat - Jona­than Wil­son, pły­ta "Fan­fa­re"

  To nie moja muzy­ka - pomy­śla­łem, gdy pierw­szy raz odtwo­rzy­łem Fan­fa­re. Dziw­nym tra­fem wra­ca­łem do niej za czę­sto, aby przejść…

 181. Uprząż uprze­dzeń

  Nigdy nie zasta­na­wia­łem się jakoś głę­biej nad uprze­dze­nia­mi, a my jako Pola­cy mamy ich całe mnó­stwo. Ja też jestem uprze­dzo­ny,…

 182. Ja zawsze, ja nigdy

  Nie spo­tka­łem w życiu sta­bil­ne­go emo­cjo­nal­nie czło­wie­ka. Za każ­dym razem, gdy sam się roz­chwie­ję i zauwa­żam, że przed chwi­lą prze­cież…

 183. (Ducho­wa) die­ta cud

  Nad­cho­dzi wio­sna, więc nale­ży zro­bić wresz­cie porzą­dek z nad­mia­rem ciał­ka. Kurs na odpo­wied­nie odży­wia­nie i sport, bo w zdro­wym cie­le,…

 184. Show must go on, czy­li o talen­tach w tele­wi­zji

  Gry­pa żołąd­ko­wa ma to do sie­bie, że uzie­mia. Posta­no­wi­łem efek­tyw­nie wyko­rzy­stać czas, kie­dy jedy­ną dro­gą, któ­rą potra­fi­łem prze­mie­rzać była ta…

 185. Szla­chet­ne zdro­wie

  Jeste­śmy pięk­ni, mło­dzi i jedy­nym naszym pro­ble­mem jest cią­gły brak kasy. Chce­my wię­cej, chce­my szyb­ciej, chce­my wyci­skać życie jak cytry­nę.…

 186. Blog­sho­re i KRK Twe­etup, czy­li wyłaź z Inter­ne­tu do ludzi

  Ostat­nie 3 dni spę­dzi­łem na spo­tka­niach z ludź­mi. Od czwart­ku do sobo­ty (a tak napraw­dę do nie­dzie­li rano) prze­by­wa­łem wśród…

 187. Kie­dy umie­ra przy­ja­ciel

  Są takie trud­ne momen­ty w życiu czło­wie­ka, kie­dy coś się koń­czy. Uwa­żam za bzdu­rze­nie i za bez­myśl­ne powta­rza­nie hase­łek w…

 188. Wielb­cie mnie!

  Król Julian z Pin­gwi­nów z Mada­ga­ska­ru jest bar­dzo sym­pa­tycz­ną posta­cią. Śmie­szy jego ego­cen­tryzm i nad­mier­ne umi­ło­wa­nie swo­ich poraż­ko­wych zacho­wań, prze­ku­wa­ne cią­gle…

 189. Trak­tat o czło­wie­ku - film "Mrocz­ne mia­sto"

  Film Mrocz­ne mia­sto wyszedł w 1998 roku, więc moż­na by powie­dzieć, że to już kino retro. Chcia­łem go obej­rzeć, już…

 190. Moral­ność pol­skie­go Kale­go

  Posia­dam w swo­ich zaso­bach trzy punk­ty G. Dzia­ła­ją tro­chę ina­czej niż ten kla­sycz­ny. Ich po pro­stu nie wol­no draż­nić, bo…

 191. Świa­do­my brak świa­do­mo­ści

  Odby­łem kil­ka gorą­cych roz­mów na temat mediów spo­łecz­no­ścio­wych. Sam nigdy nie byłem do nich prze­ko­na­ny, więc w jakimś sen­sie jestem…

 192. Woj­na sen­sów: mądrość vs inte­li­gen­cja

  Przy­glą­dam się na co dzień kul­to­wi inte­li­gen­cji, bo prze­cież kul­tu­ra jest tyl­ko dla niej zare­zer­wo­wa­na. Gawiedź ma popkul­tu­rę. Zasta­na­wiam się,…

 193. Twór­cza moc agre­sji - John Eldred­ge, książ­ka "Dzi­kie ser­ce. Tęsk­no­ty męskiej duszy"

  Są książ­ki, któ­re łyka się jed­nym tchem. Są też takie, któ­re męczą i z utra­pie­niem cze­kasz aż się skoń­czą. Są…

 194. Kon­cer­to­wy tuman

  Temat zawsze prze­cho­dził mi bokiem, a prze­cież zaj­mu­ję się nim zawo­do­wo - orga­ni­za­cja even­tów. Kon­cert zupeł­nie ina­czej wyglą­da od zaple­cza…

 195. Jak porząd­nie zro­bić kupę?

  Wszy­scy mamy potrze­bę dzie­le­nia się z naj­bliż­szy­mi swo­ją wie­dzą i doświad­cze­nia­mi. Wte­dy nabie­ra­ją one więk­sze­go zna­cze­nia, a nasze ego łech­ta­ne…

 196. Muszkieter.in i Blog Roku 2013

  Zgło­si­łem mój blog do kon­kur­su Blog Roku orga­ni­zo­wa­ne­go przez Onet. Dziś roz­po­czął się dru­gi, naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­ny etap.   Kró­ciut­ko o co…

