Monthly Archives: Luty 2015

Dla niezrozumianych #widzecie

Dla niezrozumianych #widzecie
Walen­tyn­ki co roku wyglą­da­ją tak samo i co roku rów­nież powo­du­ją u mnie mie­sza­ne uczu­cia. Nie­zmien­ne jest to, że czer­wo­ne ser­dusz­ka mają głęb­szą wymo­wę.
podaj dalej

Wielka durna miłość

Wielka durna miłość
Wiel­ka miłość jawi się nam zawsze jako ogrom­na licz­ba emo­cji i prze­żyć. Tym­cza­sem praw­dzi­wa sil­na miłość rodzi się w ciszy i pro­stych gestach.
podaj dalej