Most63 pomostem między pokoleniami

Most63 pomostem między pokoleniami

Na Most63 natkną­łem się grze­biąc w inter­ne­cie w poszu­ki­wa­niu infor­ma­cji o Powsta­niu War­szaw­skim. To wspa­nia­ły pro­jekt, z któ­rym napraw­dę war­to się zapo­znać.

Co to jest Most63?

Grze­gorz Piw­nic­kiPiotr Jasiń­ski jako agen­cja TRUEST.PL posta­no­wi­li stwo­rzyć cie­ka­wy pro­jekt, pozwa­la­ją­cy obiek­tyw­nie spoj­rzeć na róż­ni­ce mię­dzy mło­dy­mi uro­dzo­ny­mi w wol­nej Pol­sce a naj­star­szym żyją­cym poko­le­niem War­sza­wia­ków - żoł­nie­rza­mi AK, uczest­ni­ka­mi Powsta­nia War­szaw­skie­go.

Most63 - plakat

Most63 - pla­kat

Grze­gorz 'Forin' Piw­nic­ki pisze:

"Most 63" przy­bli­ża dwa poko­le­nia, poka­zu­je histo­rię w nie­ty­po­wy spo­sób. Jed­no­cze­śnie histo­rie ludzi w nim przed­sta­wio­ne zaprze­cza­ją opi­nii gło­szą­cej, że aby czuć się praw­dzi­wym war­sza­wia­kiem, trze­ba było się tu uro­dzić.

Most63 ma postać doku­men­tu skła­da­ją­ce­go się z 63 fil­mów zawie­ra­ją­cych defi­ni­cje pojęć takich jak: honor, rodzi­na, pra­ca, przy­ja­cie­le, dom, szczę­ście czy samot­ność. Oso­by, któ­re mówią na ten sam temat nie zna­ją swo­ich wypo­wie­dzi, co jest cie­ka­wym zabie­giem, pozwa­la­ją­cym przyj­rzeć się tak­że podo­bień­stwom w postrze­ga­niu świa­ta i war­to­ści przez odle­głe od sie­bie poko­le­nia.

Jako twór­cy zda­je­my sobie spra­wę z tego, że to może ostat­nia chwi­la, by poroz­ma­wiać z uczest­ni­ka­mi czy też naocz­ny­mi świad­ka­mi Powsta­nia na tema­ty, na któ­re do tej pory Ci ludzie nie mie­li oka­zji się wypo­wia­dać. To też pierw­sza oka­zja, aby zebrać w jed­nym miej­scu wypo­wie­dzi dwóch poko­leń, porów­nać je lecz nie komen­to­wać.

Poruszające, prawdziwe, refleksyjne, szczere

Chcia­łem się powy­mą­drzać w 70. rocz­ni­cę Powsta­nia War­szaw­skie­go i za każ­dym razem, gdy sia­da­łem do kom­pu­te­ra, nie potra­fi­łem napi­sać nic sen­sow­ne­go. Pocho­dzę z poko­le­nia sta­nu wojen­ne­go, mój rocz­nik to '82, więc tak napraw­dę o "tam­tych cza­sach" nie wiem kom­plet­nie nic, poza tym, co sprze­da­ją mi media i opi­sy histo­rycz­ne. Dla­te­go odpu­ści­łem pisa­nie na temat, w któ­rym nie potra­fię nic powie­dzieć.

Za to Most63 pozwo­lił mi zoba­czyć odcho­dzą­ce poko­le­nie świad­ków woj­ny z zupeł­nie innej stro­ny. Ich wspa­nia­łe, szcze­re świa­dec­two jest naszym dzie­dzic­twem i po cichu cie­szę się, że taki pro­jekt powstał, wyszedł oddol­nie od ludzi w moim wie­ku. Rozu­miem, że oni podob­nie jak ja, mają wiel­ką potrze­bę rozu­mie­nia swo­jej histo­rii bez przy­pi­na­nia łatek, wysta­wia­nia ocen. O tym wła­śnie pisa­łem w musz­kie­ci­nie o narze­ka­niu. O zain­te­re­so­wa­niu wymia­ną poglą­dów, nauką od star­szych, sza­cun­kiem do ich doświad­czeń, czer­pa­nia od nich. Ser­ce rośnie, gdy oglą­dasz okrut­nie doświad­czo­nych przez histo­rię ludzi, któ­rzy dosko­na­le zna­ją swo­je miej­sce w spo­łe­czeń­stwie, ale nie chcą być zapo­mnia­ni i w poko­rze prze­ka­zu­ją Ci swo­je prze­ży­cia, emo­cje, a z ich oczu i słów bije naj­szczer­sza praw­da. Nie ma prze­cież więk­szej siły.

Zasko­czy­ła mnie dosko­na­ła pamięć senio­rów, bo opo­wia­da­ją swo­je histo­rie, jak­by to było wczo­raj. Wie­lu z nich to bar­dzo pogod­ni ludzie. Cią­gle mają ten cha­rak­te­ry­stycz­ny błysk w oku, a jed­no­cze­śnie są nie­wia­ry­god­nie skrom­ni i natu­ral­ni.

Obej­rza­łem wszyst­kie 63 minia­tu­ry w jeden wie­czór. Nie mogłem się powstrzy­mać, może przez cie­ka­wość, na ile my, ludzie w wie­ku 20-35 lat róż­ni­my się od tych 70/80/90-lat­ków i czy rze­czy­wi­ście się róż­ni­my? Czy mło­de poko­le­nie ma jesz­cze o czym poroz­ma­wiać z tym star­szym, czy raczej moż­na już o nim zapo­mnieć? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia znaj­dzie­cie wła­śnie w pro­jek­cie Most63.

Dzię­ku­ję jako odbior­ca, jako Polak, jako repre­zen­tant uro­dzo­nych w wol­nej Pol­sce - za pra­cę twór­ców, chęć udzia­łu osób wypo­wia­da­ją­cych się w fil­mach, ponie­waż efekt jest pio­ru­nu­ją­cy. Być może za pomo­cą takich środ­ków zbu­du­je­my pomost mię­dzy­po­ko­le­nio­wy opar­ty na zro­zu­mie­niu, pod­no­sze­niu świa­do­mo­ści i kre­atyw­nych dzia­ła­niach pozwa­la­ją­cych spoj­rzeć na histo­rię z innej per­spek­ty­wy.

  • O pro­jek­cie: Most63
  • Mate­ria­ły pra­so­we: Most63 press
  • Wysta­wa (czyn­na od 1.08.2014): Aula Głów­na Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej; Plac Poli­tech­ni­ki 1, 00-661 War­sza­wa

Podajcie dalej!

Podziel­cie się tym pro­jek­tem ze świa­tem, jeśli uwa­ża­cie go za war­to­ścio­wy i cie­ka­wy. Niech wię­cej ludzi dowie się o Moście63, o fil­mach na Youtu­bie, o wysta­wie. Ja nie mam z tego kom­plet­nie nic poza ucie­chą, że coraz wię­cej osób podob­nie jak ja - chce dia­lo­gu mię­dzy­po­ko­le­nio­we­go.