 197. Życie zło­żo­ne z dźwię­ków

  Nie potra­fię żyć bez muzy­ki. Ona musi mnie ota­czać i szar­pać stru­ny w mojej duszy. Nie­wdzięcz­na to miłość, na szczę­ście…

 198. Rób­my swo­je

  Patrzysz na innych: mają lepiej. Są zdol­niej­si, pięk­niej­si i powo­dzi się im w życiu. Tacy wspa­nia­li, że migo­ta­ją bla­skiem jaśniej­szym…

 199. Po zimie przy­cho­dzi wio­sna

  Dziś będzie o pogo­dzie. Nie, nie zwa­rio­wa­łem. Mam ocho­tę o niej napi­sać, bo doświad­czy­łem ostat­nio tak oczy­wi­ste­go, że sam byłem…

 200. Zbyt duże nadzie­je - Bru­ce Spring­ste­en, pły­ta High Hopes

  Boss sze­fu­je już 54 lata (!), a wio­sen mu nie przy­by­wa. Nadal aktyw­nie dzia­ła na sce­nie muzycz­nej i tego pod­wa­żyć…

 201. Powsta­ło PSBV i co dalej?

  Wczo­raj do życia zosta­ło powo­ła­ne Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Blo­ge­rów i Vlo­ge­rów. Jego idea, a w zasa­dzie jej brak, podzie­li­ła na razie…

 202. Co jest new­sem w mediach?

  Nie byłem nigdy bar­dzo kry­tycz­ny wobec mediów i dostar­cza­nych przez nie new­sów, ale infor­ma­cja o ukru­szo­nym kciu­ku Chry­stu­sa z Rio…

 203. spodch­mu­ry­ka­pe­lu­sza miłość dostrzec

  17 stycz­nia 2004 roku Pol­skę obie­gła wieść o śmier­ci Cze­sła­wa Nie­me­na. Opu­ścił nas dokład­nie 10 lat temu. Zosta­ła jego muzy­ka…

 204. Pomóż zamiast kli­kać

  Gdy­by głu­po­ta mogła latać, to ponad 0,5 milio­na użyt­kow­ni­ków fej­sa zosta­ło­by odrzu­tow­ca­mi. Wszyst­ko za spra­wą spon­ta­nicz­nej akcji, któ­ra na spon­ta­nicz­ną…

 205. Jestem taki zwy­czaj­ny

  Jak tak słu­cham i czy­tam o wyjąt­ko­wo­ści, inspi­ra­cjach i moty­wa­cjach, to zbie­ra mi się na wymio­ty od nad­mia­ru wspa­nia­ło­ści. Zewsząd…

 206. Wolę offli­ne niż onli­ne

  Bie­gnie­my za każ­dym gorą­cym bitem, czy to po kablu, czy po wi-fi. Bie­gnie­my i nie może­my się zatrzy­mać. Jeste­śmy w…

 207. 7 życzeń do Pola­ka

  Jestem poważ­nie zmę­czo­ny bra­kiem życz­li­wo­ści Pola­ków. Ale prze­cież dziś jest WOŚP, radość, kasa, pomoc! I mnó­stwo zła wyzie­ra­ją­ce­go zewsząd nawet przy…

 208. Krzycz, Dyrek­to­rze!

  Każ­dy czło­wiek ma swo­je gra­ni­ce. Zwłasz­cza ten, któ­ry uczci­wie bie­rze odpo­wie­dzial­ność za innych. Sto­su­nek pra­cow­ni­ków do sze­fa tak napraw­dę jest…

 209. Woj­na sen­sów: arty­sta vs wyko­naw­ca

  W zale­wie kiczu, któ­rym dosta­je­my po uszach i oczach w ostat­nich tygo­dniach, wyta­czam dzia­ła na woj­nę wyko­naw­cy z arty­stą. W…

 210. Sta­ży­sta za kasę

  Nikt mi nie pła­cił za wolo­na­ta­riat, gdy chcia­łem nabrać doświad­cze­nia. Nie myśla­łem nawet o tym, ponie­waż oczy­wi­stym jest, że robiąc…

 211. Media spo­łecz­no­ścio­we w opo­zy­cji do mediów tra­dy­cyj­nych

  To miał być sta­tus na fej­sa, ale w mediach spo­łecz­no­ścio­wych z czy­ta­niem dłu­gich sta­tu­sów kiep­sko, więc... wrzu­cam na blo­ga. Smacz­ne­go…

 212. Woj­na sen­sów: chcę vs powi­nie­nem

  Dziś bitew­ka mię­dzy tym, co chce­my, a co powin­ni­śmy, zwłasz­cza, że nie­zwy­kle rzad­ko zda­je­my sobie spra­wę z tego, iż myli­my…

 213. Blog to nie forum dys­ku­syj­ne

  Uwiel­biam dys­ku­to­wać, wymie­niać opi­nie, nawet jeśli są skraj­ne i nic na to nie pora­dzę, że mam swo­je zda­nie (któ­re nie­chęt­nie…

 214. U jak umiar - film Wilk z Wall Stre­et

  Waha­łem się, czy pisać tę recen­zję, bo co tu doda­wać, kie­dy już wszyst­ko zosta­ło powie­dzia­ne? Obie­ca­łem jed­nak Dawi­do­wi ze Sfil­mo­wa­nych,…

