wpisy z kategorii: muzyka

Trzech maszynistów fusion - Dirty Loops, płyta "Loopified"

Trzech maszynistów fusion - Dirty Loops, płyta
Nie zna­łem Dir­ty Loops do momen­tu, gdy Krzy­siek z Wię­cej Luzu nie wrzu­cił gdzieś na fej­sa, że bar­dzo chciał­by udać się na kon­cert tego zespo­łu. Nazwa mi się spodo­ba­ła, ale jak odpa­li­łem ich inter­ne­to­wy hicior Hit Me, zaczą­łem doma­gać się całej pły­ty. I jest! Loopi­fied.
podaj dalej

Show must go on, czyli o talentach w telewizji

Show must go on, czyli o talentach w telewizji
Gry­pa żołąd­ko­wa ma to do sie­bie, że uzie­mia. Posta­no­wi­łem efek­tyw­nie wyko­rzy­stać czas, kie­dy jedy­ną dro­gą, któ­rą potra­fi­łem prze­mie­rzać była ta z łóż­ka do łazien­ki. Obej­rza­łem po jed­nym odcin­ku talent­sho­łów X Fac­tor, The Voice of Poland i Must Be The Music.
podaj dalej

Życie złożone z dźwięków

Życie złożone z dźwięków
Nie potra­fię żyć bez muzy­ki. Ona musi mnie ota­czać i szar­pać stru­ny w mojej duszy. Nie­wdzięcz­na to miłość, na szczę­ście obu­stron­nie. Cza­sem ja nie odwza­jem­niam uczuć, cza­sem ona. Taka mię­dzy nami miło­sna rów­no­wa­ga.
podaj dalej

Zbyt duże nadzieje - Bruce Springsteen, płyta High Hopes

Zbyt duże nadzieje - Bruce Springsteen, płyta High Hopes
Boss sze­fu­je już 54 lata (!), a wio­sen mu nie przy­by­wa. Nadal aktyw­nie dzia­ła na sce­nie muzycz­nej i tego pod­wa­żyć nie moż­na. Wyda­je mi się, że doszedł do momen­tu, gdy zaczy­na uży­wać met­kow­ni­cy. Śred­nia pły­ta z naklej­ką Bru­ce Spring­te­en nie jest nie­ste­ty arcy­dzie­łem z auto­ma­tu.
podaj dalej

spodchmurykapelusza miłość dostrzec

17 stycz­nia 2004 roku Pol­skę obie­gła wieść o śmier­ci Cze­sła­wa Nie­me­na. Opu­ścił nas dokład­nie 10 lat temu. Zosta­ła jego muzy­ka oraz cią­gle nie­zro­zu­mia­ła przez spo­łe­czeń­stwo potrze­ba miło­ści i akcep­ta­cji.
podaj dalej

Po polsku, muzycznie i świątecznie

Po polsku, muzycznie i świątecznie
Dziś not­ka muzycz­no-świą­tecz­na. O dzi­wo mniej będę pisał, a wię­cej słu­chał, zwłasz­cza, że nie­po­lską pie­śnią oko­licz­no­ścio­wą jestem zala­ny w każ­dym radio i super­mar­ke­cie.
podaj dalej