wpisy z kategorii: thinkstyle

Wyluzować się

Wyluzować się
'Jesteś nie­źle pospi­na­ny' - rze­kła do mnie zna­jo­ma i powie­dzia­ła - 'wylu­zuj się...'. I tak sobie zda­łem spra­wę ze swo­jej opie­sza­ło­ści w relak­sie.
podaj dalej

Rozsądny optymizm

Rozsądny optymizm
Ponoć zdro­wy roz­są­dek to taki, któ­ry nie jest cho­ry. Tym­cza­sem naj­cie­kaw­sze, mało zdro­wo­roz­sąd­ko­we decy­zje podej­mu­je­my (choć nie zawsze naj­lep­sze) pod wpły­wem emo­cji.
podaj dalej

Maksymalny potencjał

Maksymalny potencjał
Wczo­raj zna­jo­my opu­bli­ko­wał pyta­nie o wyko­rzy­sta­nie poten­cja­łu. Ja prze­wrot­nie powiem jak sku­tecz­nie nie wyko­rzy­sty­wać poten­cja­łu.
podaj dalej

Więzienie codzienności

Więzienie codzienności
Nie znam zbyt wie­lu cie­ka­wych ludzi, któ­rzy ogra­ni­cza­ją się tyl­ko do życia z dnia na dzień. Zazwy­czaj chcą cze­goś wię­cej niż stan­dard. Posta­ram się opi­sać, jak ich widzę.
podaj dalej

W zgodzie ze sobą

W zgodzie ze sobą
Wyświech­ta­ne hasło. Żyć w zgo­dzie ze sobą i ja napraw­dę nie wiem, kto to wymy­ślił, sko­ro sami jeste­śmy sumą innych bytów, któ­re spo­ty­ka­my na swo­jej dro­dze.
podaj dalej

Rodzynki w cieście

Rodzynki w cieście
Moja Żona upie­kła mufin­ki z rodzyn­ka­mi. Są pola­ne mlecz­ną cze­ko­la­dą i cały czas kuszą mnie swo­im wido­kiem. Wyda­ją mi się meta­fo­rą moje­go aktu­al­ne­go życia.
podaj dalej

Gwiazda tu i teraz

Gwiazda tu i teraz
Pra­gnie­my sła­wy i pie­nię­dzy. Chce­my być widzia­ni jako nad­lu­dzie, nad wszyst­ki­mi, nad, nad, nad. I tak napraw­dę zapo­mi­na­my, że te gwiaz­dy są jak na nie­bie - kie­dyś spad­ną, zwłasz­cza w roju mete­ory­tów.
podaj dalej

Niepusty optymizm

Niepusty optymizm
Lubi­my opty­mi­stów. Oni zawsze dobrze nastra­ja­ją i choć ich pozy­tyw­ne nasta­wie­nie cza­sem kom­plet­nie nie trzy­ma się kupy - podą­ża­my za nimi.
podaj dalej

Droga do siebie

Droga do siebie
Wie­cie, co jest śmiesz­ne? My. My, któ­rzy szu­ka­my dro­gi, zamiast po pro­stu nią jechać. Powo­li, szyb­ciej, ostrzej zakręt, tu prze­kro­czyć pręd­kość, tam zwol­nić i prze­pu­ścić bab­cię na pasach.
podaj dalej