 215. Soczy­sta kur­wa

  Dużo prze­kli­nam. Poważ­nie. I jestem tym tro­chę zanie­po­ko­jo­ny, bo cza­sem nie da się ina­czej jak pole­cieć soczy­stą kur­wą. Nie­raz mi…

 216. Win­fy - odna­le­zio­ny mini­play­er Spo­ti­fy

  Od kil­ku mie­się­cy uży­wam Spo­ti­fy, a wyku­pie­nie usłu­gi Pre­mium było strza­łem w dychę za dychę mie­sięcz­nie. Bra­ku­je mi jed­nak cały…

 217. Ile jest we mnie z Musz­kie­te­ra?

  Mamy Nowy Rok. Hur­ra! 2014 nastał. Kury się lepiej nio­są, wód­ka nie sma­ku­je, papie­ro­sy nadal śmier­dzą, a kie­row­cy jeż­dżą po…

 218. 100 notek minę­ło jak jeden dzień

  Ta not­ka nosi dum­nie nume­rek 100. Moja pierw­sza set­ka tek­stów wca­le nie przy­szła łatwo i przy­jem­nie, a ja jestem prze­ra­żo­ny,…

 219. Wszyst­ko, co kocha­łem w 2013

  Zasta­na­wia­łem się, czy robić jakiś wpis z serii pod­su­mo­wa­nie roku. Pyta­łem nawet na Ćwier­ka­czu po jaką cho­le­rę to robić i…

 220. Czas na zmia­ny

  Nie mar­tw­cie się, nie prze­sta­nę pisać. Może nawet będę pisał wię­cej. Jest jed­nak spo­ro spraw, któ­re trze­ba wresz­cie zmie­nić.  …

 221. Puste miej­sce przy sto­le

  Nie będę ukry­wał, że ten tekst napi­sa­łem wcze­śniej, bo prze­cież w Wigi­lię nie będę sie­dział przy kom­pie i silił się…

 222. Rzu­ci­łem pale­nie cz. 1

  Od 24 sierp­nia 2013 roku tydzień w tydzień chwa­lę się, że rzu­ci­łem pale­nie. Nie sta­łem się wiel­kim prze­ciw­ni­kiem papie­ro­sów, ale…

 223. Po pol­sku, muzycz­nie i świą­tecz­nie

  Dziś not­ka muzycz­no-świą­tecz­na. O dzi­wo mniej będę pisał, a wię­cej słu­chał, zwłasz­cza, że nie­po­lską pie­śnią oko­licz­no­ścio­wą jestem zala­ny w każ­dym…

 224. Popu­lar­no­ści gorz­ki smak

  Popu­lar­ność. Kto o niej nie marzy. Więk­szość z nas chce być roz­po­zna­wal­na, ponie­waż to daje poczu­cie wyjąt­ko­wo­ści i idą­cej za…

 225. Gim­by nie zna­jo, bo niby skąd?

  Spra­wa do mnie wra­ca jak bume­rang. Co rusz widzę jakieś debil­ne wrzut­ki o tym, że gim­by takie głu­pie, bo nie…

 226. Czy dobro zawsze zwy­cię­ża? - film Labi­rynt

  Był wie­czór i dla roz­ryw­ki chcia­łem obej­rzeć dobry film. Tra­fi­łem na Labi­rynt (w ory­gi­na­le Pri­so­ners), któ­ry dłu­go po sean­sie nie…

 227. Bez­re­flek­syj­ność 2.0

  Bez­re­flek­syj­ność w wer­sji 1.0 spo­ty­ka­na dotąd zazwy­czaj w kla­sycz­nych rela­cjach mię­dzy­ludz­kich już była. Aktu­al­nie zauwa­żam, że powsta­ła nowa ozna­czo­na nume­rem…

 228. Jestem czar­no­księż­ni­kiem

  Choć nie znam żad­nych magicz­nych sztu­czek, to dziś napi­szę co nie­co o magii słów. Gdy byłem mały uczo­no mnie, że…

 229. Nie taki świę­ty Miko­łaj, bo Nowak

  Im dalej w las, tym wię­cej drzew. Wcho­dzę coraz głę­biej w net i spo­ty­kam na swo­jej dro­dze cie­ka­we posta­cie. Choć…

 230. Kot nigdy nie będzie kro­wą

  Z kro­wa­mi to jest tak, że to takie zwie­rza­ki sta­cjo­nar­ne, do tego dają się doić. Koty nato­miast nie dość, że…

 231. Żeby wszy­scy zdro­wi i boga­ci byli - film Eli­zjum

  Mia­łem ocho­tę na dobre sajens-fik­szyn zasia­da­jąc do fil­mu Eli­zjum. Obej­rza­łem, nie żału­ję, ale...   Podział na kla­sy Jak to zwy­kle…

 232. Dla­cze­go jesz­cze się nie zabi­łem?

  Każ­dy prę­dzej czy póź­niej w swo­im życiu myśli o samo­bój­stwie. Wypa­da­ło­by się zasta­no­wić dla­cze­go jesz­cze żyję, bo już nie­raz kom­bi­no­wa­łem…

