Monthly Archives: Lipiec 2014

Klauzula sumienności

Klauzula sumienności
Mimo, że są waka­cje i pogo­da wręcz wyma­rzo­na - zewsząd jestem ata­ko­wa­ny klau­zu­la­mi sumień. Kom­plet­nie nie wiem, co z nimi zro­bić.
podaj dalej

Niedługa opowieść o operacji kolana

Niedługa opowieść o operacji kolana
Dzi­siaj dzie­lę się doświad­cze­nia­mi ze szpi­ta­la. Mia­łem ope­ra­cję artro­sko­pii lewe­go kola­na - wycię­to mi część łąkot­ki. Prze­czy­taj - będzie Ci łatwiej, jeśli znaj­dziesz się w podob­nej sytu­acji.
podaj dalej

Poszukiwacz

Poszukiwacz
Leżę na łóż­ku patrząc na spuch­nię­te kola­no. Zaglą­dam "co u innych", bo aktu­al­nie u mnie dzie­je się nic.
podaj dalej

BLOGosławieństwo

BLOGosławieństwo
Tak, to nie błąd. W sło­wie "blo­go­sła­wień­stwo" nie ma "ł" i jest napi­sa­ne popraw­nie. Jeśli chcesz dowie­dzieć się dla­cze­go, prze­czy­taj tę musz­kie­ci­nę.
podaj dalej

Umieć być obok

Umieć być obok
Roz­wój, dzia­ła­nie, inspi­ra­cje. Ja, ja, ja. Przy­cho­dzi nagle moment, że oprócz "ja" poja­wia się "Ty", dla któ­re­go świa­do­mie chcesz się poświę­cić. To cena umie­jęt­no­ści bycia obok.
podaj dalej