wpisy z kategorii: thinkstyle

Jestem wkurwionym katolikiem

Jestem wkurwionym katolikiem
Nie byłem w nie­dzie­lę w Koście­le. Sta­ram się trzy­mać zasad, że nie­dzie­la to Świę­to, ale były takie zamie­cie, że odpu­ści­łem. Dziś jest pięk­na pogo­da, posze­dłem do Kościo­ła i poca­ło­wa­łem klam­kę. Kościół był zamknię­ty. Czy tyl­ko dla mnie?
podaj dalej

Polscy patrioci

Polscy patrioci
Mała retro­spek­cja. Atmos­fe­ra Euro 2016. Ja kibi­cu­ję Pol­sce, bo czu­ję, że war­to, a sko­ro bia­ło-czer­wo­ni wyska­ku­ją już nawet z lodów­ki, poroz­ma­wiaj­my o patrio­ty­zmie.
podaj dalej

Pogotowie domowe

Pogotowie domowe
Każ­dy z nas chce mieć swój jeden, jedy­ny i nie­po­wta­rzal­ny dom. Może nawet nie dom, co ogni­sko domo­we, któ­re zawsze jest cie­płe i nasze. Co w sytu­acji, gdy nie mamy domu?
podaj dalej

Doświadczenie życiowe

Doświadczenie życiowe
Gdy­by jeden z moich dwóch dziad­ków nadal żył, miał­bym do nie­go bar­dzo dużo pytań. Uwiel­bia­łem z nim roz­ma­wiać, nawet gdy roz­mo­wa przy­po­mi­na­ła bar­dziej mono­log. Ja mówi­łem, on słu­chał. Dziś raczej zamie­ni­li­by­śmy się rola­mi.
podaj dalej

Tylko spokojnie

Tylko spokojnie
Jestem nie­spo­koj­nym czło­wie­kiem. Musi się coś dziać wokół mnie, potrze­bu­ję bodź­ców. Nie­daw­no jed­nak roz­sma­ko­wa­łem się w spo­ko­ju i stwier­dzi­łem, że nie(s)pokój to rzecz naby­ta.
podaj dalej

Minimalizm

Minimalizm
Od jakichś dwóch mie­się­cy moje rze­czy miesz­czą się w jed­ną waliz­kę i trzy tor­by, w tym jed­na na lap­top. Żyję mini­mal­nie i zaczy­na mi się podo­bać ten trend.
podaj dalej

Jestem na TAK

Jestem na TAK
Oglą­da­łem film pt. "Yes Man", czy­li w skró­cie o face­cie, któ­ry zaczął być "na tak" ze wszyst­kim, co mu się przy­da­rza­ło i tak wyszedł z doł­ka. Czy to moż­li­we poza fil­mem? Zasta­nów­my się dziś.
podaj dalej