Disqus jako system komentarzy w WordPressie

Disqus jako system komentarzy w WordPressie

Disqus to pro­jekt, dzię­ki któ­re­mu może­my w łatwy i przy­jem­ny spo­sób komen­to­wać na stro­nach i blo­gach. Na począt­ku korzy­sta­łem z kla­sycz­ne­go sys­te­mu w Word­Press, ale Disqus i jego moż­li­wo­ści oka­za­ły się na tyle wygod­ne (i popu­lar­ne), że zain­sta­lo­wa­łem go rów­nież u sie­bie.

Co to jest ten Disqus?

Dzię­ki Disqu­so­wi możesz bez­bo­le­śnie doda­wać swo­je komen­ta­rze na wie­lu stro­nach, bez potrze­by cią­głe­go logo­wa­nia się lub żmud­ne­go wypeł­nia­nia for­mu­la­rzy (to w sumie dzię­ki tej opcji skło­ni­łem się do insta­la­cji tego cac­ka na Muszkieter.in). Do jego naj­cie­kaw­szych funk­cji nale­żą:

  • moż­li­wość logo­wa­nia za pomo­cą kon­ta Disqus, Face­bo­ok, Twit­ter, Google
  • wąt­ko­wa­nie komen­ta­rzy
  • oce­na komen­ta­rzy (+1/-1)
  • sor­to­wa­nie komen­ta­rzy
  • czar­ne i bia­łe listy, łatwa wal­ka ze spa­mem
  • moż­li­wość dosto­so­wa­nia do swo­je­go sty­lu za pomo­cą CSS
  • sub­skryp­cja przez RSS/​mail

Sys­tem ma też swo­je wady, jak np. prze­cho­wy­wa­nie komen­ta­rzy na ser­we­rze Disqus, wol­niej­sze łado­wa­nie stro­ny z komen­ta­rza­mi ze wzglę­du na odpa­le­nie skryp­tu i pobra­nie danych z zewnątrz, czy choć­by to, że dzia­ła w opar­ciu o Java­Script, a nie każ­dy ma włą­czo­ną obsłu­gę. Wobec tych nie­wiel­kich minu­sów - jed­nak za dar­mo dosta­je­my świet­ne narzę­dzie.

Dostęp do panelu Disqus

O tym, że nale­ży zało­żyć kon­to na www.disqus.com chy­ba nie muszę pisać. Zosta­nie­my zapy­ta­ni o adres stro­ny oraz dane mode­ra­to­ra dys­ku­sji na naszym blo­gu. Dosta­nie­my wte­dy dostęp do wygod­ne­go pane­lu zarzą­dza­nia komen­ta­rza­mi i dys­ku­sja­mi, usta­wień oraz ana­li­zy aktyw­no­ści komen­tu­ją­cych użyt­kow­ni­ków.

Disqus - wygodny panel zarządzania dyskusjami

Disqus - wygod­ny panel zarzą­dza­nia dys­ku­sja­mi

Disqus - ustawienia dla strony z komentarzami

Disqus - usta­wie­nia dla stro­ny z komen­ta­rza­mi

Disqus - analiza aktywności w dyskusjach

Disqus - ana­li­za aktyw­no­ści w dys­ku­sjach

Instalacja na blogu

Jeste­śmy już pra­wie w domu - trze­ba jesz­cze odpa­lić Disqus na naszym blo­gu. Słu­ży do tego plu­gin Disqus Com­ment Sys­tem: http://wordpress.org/plugins/disqus-comment-system/. Daje nam moż­li­wość łatwej inte­gra­cji sys­te­mu z naszym blo­giem, przy tym nie zapo­mi­na o SEO i co naj­waż­niej­sze - komen­ta­rze doda­wa­ne na Disqus lądu­ją rów­nież w bazie Word­Pres­sa (czy­li jak zre­zy­gnu­je­my z sys­te­mu i wró­ci­my do tra­dy­cyj­ne­go, wszyst­kie dane pozo­sta­ną nie­tknię­te). Po insta­la­cji plu­gi­nu, może­my już śmia­ło zarzą­dzać pane­lem dys­ku­sji z pozio­mu admi­na Word­Pres­sa:

Disqus - komentarze w panelu administracyjnym WordPressa

Disqus - komen­ta­rze w pane­lu admi­ni­stra­cyj­nym Word­Pres­sa

Od tej pory może­my swo­bod­nie korzy­stać z Disqus'owego sys­te­mu komen­ta­rzy.

