Monthly Archives: Maj 2014

Piękno niezgody

Piękno niezgody
Bez prze­rwy ktoś się z kimś nie zga­dza. Gdy docho­dzi do kon­fron­ta­cji opo­nen­ci nie potra­fią się cie­szyć swo­ją odmien­no­ścią, ofe­ru­jąc w zamian odwró­co­ne ple­cy i zakoń­cze­nie tzw. "dys­ku­sji". Dla­cze­go?
podaj dalej

Czym jest ten cholerny lifestyle?

Czym jest ten cholerny lifestyle?
W sie­ci jest mnó­stwo blo­gów lifestyle'owych. Kil­ka obser­wu­ję i cały czas pró­bu­ję zro­zu­mieć ich feno­men oraz zna­leźć odpo­wiedź na pyta­nie - czym jest ten cho­ler­ny life­sty­le?
podaj dalej

Śmierć wzmaga chęć do życia

Śmierć wzmaga chęć do życia
Wra­cam wła­śnie z pogrze­bu. Miał 45 lat i prze­grał z rakiem. Pośród pła­czu i cier­pie­nia naj­bliż­szych, do gło­wy wdzie­ra­ła mi się dzi­ka myśl, że dopie­ro śmierć nada­je sens życiu.
podaj dalej

Trzech maszynistów fusion - Dirty Loops, płyta "Loopified"

Trzech maszynistów fusion - Dirty Loops, płyta
Nie zna­łem Dir­ty Loops do momen­tu, gdy Krzy­siek z Wię­cej Luzu nie wrzu­cił gdzieś na fej­sa, że bar­dzo chciał­by udać się na kon­cert tego zespo­łu. Nazwa mi się spodo­ba­ła, ale jak odpa­li­łem ich inter­ne­to­wy hicior Hit Me, zaczą­łem doma­gać się całej pły­ty. I jest! Loopi­fied.
podaj dalej

Efekt stadny

Efekt stadny
Nie było mnie chwi­lę, bo jak pisa­łem na fan­pej­dżu, w realu dzia­ło się w tym tygo­dniu dosyć spo­ro. Nie oby­ło się jed­nak bez obser­wa­cji i wyplu­cia paru myśli w inter­ne­to­wy eter. Efekt? Wła­śnie go czy­ta­cie.
podaj dalej

Radość jest niezdrowa

Radość jest niezdrowa
Pola­kom nie wol­no się śmiać. Pola­kom nie wol­no eks­po­no­wać swo­ich walo­rów. Polki to dziw­ki, bo są pięk­ne, mają jędr­ne pier­si, ponęt­ne pupy i dłu­gie nogi. Mło­dość nale­ży prze­ży­wać w worze pokut­nym. Radość jest nie­zdro­wa.
podaj dalej

Pieniążki lecą tylko na pracusiów

Pieniążki lecą tylko na pracusiów
Ucz się, chłop­cze, ucz, bo nauka to potę­gi klucz. Ile razy to sły­sza­łem i jak dzik jakiś uczy­łem się. Moje ambit­ne pla­ny bru­tal­nie zmie­ni­ła rze­czy­wi­stość. Musia­łem pójść do pra­cy za (nie­ste­ty) nie­wiel­kie pie­nią­dze.
podaj dalej