Monthly Archives: Sierpień 2014

Marzenia Muszkietera (część pierwsza)

Marzenia Muszkietera (część pierwsza)
Każ­dy ma jakieś marze­nia. Bar­dzo dłu­go nie marzy­łem, bo bałem się roz­cza­ro­wań. Jakiś czas temu zmie­ni­łem podej­ście. Chcę, aby moje marze­nia się speł­ni­ły i przede wszyst­kim nauczy­łem się je mieć.
podaj dalej

Głodnego nakarmić

Głodnego nakarmić
Na chod­ni­ku, na dwor­cu, na ryn­ku, pod skle­pem. Spo­ty­ka­my ich wszę­dzie. To ludzie, któ­rzy wiecz­nie "potrze­bu­ją na chleb".
podaj dalej

365 dni Muszkietera

365 dni Muszkietera
Cześć! Nazy­wam się Musz­kie­ter, ale tak napraw­dę to jestem Damian Moskal­ski. Miesz­kam i pra­cu­ję w Kra­ko­wie. Nigdy nie przy­pusz­cza­łem, że ten blog prze­trwa rok i zmie­ni moje życie.
podaj dalej

Muzyka z Polski

Muzyka z Polski
Jestem zwią­za­ny z muzy­ką od lat, od 6 orga­ni­zu­ję kon­cer­ty zespo­łom i gdzieś w tej goni­twie za kasą zatra­ci­łem chęć bez­in­te­re­sow­ne­go szu­ka­nia pol­skich pereł. Dla­te­go zało­ży­łem fan­pa­ge Muzy­ka z Pol­ski.
podaj dalej

Warto rozmawiać

Warto rozmawiać
"Wiem, że nic nie wiem" - powia­dał Sokra­tes i zada­wał kolej­ne pyta­nie swo­je­mu roz­mów­cy. Ponoć wku­rzał tym dys­ku­tan­tów, ale wycią­gał z nich mądrość, z któ­rej nawet nie zda­wa­li sobie spra­wy.
podaj dalej

Rekomenduj.to mówi "Hello Day!"

Rekomenduj.to mówi
Z poję­ciem mar­ke­tin­gu reko­men­da­cyj­ne­go spo­tka­łem się sto­sun­ko­wo nie­daw­no, więc posta­no­wi­łem wypró­bo­wać mecha­nizm na sobie na przy­kła­dzie akcji pro­mo­cyj­nej Hel­lo Day!, reali­zo­wa­nej przez Rekomenduj.to.
podaj dalej

Same dobre wiadomości

Same dobre wiadomości
Zasy­pa­ny przez złe wia­do­mo­ści z kra­ju i ze świa­ta, codzien­nie czu­ję się sta­wia­ny pod infor­ma­cyj­nym murem i roz­strze­li­wa­ny new­sa­mi o czar­nym zabar­wie­niu.
podaj dalej