Monthly Archives: Wrzesień 2014

Niebo jest limitem

Niebo jest limitem
Ludź­mi rzą­dzą sza­blo­ny, z któ­ry­mi nie wal­czą, ponie­waż wygod­niej jest pójść po linii naj­mniej­sze­go opo­ru, ze stra­chu przed bra­kiem akcep­ta­cji. Czy war­to tak żyć?
podaj dalej

Film „Jego oczami” – Tischner w oczach brata

Film „Jego oczami” – Tischner w oczach brata
Na ten film mia­łem pójść już daw­no temu. Byłem cie­kaw na co szarp­nął się jeden z moich kum­pli dzien­ni­ka­rzy - Szy­mon J. Wró­bel. Dopie­ro dziś uda­ło mi się zro­zu­mieć jak ks. Józef Tisch­ner był widzia­ny przez swo­je­go bra­ta - Kazi­mie­rza.
podaj dalej

Spalone mosty

Spalone mosty
Szu­ka­my podob­nych ludzi - mówią­cych podob­nie, myślą­cych podob­nie, żyją­cych podob­nie. Po jakimś cza­sie oka­zu­je się, że to pułap­ka, z któ­rej trud­no się wydo­stać.
podaj dalej