wpisy z kategorii: film

Dużo zła i tak wiele miłości - film Broken

Dużo zła i tak wiele miłości - film Broken
Był pią­tek trzy­na­ste­go, kie­dy z bra­ku per­spek­tyw na impre­zo­wy wie­czór wybie­ra­łem mie­dzy książ­ką, a fil­mem. Mam sła­bość do Tima Rotha, więc wybór padł na pro­duk­cję Rufu­sa Nor­ri­sa pt. Bro­ken.
podaj dalej

Koniec świata na literę Z - World War Z

Koniec świata na literę Z - World War Z
Kie­dy widzę w obsa­dzie fil­mu Bra­da Pit­ta, to nie zasta­na­wiam się zbyt­nio nad opi­sem, tyl­ko w zaufa­niu zasia­dam przed ekra­nem, by obej­rzeć dobre kino. W przy­pad­ku World War Z nie­ste­ty ten zabieg nie wyszedł mi na dobre.
podaj dalej

Pokłosie Pokłosia

Pokłosie Pokłosia
Pokło­sie odbi­ło się dużym echem po pre­mie­rze. Nawet jeśli ktoś nie oglą­dał, to na pew­no nie­jed­no­krot­nie widział wypo­wia­da­ją­ce­go się Mać­ka Stuh­ra, to w TV, to w gaze­cie.
podaj dalej