wpisy z kategorii: kultura

Odrestaurowana Edyta Bartosiewicz - płyta Renovatio

Odrestaurowana Edyta Bartosiewicz - płyta Renovatio
Nie jestem jedy­nym i pierw­szym, któ­ry napi­sze te sło­wa: bar­dzo ocze­ki­wa­ny powrót jed­ne­go z naj­lep­szych pol­skich kobie­cych gło­sów, czy­li Edy­ty Bar­to­sie­wicz dłu­żył się nie­moż­li­wie. Na szczę­ście dziś może­my posłu­chać jej nowej pły­ty Reno­va­tio.
podaj dalej

Jazzująca Afryka Richarda Bony - płyta Bonafied

Jazzująca Afryka Richarda Bony - płyta Bonafied
Richard Bona to muzyk wie­lo­wy­mia­ro­wy i nie­zwy­kle pla­stycz­ny, choć osa­dzo­ny w kon­kret­nej sty­li­sty­ce. Patrząc na jego doko­na­nia moż­na powie­dzieć, że był brzyd­kim kacząt­kiem, któ­re wyro­sło na pięk­ne­go łabę­dzia.
podaj dalej

Dużo zła i tak wiele miłości - film Broken

Dużo zła i tak wiele miłości - film Broken
Był pią­tek trzy­na­ste­go, kie­dy z bra­ku per­spek­tyw na impre­zo­wy wie­czór wybie­ra­łem mie­dzy książ­ką, a fil­mem. Mam sła­bość do Tima Rotha, więc wybór padł na pro­duk­cję Rufu­sa Nor­ri­sa pt. Bro­ken.
podaj dalej