Bolączka #1 - gdzie się podziały pingbacki/​trackbaki?

Żeby nie było zbyt pięk­nie, coś musi nie dzia­łać. Nie­któ­rzy nie uznają/​nie lubią/​nie potrze­bu­ją ping­bac­ków, ale ja oso­bi­ście uży­wam i sama ich idea bar­dzo mi się podo­ba. Zasko­czo­ny, że ich nie ma po insta­la­cji Disqu­sa, zna­la­złem roz­wią­za­nie. Uży­łem pro­stej wtycz­ki do WP - For­ce Ping Display with Disqushttp://wordpress.org/plugins/force-ping-display-with-disqus/. Trze­ba w niej nie­co pogrze­bać, by uzy­skać wygląd jaki nam odpo­wia­da, ale to już zosta­wiam Wam do zro­bie­nia we wła­snym zakre­sie.

Disqus - pingbacki nad komentarzami

Disqus - ping­bac­ki nad komen­ta­rza­mi

Bolączka #2 - czemu liczba komentarzy jest niepoprawna lub się nie zmienia?

Zależ­nie od sza­blo­nu WP, mogą wystą­pić pro­ble­my z prze­li­cza­niem komen­ta­rzy (w koń­cu Disqus spo­ro mie­sza zastę­pu­jąc ory­gi­nal­ny sys­tem). Roz­wią­za­niem pro­ble­mu jest prze­rzu­ce­nie Java­Srip­tu Disqu­sa do stop­ki, a słu­ży do tego opcja w usta­wie­niach zaawan­so­wa­nych wtycz­ki Disqus Com­ment Sys­tem:

Disqus - opcja przerzucenia JavaScript do stopki

Disqus - opcja prze­rzu­ce­nia Java­Script do stop­ki

Waż­ne! Plik footer.php Two­je­go sty­lu musi zawie­rać funk­cję wp_​footer();.

Po tym zabie­gu jedy­nym "efek­tem ubocz­nym" jest zamia­na lin­ka "Wyświetl komen­ta­rze" na kon­kret­ną licz­bę komen­ta­rzy np. "0 komen­ta­rzy".

Bolączka #3 - jak dodać własny CSS?

Naj­le­piej zro­bić to w kla­sycz­ny spo­sób, czy­li poprzez panel WP: Wygląd > Edy­tor CSS

Zamie­szam listę klas i iden­ty­fi­ka­to­rów, któ­re mogą się przy­dać:

#disqus_​thread (for­ma­to­wa­nie całe­go boxu Disqus)
.dsq-by (logo­typ Disqus dla sza­blo­nu Clas­sic)
.dsq-dc-logo (logo­typ Disqus dla sza­blo­nu Nar­cis­sus)
.dsq-options (zawie­ra usta­wie­nia sor­to­wa­nia i link do sub­skryp­cji)

W moim przy­pad­ku musia­łem dodać pad­din­gi do disqus_​thread, ponie­waż box nie miał żad­ne­go "odde­chu" wzglę­dem bocz­nych kra­wę­dzi wido­ku posta.

Bolączka #4 - jak przywrócić komentarze, które miałem już na blogu?

Wtycz­ka Disqus Com­ment Sys­tem na szczę­ście ma opcję impor­tu i eks­por­tu komen­ta­rzy:

Disqus - opcje importu i eksportu komentarzy

Disqus - opcje impor­tu i eks­por­tu komen­ta­rzy

Aby nie prze­cią­żać ser­we­rów Disqu­sa - syn­chro­ni­za­cja i import są kolej­ko­wa­ne, więc nie od razu wszyst­ko zosta­nie prze­rzu­co­ne do nowe­go sys­te­mu. U mnie były to zale­d­wie dwa komen­ta­rze :) Zaim­por­to­wa­ły się bez żad­ne­go pro­ble­mu w cią­gu 24 h.


I to by było na tyle w kolej­nym odcin­ku "jak coś spi­to­lić i nie zapo­mnieć, jak się to napra­wi­ło". Zapra­szam do komen­to­wa­nia... za pomo­cą Disqus :)