Milczę, więc będę

Milczę, więc będę

Mógł­bym napi­sać tyl­ko tyle, ale to nie w porząd­ku wobec Cie­bie. Jesteś dla mnie waż­ny, mój Dro­gi Czy­tel­ni­ku, ale nie możesz być waż­niej­szy niż ja.

Dzię­ku­ję Ci za obec­ność. Muszę na chwi­lę odejść. Wró­cę.