Gwiazda tu i teraz

Gwiazda tu i teraz

Pra­gnie­my sła­wy i pie­nię­dzy. Chce­my być widzia­ni jako nad­lu­dzie, nad wszyst­ki­mi, nad, nad, nad. I tak napraw­dę zapo­mi­na­my, że te gwiaz­dy są jak na nie­bie - kie­dyś spad­ną, zwłasz­cza w roju mete­ory­tów.

Zacząłem metafizycznie

Dla­te­go, bo lubię takie meta­fi­zycz­ne jaz­dy. Nigdy nie potra­fię pisać czy mówić wprost aż tak, żeby dogo­dzić każ­de­mu, żeby był always kon­kret (i wca­le nie cho­dzi o pod­pa­ski Always). Wolę iść od małych, niby mało istot­nych spraw, do rze­czy cięż­sze­go kali­bru. Ludzie mnie lubią, bo mi się zwie­rza­ją, powie­rza­ją tajem­ni­ce w zwy­kłym small-tal­ku i nawet tego nie czu­ją. Kole­ga z pra­cy - Seba, śmie­je się ze mnie, że jak kogoś wezmę w obro­ty, to mi opo­wie o żonie, mat­ce i kochan­ce. Taki jestem i taka moja cecha. Dla­te­go w jakimś sen­sie jestem meta­fi­zycz­ny.

Ale dosyć o mnie znów (sor­ry za te ego­cen­trycz­ne zapę­dy, taki mam kli­mat).

Co to znaczy być tu i teraz?

Zada­wa­łem sobie to pyta­nie milio­ny razy. I do nicze­go nie dosze­dłem. Żaden wnio­sek nie był kie­run­kow­ska­zem jak to do cho­le­ry robić. Ale zauwa­ży­łem jed­no. Że jak mam ludzi wokół sie­bie, nie­waż­ne czy dobrych, czy złych, to wresz­cie czu­ję, że jestem tutaj i teraz. Z nimi, zespo­ło­wo, bli­sko. Jeste­śmy róż­ni, ale jeste­śmy dru­ży­ną, gdzie każ­dy poka­zu­je to, co ma, jak ma, co mu się nie podo­ba, co kocha, cze­go nie­na­wi­dzi. I ja w tym jestem. Jestem w ich misz-maszu, tu i teraz, bez "zaraz, pocze­kaj na swo­ją kolej, żeby coś powie­dzieć". Nie­raz się prze­krzy­ku­je­my, ale zawsze się słu­cha­my i to jest pięk­ne w byciu tu i teraz.

Być tu i teraz to być z ludź­mi, bli­sko, bez zobo­wią­zań, bez tole­ran­cji, po pro­stu akcep­tu­jąc i kocha­jąc róż­ni­ce. To jest moje być tu i teraz, lśnić jak gwiaz­da, któ­ra spa­da z nie­ba, gdy nie ma kom­pa­nów z roju mete­ory­tów.

Życzę Wam dobrych teamów, do bycia tu i teraz. Amen :)

PS
Z dedykacją dla Seby W. i Mateusza K.