Monthly Archives: Czerwiec 2015

Ambicja zabija

Ambicja zabija
Goni­my za ide­al­nym życiem. Pra­gnie­my tego, co nie­osią­gal­ne i choć wie­my, że gonie­nie kró­licz­ka jest naj­waż­niej­sze, to jed­nak cią­gle ten prze­klę­ty futrzak spę­dza nam sen z powiek.
podaj dalej

Poszukiwanie odpowiedzi

Poszukiwanie odpowiedzi
Życie jest przy­go­dą, w któ­rej napo­ty­ka­my się na róż­ne wyda­rze­nia. Te dobre i te złe. Każ­de sta­wia przed nami pyta­nia, na któ­re nie ma łatwych odpo­wie­dzi.
podaj dalej