Monthly Archives: Czerwiec 2014

Co wiem o "Golgota Picnic"?

Co wiem o
Nie mam cza­su na tele­wi­zję, więc pozy­ski­wa­nie infor­ma­cji ogra­ni­czy­łem do kana­łów RSS i słu­cha­nia radia. O co tyle szu­mu z "Gol­go­ta Pic­nic"?
podaj dalej

Będzie, co ma być

Będzie, co ma być
Nie jestem fana­tycz­nym kato­li­kiem, ale w naj­trud­niej­szych momen­tach życio­wych szu­kam pomo­cy w Biblii. Znaj­du­ję tam cza­sem sło­wa, któ­re odpo­wia­da­ją na moje pyta­nia lub przy­naj­mniej są wska­zów­ką.
podaj dalej

Ojciec, Tato, Tatuś

Ojciec, Tato, Tatuś
Bar­dzo się waham, by pisać o ojco­stwie, ponie­waż sto­ję w roz­kro­ku pomię­dzy byciem chłop­cem, któ­re­mu bra­ko­wa­ło Taty, a sta­wa­niem się męż­czy­zną goto­wym przy­jąć dar ojco­stwa.
podaj dalej

L.A.S., płyta "Szum" - las szumi świeżością

L.A.S., płyta
Za nazwą L.A.S. stoi Jacek Lacho­wicz, były kla­wi­szo­wiec Ścian­ki i Len­ne­go Valen­ti­no. Pły­ta "Szum" wyszła w mar­cu 2014, ale do mnie dotar­ła dopie­ro nie­daw­no. Od kil­ku dni tłu­kę ją non-stop i nie mogę się ode­rwać.
podaj dalej

Sztuka dziękowania (za krytykę)

Sztuka dziękowania (za krytykę)
Nikt nie lubi kry­ty­ki, choć mówi się, że kon­struk­tyw­na jest OK i taką nale­ży przyj­mo­wać. Ja nie lubię żad­nej. Tej kon­struk­tyw­nej też, ale jest pewien rodzaj kry­ty­ki, za któ­rą zawsze chęt­nie dzię­ku­ję.
podaj dalej

Czy bycie outsiderem to wybór?

Czy bycie outsiderem to wybór?
Wró­ci­łem wła­śnie ze spo­tka­nia #OMGKRK Sum­mer Jam i nie mogę od razu pójść spać, bo mnó­stwo myśli wiru­je mi pod cza­chą. Byłem już na kil­ku spo­tka­niach "tego rodza­ju", ale to oka­za­ło się nie­co inne.
podaj dalej

Fejm się musi zgadzać

Fejm się musi zgadzać
"Fejm" praw­do­po­dob­nie pocho­dzi od angiel­skie­go sło­wa "fame", ale nie jestem języ­ko­znaw­cą, więc nie będę kale­czył ety­mo­lo­gii (mamy od tego fachow­ców). Czym jest ten fejm? Spró­bu­ję sobie o tym dziś pody­wa­go­wać.
podaj dalej

Otwartość na dialog poprzez monolog

Otwartość na dialog poprzez monolog
Kla­skać potra­fi każ­dy, kto ma dwie ręce. Albo kon­to na fej­sie. Nie każ­dy potra­fi pomy­śleć, dla­cze­go klasz­cze. Nie każ­dy, komu klasz­czą potra­fi nawią­zać dia­log z nie­klasz­czą­cy­mi, gdy sku­pia się na sobie i swo­im mono­lo­gu.
podaj dalej

Wyświechtany konkret czy piękno niedopowiedzeń

Wyświechtany konkret czy piękno niedopowiedzeń
O gustach się dys­ku­tu­je, mimo tego, że każ­dy ma swój. W sztu­ce ope­ru­je się róż­ny­mi środ­ka­mi sty­li­stycz­ny­mi i nie będę się wymą­drzał, że się na tym znam. Jestem odbior­cą, a on jest zawsze naj­waż­niej­szy.
podaj dalej