 233. Woj­na sen­sów: czo­ło­bit­ność vs sza­cu­nek

  Czy wyra­ża­jąc sza­cu­nek walisz czo­łem w zie­mię, a Two­ja bied­na gło­wa nie boli Cię od głu­po­ty? Zapra­szam na kolej­ny odci­nek…

 234. Blo­ge­rzy w gru­pach na fej­sie

  Od kie­dy blo­gu­ję, tra­fi­łem do paru grup na fej­sie. Na począt­ku zachły­sną­łem się tym, ilu tam cie­ka­wych ludzi. Dziś już…

 235. Podzię­kuj­my arty­stom

  W egzy­sten­cji prze­cięt­ne­go Kowal­skie­go nie ma zbyt wie­le arty­zmu. Zaj­mu­je się głów­nie życiem i jego pro­zą. Było­by mu jesz­cze smut­niej,…

 236. Faj­nie się czy­ta, faj­nie się słu­cha, faj­nie się oglą­da

  Lubi­my uprosz­cze­nia, ponie­waż poma­ga­ją nam w kil­ku sło­wach wyra­zić podziw i zachwyt. Pro­blem poja­wia się wte­dy, gdy sło­wo, dźwięk i…

 237. Mój fejs is dead, pro­po­nu­ję seks - Dick4Dick, pły­ta 5

  Nigdy nie byłem wiel­kim fanem Dic­ków. Nie rozu­mia­łem ich muzy­ki, choć widzia­łem parę świet­nych kon­cer­tów. Po prze­słu­cha­niu pły­ty 5 musia­łem…

 238. Gdańsk blo­ge­rem sil­ny

  Wra­cam wła­śnie pol­skim chra­po-busem w towa­rzy­stwie Rity, Blan­ki i Micha­ła. Gąb­ki się nam nie zamy­ka­ją, a na ustach cią­gle Blog…

 239. Praw­dzi­wy facet potra­fi pła­kać

  Face­ci są twar­dzi jak stal. To nie­złom­ni wojow­ni­cy nawet w obli­czu zagro­że­nia życia i sytu­acji bez wyj­ścia. Chło­pa­ki nie pła­czą.…

 240. Teatr, któ­ry nie blo­gu­je - umie­ra

  W poło­wie paź­dzier­ni­ka do mojej skrzyn­ki zawi­ta­ło zapro­sze­nie na spo­tka­nie to blog or not to blog, któ­re odby­ło się 22.10.2013…

 241. Sym­bo­le, któ­re może­my obra­żać

  Wszy­scy jutro napi­sze­my o Naro­do­wym Świę­cie Nie­pod­le­gło­ści, któ­re przy­pa­da na 11 listo­pa­da. Ja zapew­ne też nie uchro­nię się od pato­su,…

 242. Pan Wolf na mia­rę naszych cza­sów - serial Ray Dono­van

  Scep­tycz­nie pod­cho­dzi­łem do kolej­ne­go seria­lu, któ­rym poten­cjal­nie mógł­bym się zara­zić. W jakimś sen­sie moja pra­ca opie­ra się na roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów,…

 243. Źli dzien­ni­ka­rze, nie­win­ni księ­ża

  Ta not­ka nie mia­ła się uka­zać, ale temat zbyt moc­no doty­ka mnie jako kato­li­ka. Zde­cy­do­wa­łem się napi­sać parę słów o…

 244. Pola­ku! Pośmiej się z sie­bie, chło­pa­ku

  Masz wła­sne racje, zasa­dy i (przy­naj­mniej teo­re­tycz­nie) swo­je zda­nie. Potra­fisz bro­nić go do krwi. Tyl­ko... czy ktoś w ogó­le z…

 245. Rdzen­nie pol­ska muzy­ka prze­szło­ści prze­nie­sio­na w przy­szłość - Ania Ruso­wicz, pły­ta Gene­sis

  Ania Ruso­wicz jest nie­sza­blo­no­wą artyst­ką. Dłu­go błą­dzi­ła zanim odna­la­zła sie­bie, a nie­daw­no doda­ła do pale­ty barw pol­skiej muzy­ki parę nowych…

 246. Czy #BFG­dansk jest wyrocz­nią?

  Wpi­sa­łem hash­tag #BFG­dansk na fej­sie i wśród pod­niet, achów i ochów, moją uwa­gę przy­ku­ło to pyta­nie zada­ne przez Miko­ła­ja Nowa­ka.…

 247. Zadu­ma i smu­tek to ZŁO!

  Wczo­raj moc­no emo­cjo­nal­nie wspo­mi­na­łem (Szko­da, że już Go nie ma). Dziś patrzę na zja­wi­sko, któ­re wymow­nie dema­sku­ją "te" Świę­ta, zim­niej­szym,…

 248. Szko­da, że już Go nie ma

  Może ta not­ka znik­nie pośród woje­nek o zasad­ność helo­łin i pol­skich kato­lic­kich tra­dy­cyj­nych Świąt, ale chcia­łem się dziś z Wami…

 249. Woj­na sen­sów: tole­ran­cja vs akcep­ta­cja

  Woj­na sen­sów to pierw­szy cykl na blo­gu (jeśli ktoś czu­je nawią­za­nie do Woj­ny świa­tów Wel­l­sa, to dobrze). Pomysł zro­dził się…

