Monthly Archives: Kwiecień 2014

Tęskno mi, Panie, do świętości

Tęskno mi, Panie, do świętości
W nie­dzie­lę kano­ni­zo­wa­no Jana Paw­ła II, czy­li szcze­gól­ne­go Pola­ka. Może nie mamy naj­lep­szej repre­zen­ta­cji w pił­ce noż­nej, może cią­gle jeste­śmy bici po tył­ku na wła­sne życze­nie, ale nasz papież był gigan­tem.
podaj dalej

Narzędzia nie tylko dla blogera

Narzędzia nie tylko dla blogera
Buszu­jąc po Inter­ne­cie i pro­wa­dząc blo­ga prę­dzej czy póź­niej potrze­ba narzę­dzi uła­twia­ją­cych życie. Moja skrzyn­ka narzę­dzio­wa powo­li wypeł­nia się cie­ka­wy­mi apli­ka­cja­mi, któ­re chcę Wam dziś pole­cić.
podaj dalej

Polacy są chorzy na mamracjonizm

Polacy są chorzy na mamracjonizm
Gdy sie­dzisz w domu (wyda­wa­ło­by się odcię­ty od rze­czy­wi­sto­ści), możesz nabrać dystan­su do świa­ta i stać na się na chwi­lę obser­wa­to­rem. Prze­glą­dam sieć i od razu sta­ją mi przed ocza­mi real­ne sytu­acje. Mam­ra­cjo­ni­zmem śmier­dzi w całym pol­skim Inter­ne­cie.
podaj dalej

Nie ma czasu pomyśleć

Nie ma czasu pomyśleć
Wiel­ka­noc minę­ła. To były pierw­sze moje Świę­ta z blo­giem z tyłu gło­wy i buj­nym życiem w social­me­diach. Dotych­czas te spra­wy zupeł­nie dla mnie nie ist­nia­ły w świę­tym cza­sie. Tym razem było nie­co ina­czej, zwłasz­cza, że kola­no nadal mnie uzie­mia.
podaj dalej

Współczesna droga krzyżowa (14 SMSów od Boga)

Współczesna droga krzyżowa (14 SMSów od Boga)
Sie­dzę w domu zupeł­nie sam. Tam gdzieś, nie­ca­łe 2000 lat temu też samot­nie umie­rał waż­ny Czło­wiek. Trud­no nam sobie to wyobra­zić, trud­no w to uwie­rzyć, jesz­cze trud­niej udo­wod­nić, ale nie­któ­rzy wie­rzą, w tym ja. Posta­no­wi­łem zatem prze­trans­po­no­wać ory­gi­nal­ną dro­gę krzy­żo­wą na taką, aby nam, ...
podaj dalej

Święta bez jaj

Święta bez jaj
Pół tygo­dnia już za nami. Nie wszy­scy wie­dzą, że dla kato­li jest to Wiel­ki Tydzień, a Wiel­ka­noc (jak sama nazwa mówi) jest bar­dzo waż­nym wyda­rze­niem. Nie rozu­miem, dla­cze­go zatem ate­iści, agno­sty­cy i inni, któ­rzy Świąt nie obcho­dzą, tak chęt­nie cze­ka­ją na wol­ne i zjeż­dża­ją się do rodzin­nych domów, ...
podaj dalej

Wojna sensów: obojętność vs neutralność

Wojna sensów: obojętność vs neutralność
W kolej­nym odcin­ku Woj­ny sen­sów do wal­ki posta­no­wi­łem wysta­wić obo­jęt­ność i neu­tral­ność. Jedy­ną mate­rią (nie­ludz­ką), któ­ra przy­cho­dzi mi do gło­wy, będą­cą jed­no­cze­śnie neu­tral­ną i obo­jęt­ną, jest woda. Ale to tak na mar­gi­ne­sie.
podaj dalej

Niewdzięczność nasza powszednia

Niewdzięczność nasza powszednia
Wdzięcz­ność. Wspa­nia­ła to rzecz umieć ją wyra­zić, zwłasz­cza, że zawsze mamy być za co wdzięcz­ni. Wze­szło dziś słoń­ce, był dobry dzień, spo­tka­li­śmy mnó­stwo życz­li­wych osób albo ktoś wyrzą­dził nam krzyw­dę. Dzię­ko­wać powin­ni­śmy za wszyst­kie dary losu.
podaj dalej

Zapach i kolor pustki - film "Wielkie piękno"

Zapach i kolor pustki - film
Uwiel­biam kolo­ro­we fil­my, któ­re prze­no­szą w zupeł­nie obce kli­ma­ty. Spra­wia­ją, że na chwi­lę może­my dotknąć i poczuć atmos­fe­rę nie­zna­ne­go kra­ju, gdzie nawet sno­bizm wyra­ża się nie­co ina­czej. Czy war­to zatem obej­rzeć fran­cu­sko-wło­skie Wiel­kie pięk­no?
podaj dalej

Blogerski uroboros

Blogerski uroboros
Na począ­tek zakła­dam, że wszy­scy moi czy­tel­ni­cy wie­dzą, co to jest blo­gos­fe­ra i kto to jest blo­ger, praw­da? Innej odpo­wie­dzi niż TAK, nie uzna­ję, zatem skup­my się na tema­cie wła­ści­wym, czy­li blo­ger­skim uro­bo­ro­sie.
podaj dalej