wpisy z kategorii: wordpress

Disqus jako system komentarzy w WordPressie

Disqus jako system komentarzy w WordPressie
Disqus to pro­jekt, dzię­ki któ­re­mu może­my w łatwy i przy­jem­ny spo­sób komen­to­wać na stro­nach i blo­gach. Na począt­ku korzy­sta­łem z kla­sycz­ne­go sys­te­mu w Word­Press, ale Disqus i jego moż­li­wo­ści oka­za­ły się na tyle wygod­ne (i popu­lar­ne), że zain­sta­lo­wa­łem go rów­nież u sie­bie.
podaj dalej