 250. Sut­ki znów sto­ją na bacz­ność - pły­ta Pier­si i Przy­ja­cie­le 2

  Zro­bi­ło mi się bar­dzo przy­kro, gdy dowie­dzia­łem się, że Paweł Kukiz odcho­dzi z zespo­łu Pier­si. Wycho­wa­łem się na pły­cie My…

 251. Nie jestem Mil­le­nial­sem i nie robię za dar­mo

  Nie jestem Mil­le­nial­sem, choć uro­dzi­łem się po 1980 roku. Nie chcę pie­nię­dzy za dar­mo. Chcę zapie­przać, mieć z tej zasuw­ki radość i…

 252. Sie­ka­ją­ca roz­ryw­ka w czy­stej posta­ci - film Macze­ta zabi­ja

  Pacz­ka moich dobrych kum­pli zapro­si­ła mnie do udzia­łu w gro­mad­nym spę­dzie w celu kon­sump­cji kina akcji pt. Macze­ta zabi­ja. Nie…

 253. Kłam­stwo kłam­stwu nie­rów­ne

  Wszy­scy kła­mie­my, bez wyjąt­ku. Jed­nak­że kłam­stwo nie prze­sta­je być kłam­stwem, bez wzglę­du na to, czy to małe minię­cie się z…

 254. Kaza­nia z kato­lic­kiej ambo­ny

  Gdy idę na nie­dziel­ną Mszę, za każ­dym razem ogar­nia mnie strach. Zasta­na­wiam się, co znów odkryw­cze­go usły­szę z ambo­ny. Co…

 255. Dla takiej muzy­ki moż­na pod­pi­sać cyro­graf - Iza Kowa­lew­ska, pły­ta Dia­beł mi cię dał

  Mia­łem pra­co­wi­ty dzień, więc dla luzu posta­no­wi­łem odpa­lić w prze­rwie nową pły­tę, któ­ra nie przy­cią­gnę­ła mnie ani okład­ką, ani zna­nym…

 256. Pocz­tów­ka z waka­cji i pach­ną­cy list

  18. paź­dzier­ni­ka przy­pa­da Dzień Listo­no­sza i Dzień Pocz­ty Pol­skiej. Dla prze­ciw­wa­gi dzi­siaj jest tak­że Świa­to­wy Dzień Meno­pau­zy i Andro­pau­zy. W…

 257. Strach przed sta­wia­niem spra­wy jasno

  Boją się wypo­wia­dać i mieć swo­je zda­nie. Pil­nu­ją, by kogoś nie ura­zić, tudzież shej­to­wać. Są tchó­rza­mi.   Kul­tu­ra wypo­wie­dzi Czy­tam…

 258. Zazwy­czaj docho­dzę sam

  Kie­dyś usły­sza­łem, że jestem zbyt­nim indy­wi­du­ali­stą, by żyć w gru­pie. Oczy­wi­ście nie zga­dzam się z tym stwier­dze­niem. Dopó­ki gru­pa nie…

 259. Dro­ga mlecz­na w pol­skim kosmo­sie - Tides From Nebu­la, pły­ta Eter­nal Move­ment

  Kil­ku intro­wer­tycz­nych chłop­ców zało­ży­ło kie­dyś zespół. To kie­dyś wca­le nie było tak daw­no, ale porów­nu­jąc pierw­szą pły­tę ze świe­żut­ką Eter­nal…

 260. Tom­Tom w Kra­ko­wie cz. 3 - wieź mnie do Mul­ti­ki­na!

  Sko­ro wie­my już jakie opcje posia­da Tom­Tom GO 500, czas naj­wyż­szy z nich sko­rzy­stać. Uwiel­biam oglą­dać fil­my, więc kaza­łem się…

 261. Stu­dia są dla stu­den­tów

  Chwa­li­łem się ostat­nio, że znów zosta­łem stu­den­tem. Mam o kil­ka lat wię­cej niż moi zna­jo­mi z roku i jak widzę…

 262. Jak spra­wić, by gościa ślub­ne­go sku­tecz­nie NIE zapro­sić

  W życiu jest parę chwil, któ­re są waż­ne i takim momen­tem jest rów­nież ślub z wese­lem. Zda­rza się cza­sem, że…

 263. Ide­al­nie dopa­so­wa­ne puz­zle - Sub­mo­tion Orche­stra, pły­ta Frag­ments

  Uwiel­biam wstrzą­śnię­te ryt­my i zmie­sza­ne instru­men­ta­ria. Dla­te­go (na razie) nie wcho­dzi mi czy­sty jazz, ale w opa­rach innych gatun­ków wcią­gam…

 264. Dla­cze­go nie napi­szę o dłu­go­ści peni­sa

  Czy pamię­tasz zna­cze­nia słów tabu lub wstyd? Jeśli nie koja­rzysz, to nie mam co wspo­mi­nać o intym­no­ści, bo rów­nież i z…

 265. Tom­Tom w Kra­ko­wie cz. 2 - pokaż kot­ku co masz w środ­ku

  Ostat­nio przed­sta­wi­łem Wam moje­go nowe­go kum­pla - Tom­To­ma GO 500. Dziś zaj­rzę mu pod spód­ni­cę, czy­li zapre­zen­tu­ję pod­sta­wo­we opcje.   Czy­tel­ne…

