Hello world!

Hello world!

Jak przy­sta­ło na kul­tu­ral­ne­go gościa - powi­nie­nem się przy­wi­tać tym pierw­szym wpi­sem i naj­lep­szym hasłem, któ­re ciśnie się na usta - HELLO WORLD :)

Do tej pory ist­nia­łem w Inter­ne­cie pod inną ksy­wą, a gdzie­nie­gdzie nawet pod imie­niem i nazwi­skiem, co kom­pli­ko­wa­ło mi życie, gdy potrze­bo­wa­łem się swo­bod­nie wypo­wie­dzieć. Tym razem, z nie­ma­łym już baga­żem doświad­czeń w życiu inter­ne­to­wym, posta­no­wi­łem wkro­czyć w ten świat uży­wa­jąc z więk­szą świa­do­mo­ścią jego zalet.

O czym będzie na Muszkieter.IN?

Zasad­ni­czo blog został podzie­lo­ny na trzy domi­nu­ją­ce stre­fy, ozna­czo­ne kolo­ra­mi, aby łatwiej je iden­ty­fi­ko­wać:

  • KULTURA - muzy­ka, książ­ka, film, serial, pra­sa, teatr i wszyst­ko, co zwią­za­ne z sze­ro­ko poję­tą kul­tu­rą
  • TECHNIKA - tech­nicz­ny mini-dzien­nik, aby nic, cze­go się nauczy­łem, nie zapo­mnieć oraz (być może) recen­zje sprzę­tu, softu
  • LUDZKA RZECZ - domo­ro­sła psy­cho­lo­gia, filo­zo­fia, socjo­lo­gia, czy­li róż­ne moje obser­wa­cje i prze­my­śle­nia

Na ten moment jak widać, nie­wie­le tu jest, ale nowe wpi­sy będą się poja­wiać z bie­giem cza­su, dla­te­go nie ma co się dłu­żej roz­wo­dzić, tyl­ko zacząć blo­go­wa­nie!

WITAJ ŚWIECIE :)