wpisy z kategorii: thinkstyle

Prostactwo

Prostactwo
Jestem cza­sem pro­sta­kiem, ale takim kimś, co para się pro­sto­tą, jedy­nie myśli pro­sto­li­nij­nie. O dzi­wo, jestem z tego zado­wo­lo­ny. Dla­cze­go?
podaj dalej

Januszeria

Januszeria
Kie­dyś z nudów posze­dłem na mecz. FLS, nic mi to nie mówi­ło, ale nakrę­ce­ni kum­ple z pra­cy zapra­sza­li, żeby poki­bi­co­wać jak będą bie­gać po boisku za pił­ką. I tak to się zaczę­ło.
podaj dalej

Mnożenie przez dzielenie

Mnożenie przez dzielenie
Jest takie powie­dze­nie, że mno­żysz swo­je dobra przez to, że się dzie­lisz. I tak się zasta­na­wiam moc­no, czy rze­czy­wi­ście tak jest, bo choć sam jestem przy­pad­kiem, któ­ry cią­gle się czymś dzie­li, to przy­zna­ję, że nie zawsze mi się dobro póź­niej mno­ży.
podaj dalej

Moja planeta

Moja planeta
Lubię cza­sem obej­rzeć film fan­ta­stycz­ny. O innych kul­tu­rach, o świa­tach rów­no­le­głych, o postrze­ga­niu cza­su. Dzię­ki temu zysku­ję dystans do naszej rze­czy­wi­sto­ści.
podaj dalej

Puls życia

Puls życia
Kto rano wsta­je, temu ponoć Pan Bóg daje, choć nie każ­dy w Boga wie­rzy. Ale nawet ate­iści wsta­ją rano, jeśli posia­da­ją swój rytm życia. Pomusz­kieć­my o tym tro­chę.
podaj dalej