 266. Face­ci wolą opty­mist­ki!

  To kobie­ty wybie­ra­ją face­tów! Nie­praw­da, my też wybie­ra­my i wca­le nie kie­ru­je­my się jędr­no­ścią tył­ka, wiel­ko­ścią cyc­ków i dłu­go­ścią nóg.…

 267. Klient nigdy nie ma racji

  Gdzie nie pój­dziesz, gdzie się nie spoj­rzysz, cze­go się nie dotkniesz, cze­go nie obej­rzysz, PAMIĘTAJ - NIE MASZ RACJI! Niby…

 268. Urszu­la nie wie kie­dy się zesta­rzeć - pły­ta Eony snu

  Zawsze lubi­łem Urszu­lę, a przy­go­dę z jej muzy­ką zaczą­łem od pły­ty Bia­ła dro­ga, dla­te­go bez żad­nych obaw się­gną­łem po jej…

 269. Tom­Tom w Kra­ko­wie cz. 1 - jak ja lubię nie­spo­dzian­ki!

  Kie­dy zoba­czy­łem kon­kurs na blo­gu Segrit­ty, w któ­rym nagro­dą był test i prze­ka­za­nie na wła­sność nawi­ga­cji Tom­Tom GO 500, oczy…

 270. Odre­stau­ro­wa­na Edy­ta Bar­to­sie­wicz - pły­ta Reno­va­tio

  Nie jestem jedy­nym i pierw­szym, któ­ry napi­sze te sło­wa: bar­dzo ocze­ki­wa­ny powrót jed­ne­go z naj­lep­szych pol­skich kobie­cych gło­sów, czy­li Edy­ty…

 271. Chry­zan­te­my zło­ci­ste w pół­li­trów­ce po czy­stej

  Stu­den­ty wła­śnie ruszy­ły na swo­je poli­tech­ni­ki i uni­wer­sy­te­ty, zaczął się nowy rok aka­de­mic­ki. Jak jed­nak powszech­nie wia­do­mo - stu­dia to…

 272. Koniec świa­ta na weso­ło - film To już jest koniec

  Pod­cho­dzi­łem do tego fil­mu jak pies do jeża. Jestem uprze­dzo­ny do kome­dii, bo w tej kate­go­rii nie­zwy­kle rzad­ko wycho­dzi coś…

 273. Wła­że­nie do dup­ska

  Zawsze zadzi­wia­ło mnie jak głę­bo­ko moż­na komuś wejść w dupę. Jestem pełen uzna­nia dla tych namięt­nie się tam pcha­ją­cych oraz…

 274. Bóg zapłać

  Dro­gie dzie­ci. Za to, że wyja­wi­cie mi wszyst­kie złe uczyn­ki, ja dam Wam roz­grze­sze­nie, a póź­niej rzuć­cie na tacę (monet…

 275. 11 pytań do 11 blo­ge­rów - Lieb­ster Blog Award

  Tego łań­czusz­ka blo­go­we­go (jest coś takie­go?) nie zna­łem. Czu­ję się jak w domu Wiel­kiej Sio­stry - zosta­łem nomi­no­wa­ny! Na począ­tek…

 276. Życie opar­te na małych szczę­ściach - film "Czas na miłość"

  Nie lubię roman­tycz­nych kome­dy­jek. Są takie, że brrrrrr, więc trzy­mam się od nich z dala. Czy coś co nosi tytuł…

 277. Pan Atra­pa za pie­nią­dze

  Dziś jesien­ny kli­mat mi się udzie­la i więk­szość, jeśli nie wszyst­ko, widzę w ciem­nych bar­wach. Na szczę­ście potra­fię jesz­cze odróż­nić…

 278. Jaz­zu­ją­ca Afry­ka Richar­da Bony - pły­ta Bona­fied

  Richard Bona to muzyk wie­lo­wy­mia­ro­wy i nie­zwy­kle pla­stycz­ny, choć osa­dzo­ny w kon­kret­nej sty­li­sty­ce. Patrząc na jego doko­na­nia moż­na powie­dzieć, że…

 279. Za ile bred­ni ten gift?

  Polu­bi­łem kon­kur­sy w inter­ne­tach. Nie dla tego zacię­te­go współ­za­wod­nic­twa, bo ści­ga­nie się nie daje mi żad­nej satys­fak­cji. Kon­kur­sy są faj­ne,…

 280. Nie ma tego złe­go, co by na gor­sze nie wyszło

  Mówi się, że nie­szczę­ścia cho­dzą para­mi, a co robisz, gdy nagle spa­da­ją na Cie­bie lawi­na­mi? Pecho­wy jak Polak Jest nie­wie­le…

 281. Sta­cja bazo­wa: Kra­ków, Przy­sta­nek: Blog Experts #3

  Z pew­ną nie­śmia­ło­ścią i oba­wa­mi reje­stro­wa­łem się na Blog Experts #3 w Kra­ko­wie. Pomy­śla­łem, że jestem blo­ge­rem i spo­tkam się…

 282. Dużo zła i tak wie­le miło­ści - film Bro­ken

  Był pią­tek trzy­na­ste­go, kie­dy z bra­ku per­spek­tyw na impre­zo­wy wie­czór wybie­ra­łem mie­dzy książ­ką, a fil­mem. Mam sła­bość do Tima Rotha,…

