wpisy z kategorii: thinkstyle

Moja planeta

Moja planeta
Lubię cza­sem obej­rzeć film fan­ta­stycz­ny. O innych kul­tu­rach, o świa­tach rów­no­le­głych, o postrze­ga­niu cza­su. Dzię­ki temu zysku­ję dystans do naszej rze­czy­wi­sto­ści.
podaj dalej

Puls życia

Puls życia
Kto rano wsta­je, temu ponoć Pan Bóg daje, choć nie każ­dy w Boga wie­rzy. Ale nawet ate­iści wsta­ją rano, jeśli posia­da­ją swój rytm życia. Pomusz­kieć­my o tym tro­chę.
podaj dalej

Jak jest naprawdę?

Jak jest naprawdę?
Rano zawsze robię kawę. Sto­ję przy eks­pre­sie i cze­kam. Wokół poja­wia­ją się oso­by, któ­re podob­nie jak ja cze­ka­ją na napój, któ­ry roz­huś­ta nasze zaspa­ne mózgi. I tak sto­imy w mil­cze­niu, uśmie­cha­my się. I wte­dy wła­śnie pytam.
podaj dalej

Listy

Listy
Skal­do­wie śpie­wa­li "ludzie zejdź­cie z dro­gi, bo listo­nosz jedzie" i zawsze mnie to jakoś roz­czu­la­ło. Do ręcz­nie pisa­nych listów mam spo­ry sen­ty­ment. Dla­cze­go teraz pisze­my coraz mniej?
podaj dalej

Stabilność

Stabilność
Wszy­scy szu­ka­my w życiu sta­bi­li­za­cji i świę­te­go spo­ko­ju. To cen­ne skar­by, któ­rych tak napraw­dę zdo­być nigdy nie moż­na.
podaj dalej

Wdzięczność za wzajemność

Wdzięczność za wzajemność
Uczu­cie wdzięcz­no­ści towa­rzy­szy nam cały czas. Na dzień dobry życia jeste­śmy wdzięcz­ni rodzi­com, póź­niej innym ludziom spo­ty­ka­nym na naszych dro­gach. Kie­dy jest czas na wza­jem­ność?
podaj dalej

Otwartość bez deklaracji

Otwartość bez deklaracji
Zda­rza mi się mówić rze­czy, o któ­rych wspo­mi­na się tyl­ko przy­ja­cio­łom albo po pro­stu nie wypa­da mówić w towa­rzy­stwie. Sęk w tym, że w moim słow­ni­ku nie ma zbit­ki słów pt. "nie wypa­da".
podaj dalej

Wątpliwości

Wątpliwości
Wszy­scy prze­cho­dzi­my przez mękę, gdy poja­wia­ją się wąt­pli­wo­ści. Nie­waż­ne cze­go doty­czą, wystar­czy że są i już po krzy­ku. Świę­ty spo­kój zabu­rzo­ny, a tak napraw­dę to zawsze "tyl­ko" kwe­stia decy­zji.
podaj dalej

Szklanka

Szklanka
Czy ktoś uwie­rzył­by, gdy­bym powie­dział mu, że smu­tek to nor­mal­ny stan? Wąt­pię. Na szczę­ście Pan S. nie jest gościem per­ma­nent­nym, nie­mniej jakoś tak się zawsze skła­da, że jak sia­dam do pisa­nia, to powo­dem są smut­ki, któ­re skła­nia­ją do prze­my­śleń. A naj­czę­ściej piszę, gdy inten­syw­nie myślę.
podaj dalej