wpisy z kategorii: społecznie

Kot nigdy nie będzie krową

Kot nigdy nie będzie krową
Z kro­wa­mi to jest tak, że to takie zwie­rza­ki sta­cjo­nar­ne, do tego dają się doić. Koty nato­miast nie dość, że zawsze spa­da­ją na czte­ry łapy, to jesz­cze cha­dza­ją wła­sny­mi ścież­ka­mi, dla­te­go kot nigdy nie będzie kro­wą.
podaj dalej

Podziękujmy artystom

Podziękujmy artystom
W egzy­sten­cji prze­cięt­ne­go Kowal­skie­go nie ma zbyt wie­le arty­zmu. Zaj­mu­je się głów­nie życiem i jego pro­zą. Było­by mu jesz­cze smut­niej, gdy­by nie fakt, że na szczę­ście nadal rodzą się arty­ści.
podaj dalej

Symbole, które możemy obrażać

Symbole, które możemy obrażać
Wszy­scy jutro napi­sze­my o Naro­do­wym Świę­cie Nie­pod­le­gło­ści, któ­re przy­pa­da na 11 listo­pa­da. Ja zapew­ne też nie uchro­nię się od pato­su, ale dla odmia­ny chcę przed­sta­wić ran­king sym­bo­li, któ­re naj­czę­ściej Pola­cy pozwa­la­ją sobie obra­żać. Bo wol­ny kraj.
podaj dalej

Szkoda, że już Go nie ma

Szkoda, że już Go nie ma
Może ta not­ka znik­nie pośród woje­nek o zasad­ność helo­łin i pol­skich kato­lic­kich tra­dy­cyj­nych Świąt, ale chcia­łem się dziś z Wami podzie­lić wspo­mnie­niem o wspa­nia­łym czło­wie­ku.
podaj dalej

Pocztówka z wakacji i pachnący list

Pocztówka z wakacji i pachnący list
18. paź­dzier­ni­ka przy­pa­da Dzień Listo­no­sza i Dzień Pocz­ty Pol­skiej. Dla prze­ciw­wa­gi dzi­siaj jest tak­że Świa­to­wy Dzień Meno­pau­zy i Andro­pau­zy. W jakimś sen­sie owe 'świę­ta' się ze sobą łączą.
podaj dalej