 283. Niech naczy­nia umy­ją się same

  Nad­szedł ten czas, że zna­my się już dłu­żej jak mie­siąc. Ład­nie tu u mnie, praw­da? Szko­da, że w rze­czy­wi­sto­ści moje…

 284. Blo­glo­vin kocha wszyst­kie blo­gi

  W dzi­siej­szym odcin­ku tech­nicz­nym nie będzie o tech­ni­ce :) Napi­szę o tym, jak moż­na łatwo i kom­for­to­wo nakar­mić FOMO. Poznaj­cie…

 285. Na co paczą inter­ne­ty?

  Jestem jed­nym z wie­lu sie­dzą­cych w inter­ne­tach. Przez moją ścia­nę na fej­bu­niu czy twi­te­rze prze­wi­ja się cała masa infor­ma­cji. Ile…

 286. Koniec świa­ta na lite­rę Z - World War Z

  Kie­dy widzę w obsa­dzie fil­mu Bra­da Pit­ta, to nie zasta­na­wiam się zbyt­nio nad opi­sem, tyl­ko w zaufa­niu zasia­dam przed ekra­nem,…

 287. Kołek na wam­pi­ry

  Jeśli wyda­je Ci się, że wam­pi­ry to wymysł i legen­da, to wypro­wa­dzam Cię szyb­ko z błę­du - one są wśród…

 288. Muzy­ka, któ­ra nie jest mikro - pły­ta Pięk­ny koniec

  Mikro­mu­sic ist­nie­je na pol­skim ryn­ku muzycz­nym już dłuż­szą chwil­kę, bo od roku 2002. Na ich kon­cie jest 4 pły­ty stu­dyj­ne…

 289. Nokia... Black­Ber­ry... co dalej?

  Nie będzie to kolej­na recen­zja Black­Ber­ry czy Nokii, a to dla­te­go, że wie­le ich w sie­ci, więc jak chcesz, to…

 290. Weź się zaan­ga­żuj!

  O tym jak zaist­nieć w blo­gos­fe­rze prze­czy­ta­łem już chy­ba wszyst­ko. Mimo tego nadal się kar­mię i czy­tam po raz kolej­ny,…

 291. Man­go Col­lec­ti­ve - owo­ce morza muzy­ki kolek­tyw­nej

  Lubisz hip-hop? Lubisz jazz? Lubisz soul? Lubisz funk? Jeśli choć raz odpo­wie­dzia­łeś TAK, to na pew­no polu­bisz Man­go Col­lec­ti­ve. Dziś…

 292. Kobie­ca intu­icja vs męska intu­icja

  Jeśli jesteś kobie­tą - przyj­mij to, że facet też ma intu­icję. Jeśli jesteś face­tem - przyj­mij to, że masz intu­icję,…

 293. Nie chce mi się, nie znam się, zaro­bio­ny jestem, jesień idzie

  Nawet nie wia­do­mo kie­dy nade­szła jesień. Liście już z drzew spa­da­ją, wichry wie­ją, desz­cze pada­ją, a mi się bar­dzo chce…

 294. Nie­do­ro­bio­ny Spo­ti­fy Web Play­er

  Gdy tyl­ko na pol­skim ryn­ku poja­wił się Spo­ti­fy pomy­śla­łem, że wresz­cie mam play­er nie­mal ide­al­ny. Apli­ka­cja na Win­dows dzia­ła OK,…

 295. Histo­ria jed­ne­go nie­bie­skie­go pta­ka - Blue Jasmin

  Dużo dobre­go sły­sza­łem o fil­mie Blue Jasmin, któ­ry nie­daw­no wszedł do kin. Woody Allen, jak nie­któ­rzy napi­sa­li już przede mną…

 296. Ty też sprawdź czy jesteś FOMO nie wia­do­mo

  Do tej pory nie wie­dzia­łem, co to jest FOMO (z ang. Fear Of Mis­sing Out), ale jak tak patrzę na…

 297. Dzień Blo­gów, 31 sierp­nia

  Odla­tu­ją kart­ki z kalen­da­rza, mija­ją kolej­ne daty, a dziś 31 sierp­nia - Dzień Blo­gów (i blo­ge­rów). Muszkieter.in jest świe­żym blo­giem…

 298. Nowo­cze­sny elek­tro­po­po­wy Capi­tal Cities

  Coś ostat­nio przy­lgnął do mnie popm­ju­zik. Nie ma się jed­nak co dzi­wić, ponie­waż dobrej muzy­ki popo­wej nigdy za wie­le. Przed…

 299. Tom­Tom GO 500 wpad­nie w moje ręce!

  Wia­do­mość z ostat­niej chwi­li - zosta­łem teste­rem nawi­ga­cji Tom­Tom GO 500 w kon­kur­sie orga­ni­zo­wa­nym na blo­gu Segrit­ty. 21 sierp­nia Segrit­ta ogło­si­ła…

 300. Zdra­dzić, jak to łatwo powie­dzieć

  Jeśli jesteś sin­glem i masz moż­li­wość przy­pra­wić rogi jakie­muś face­to­wi lub kobie­cie, to się dobrze zasta­nów, czy war­to. Ostat­nio prze­czy­ta­łem…

