wpisy z kategorii: thinkstyle

Podjąć wyzwanie

Podjąć wyzwanie
Każ­dy dzień zaczy­na się spo­koj­nie, by przy­brać na mocy w poło­wie i wyci­szać się powo­li pod koniec. Każ­dy dzień jest wyzwa­niem, dosłow­nie każ­dy, a naszym celem jest je pod­jąć i wygrać.
podaj dalej

Bezstresowe życie

Bezstresowe życie
Stres zabi­ja - tak mówią wszy­scy leka­rze. Wyda­je się jed­nak, że to on wła­śnie napę­dza do wyko­ny­wa­nia rze­czy nie­moż­li­wych. Czy zatem bez­stre­so­we życie może być celem?
podaj dalej

Niezamknięte rozdziały a życie

Niezamknięte rozdziały a życie
Już za moment, już za chwi­lę roz­pocz­nę kolej­ny nowy roz­dział swo­je­go życia. Zawsze wte­dy przy­cho­dzi na myśl zro­bie­nie rema­nen­tu, a wte­dy oka­zu­je się jak wie­le roz­dzia­łów jest aktu­al­nych i żywych, choć niby zosta­ły już zamknię­te.
podaj dalej

Łączy nas powietrze

Łączy nas powietrze
Od kie­dy znów zaczą­łem czy­tać, co dzie­je się na Twit­te­rze, co rusz tra­fiam na akcję #moje­po­wie­trze, za któ­rą stoi mar­ka ING Bank Ślą­ski. Sama akcja jest super, a dzię­ki niej zaczą­łem zasta­na­wiać się, co nas łączy i jak mia­sta radzą sobie z oczysz­cza­niem życio­daj­ne­go powie­trza.
podaj dalej

Depresja - choroba uleczalna

Depresja - choroba uleczalna
Dużo się mówi o depre­sji, zwłasz­cza na jesień lub wio­snę. Zwie­dzi­łem pół inter­ne­tu w poszu­ki­wa­niu infor­ma­cji na ten temat. W więk­szo­ści wyja­śnia­ne jest jak ona wyglą­da, jakie są przy­pusz­czal­nie jej obja­wy, jak ewen­tu­al­nie postę­po­wać z czło­wie­kiem w depre­sji. Chy­ba naj­waż­niej­szym ...
podaj dalej

Wojna o spokój

Wojna o spokój
Oko­ło 15 lat temu koń­czy­łem tech­ni­kum elek­trycz­ne. Mniej wię­cej pamię­tam co to jest prąd sta­ły i zmien­ny, a z lek­cji elek­tro­tech­ni­ki przy­po­mi­nam sobie, że napię­cie powsta­je jako róż­ni­ca poten­cja­łów. Dla elek­try­ków przy­szedł dobry czas, bo Pol­ska nam się spo­la­ry­zo­wa­ła.
podaj dalej