Monthly Archives: Październik 2014

Przyjaźń z bezsilnością

Przyjaźń z bezsilnością
Bez­sil­ność jest jed­nym z naj­gor­szych uczuć, jakie spo­ty­ka­ją nas w życiu. Widzi­my się czę­sto, więc dzi­wi mnie nie­ustan­nie, ile emo­cji nadal budzą te spo­tka­nia. A wystar­czy się zaprzy­jaź­nić.
podaj dalej

Kulturalne getto

Kulturalne getto
Kul­tu­rę zamy­ka się w poko­ju bez kla­mek. Robi się z niej wariat­kę, któ­rej nikt nie rozu­mie i wska­zu­je na jej pro­sty­tu­ują­cą się sio­strę - popkul­tu­rę, doda­jąc że nie moż­na ina­czej.
podaj dalej

Niczego nie żałuję

Niczego nie żałuję
Wie­le razy sły­sza­łem o tym, że w życiu żału­je się tego, cze­go się nie zro­bi­ło. Myślę, że to bar­dzo głu­pie powie­dze­nie, bo żału­je się zazwy­czaj tego, co się zro­bi­ło.
podaj dalej

Sztuka wybaczania

Sztuka wybaczania
Sztu­ka wyba­cza­nia to sztu­ka miło­ści. Jeśli nie kochasz sie­bie, nie prze­ba­czysz sobie. Jeśli nie kochasz innych, nigdy nie wycią­gniesz z ser­ca wszyst­kich drzazg, któ­re Ci powty­ka­li.
podaj dalej

Ojciec rozum, matka depresja

Ojciec rozum, matka depresja
Czło­wiek w depre­sji czu­je się jak mysz zamknię­ta w klat­ce. Jak jakieś zwie­rzę, ale to bez­bron­ne, małe, wystra­szo­ne i do tego okra­to­wa­ne. Ja też kie­dyś byłem taką myszą.
podaj dalej