 301. Teitur oraz jego Poezja i Samo­lo­ty

  Pły­ta Teitu­ra o tytu­le Poetry and Aero­pla­nes nie jest może naj­now­sza, bo pocho­dzi z 2003 roku. Posia­da jed­nak magię, któ­rej…

 302. (Krót­ka) Bal­la­da o lek­kim zabar­wie­niu infor­ma­tycz­nym

  Na chwi­lę wła­dzę na blo­gu przej­mie Łukasz, któ­re­go znam od kil­ku lat i się przy­jaź­ni­my. Opo­wiem Wam krót­ką histo­rię o…

 303. Disqus jako sys­tem komen­ta­rzy w Word­Pres­sie

  Disqus to pro­jekt, dzię­ki któ­re­mu może­my w łatwy i przy­jem­ny spo­sób komen­to­wać na stro­nach i blo­gach. Na począt­ku korzy­sta­łem z…

 304. Jeśli masz swo­je zda­nie to i tak ja mam rację

  Uwiel­bia­my mieć rację. Uwiel­bia­my się nie mylić i być świę­cie prze­ko­na­ni o swo­im zda­niu, że jest naj­wła­ściw­sze. Uwiel­bia­my je mieć…

 305. Każ­dy blog potrze­bu­je logo - roz­mo­wa z Firmovo.pl

  Pierw­szy w histo­rii Muszkieter.IN krót­ki wywiad z Firmovo.pl, w któ­rym roz­ma­wia­my o tym, dla­cze­go iden­ty­fi­ka­cja wizu­al­na powin­na być waż­na dla…

 306. Pokło­sie Pokło­sia

  Pokło­sie odbi­ło się dużym echem po pre­mie­rze. Nawet jeśli ktoś nie oglą­dał, to na pew­no nie­jed­no­krot­nie widział wypo­wia­da­ją­ce­go się Mać­ka…

 307. @font-face - woj­na z popraw­nym wyświe­tla­niem pol­skich zna­ków

  W dzi­siej­szym odcin­ku "jak coś spi­to­lić i to opi­sać, żeby póź­niej jak się spi­to­li, móc do tego wró­cić" poroz­ma­wia­my sobie…

 308. Jak zaro­bić na blo­gu?

  No wła­śnie, jak zaro­bić? Szcze­rze, to nie wiem, bo nie zara­biam. Para­dok­sal­nie jed­nak nie o kasie dziś będę musz­kie­cił. Posta­wi­łem…

 309. Daft Punk to pop wybit­ny

  Daft Pun­ka raczej nie trze­ba przed­sta­wiać, bo są bar­dzo popu­lar­ni, dla­te­go dłu­go zasta­na­wia­łem się na tym, czy pisać tę recen­zję.…

 310. Ogiń­ski nie zatań­czył polo­ne­za z mię­sem

  Po wpi­sie Mać­ka zain­te­re­so­wa­łem się spra­wą i tro­chę poczy­ta­łem o całej afe­rze tata­ro­wej z udzia­łem fir­my Soko­łów i vlo­ge­ra Piotr­ka…

 311. Ero­ty­ka nie wprost, czy­li sek­sow­ne moto­ry

  Lubię pięk­ne kobie­ty i pięk­ne moto­cy­kle (choć praw­ka na motór nie mam). Oka­zu­je się, że moż­na połą­czyć jed­no i dru­gie,…

 312. Lady Gaga - Applau­se

  Nie prze­pa­dam za Gagą, ale uwiel­biam ją za pomy­sło­wość i "szar­pa­nie" tłu­mem. Tele­dysk Applau­se tyl­ko to potwier­dza. Zaba­wa obra­zem i…

 313. Wyłącz TELEFON!

  No wła­śnie - da się? Teo­re­tycz­nie wystar­czy wci­snąć przy­cisk OFF i cie­szyć się ciszą. Ale nie - bo może zadzwo­ni…

 314. Wtycz­ki dla Word­Press - pomoc dla począt­ku­ją­cych blo­ge­rów

  Mimo tego, że nie jestem począt­ku­ją­cym blo­ge­rem, jak każ­dy sza­nu­ją­cy się użyt­kow­nik Word­pres­sa, powi­nie­nem mieć swój pod­sta­wo­wy arse­nał uła­twia­ją­cy życie.…

 315. 8 wymó­wek, by nie rzu­cić pale­nia

  Pala­czem jestem i źle mi z tym. Śmier­dzę, kasz­lę, wyda­ję for­tu­nę na ten pie­przo­ny tytoń, a koń­ca nie­ste­ty nie widać.…

 316. Pra­wie wszyst­ko w tona­cji Fismoll

  Z Fismol­lem zetkną­łem się cał­ko­wi­cie przez przy­pa­dek (choć jak wie­my, nic nie dzie­je się bez powo­du). Prze­glą­da­łem nowo­ści w WiMP…

 317. Hel­lo world!

  Jak przy­sta­ło na kul­tu­ral­ne­go gościa - powi­nie­nem się przy­wi­tać tym pierw­szym wpi­sem i naj­lep­szym hasłem, któ­re ciśnie się na usta…