wpisy z kategorii: thinkstyle

Co z tym równouprawnieniem?

Co z tym równouprawnieniem?
Wczo­raj był Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Bez Kłam­stwa i wrzu­ci­łem krót­ki wpis na fej­sie, któ­ry wzbu­dził nie tyl­ko zain­te­re­so­wa­nie, ale i obu­rze­nie, że szo­wi­ni­stycz­ny. Pomy­śla­łem, że napi­szę dziś kil­ka słów wła­śnie o tym zja­wi­sku.
podaj dalej

Człowiek bez pracy

Człowiek bez pracy
Od dosyć dłu­gie­go cza­su jestem na urlo­pie. Już nie­ba­wem wra­cam do pra­cy i chcia­łem się z Wami podzie­lić reflek­sja­mi nt. cza­su bez pra­cy.
podaj dalej

Życie na śmierć

Życie na śmierć
Nie da się nie sły­szeć, nie czy­tać, a nawet czuć, że dzie­je się coś złe­go. Kobie­ty wycho­dzą na uli­ce, męż­czyź­ni im kibi­cu­ją, a w powie­trzu uno­si się duch soli­dar­no­ści. Wal­ka trwa i zasta­na­wia mnie, kto tu wygry­wa, kto prze­gry­wa i kto jest cał­ko­wi­cie pomi­nię­ty, bo nie­ste­ty jest.
podaj dalej