wpisy z kategorii: muzyka

Daft Punk to pop wybitny

Daft Punk to pop wybitny
Daft Pun­ka raczej nie trze­ba przed­sta­wiać, bo są bar­dzo popu­lar­ni, dla­te­go dłu­go zasta­na­wia­łem się na tym, czy pisać tę recen­zję. Stwier­dzi­łem, że war­to, bo ostat­nia pły­ta Ran­dom Access Memo­ries zry­wa papę z dachu.
podaj dalej

Lady Gaga - Applause

Lady Gaga - Applause
Nie prze­pa­dam za Gagą, ale uwiel­biam ją za pomy­sło­wość i "szar­pa­nie" tłu­mem. Tele­dysk Applau­se tyl­ko to potwier­dza. Zaba­wa obra­zem i uwa­gą widza na mistrzow­skim pozio­mie.
podaj dalej

Prawie wszystko w tonacji Fismoll

Prawie wszystko w tonacji Fismoll
Z Fismol­lem zetkną­łem się cał­ko­wi­cie przez przy­pa­dek (choć jak wie­my, nic nie dzie­je się bez powo­du). Prze­glą­da­łem nowo­ści w WiMP lub Spo­ti­fy aż tu nagle wyska­ku­je mi smut­na nostal­gicz­na sza­ra okład­ka. Nazwa pły­ty At Gla­de, czy­li mało pol­sko brzmią­cy atry­but, ale nie­co nawią­zu­ją­cy do nasze­go fol­ku, wszak ...
podaj dalej