Monthly Archives: Marzec 2014

Dzień dobry, mam na imię człowiek

Dzień dobry, mam na imię człowiek
Koń­czysz szko­łę śred­nią i musisz zde­cy­do­wać na jakie pójść stu­dia. Masz 18, 19, może 20 lat i myślisz, że decy­du­jesz wła­śnie o swo­im losie, a prze­cież tak nie­wie­le wiesz o życiu. Dla­te­go póź­niej przy­wią­zu­jesz dużą wagę do tytu­łów, któ­re nic nie zna­czą.
podaj dalej

Jak pisać, by chciało się czytać?

Jak pisać, by chciało się czytać?
Wbrew pozo­rom to nie będzie porad­nik. Nie sta­wiam się w roli men­to­ra, bo wiem, że jesz­cze spo­ro pra­cy przede mną i choć piszę nie­źle, to szli­fu nigdy za wie­le. Powiem za to, dla­cze­go chce mi się czy­tać, nawet jak nie mam na to ocho­ty.
podaj dalej

Królewska nagość

Królewska nagość
Trud­no dziś o praw­dzi­wą sztu­kę. Zresz­tą, kie­dy nie było. Pew­nie zawsze zna­lazł się ktoś, kto podzi­wiał kolo­ro­wy kicz. W "moich cza­sach" naj­gor­szym jest rela­ty­wi­za­cja sztu­ki, bo prze­cież mamy (fry)wolność i każ­dy ma pra­wo do swo­je­go gustu.
podaj dalej

Życie, bez względu na śmierć

Życie, bez względu na śmierć
Kil­ka godzin temu dowie­dzia­łem się, że ode­szła. Nie zna­łem jej oso­bi­ście. W The Voice of Poland zaśpie­wa­ła utwór "Dre­amer" Ozzy'ego Osbourne'a i zro­bi­ła to bar­dzo śred­nio z tech­nicz­ne­go punk­tu widze­nia. W jej gło­sie jed­nak zna­la­zło się tyle smut­ku zmie­sza­ne­go z nadzie­ją, że ten krót­ki ...
podaj dalej

Wierzę w dobro ludzi - rozmowa z Panią Kierowniczką Blog Experts, Justyną 'Ritą' Pater

Wierzę w dobro ludzi - rozmowa z Panią Kierowniczką Blog Experts, Justyną 'Ritą' Pater
W Inter­ne­cie zna­na jako Rita/​Ritałke, o prze­dziw­nym nazwi­sku Hair­wo­od. Napraw­dę nazy­wa się Justy­na Pater i od same­go począt­ku naszej zna­jo­mo­ści z jej ust nie scho­dzi uśmiech. Oprócz cza­ru­ją­ce­go sty­lu bycia jest Panią Kie­row­nicz­ką w Blog Experts i robi dużo dobra dla blo­gos­fe­ry.
podaj dalej

Strach ma wielkie oczy

Strach ma wielkie oczy
Bać się? A po co! Trze­ba być kolo­ro­wym i bez­re­flek­syj­nym, bo ina­czej nie dasz sobie rady w życiu. Strach ma wiel­kie oczy, ale na kon­fron­ta­cję z nim stać tyl­ko napraw­dę odważ­nych.
podaj dalej

Uprząż uprzedzeń

Uprząż uprzedzeń
Nigdy nie zasta­na­wia­łem się jakoś głę­biej nad uprze­dze­nia­mi, a my jako Pola­cy mamy ich całe mnó­stwo. Ja też jestem uprze­dzo­ny, ale zda­ję sobie spra­wę jakie to sil­ne i wynisz­cza­ją­ce ogra­ni­cze­nie.
podaj dalej

Ja zawsze, ja nigdy

Ja zawsze, ja nigdy
Nie spo­tka­łem w życiu sta­bil­ne­go emo­cjo­nal­nie czło­wie­ka. Za każ­dym razem, gdy sam się roz­chwie­ję i zauwa­żam, że przed chwi­lą prze­cież wszyst­ko było OK, odkry­wam na nowo pew­ną praw­dę. Czło­wiek nie jest robo­tem.
podaj dalej

(Duchowa) dieta cud

(Duchowa) dieta cud
Nad­cho­dzi wio­sna, więc nale­ży zro­bić wresz­cie porzą­dek z nad­mia­rem ciał­ka. Kurs na odpo­wied­nie odży­wia­nie i sport, bo w zdro­wym cie­le, zdro­wy duch. A wła­śnie! Jak har­to­wać ducha? Gdy ciał­ko wyrzeź­bio­ne, on nie­raz taki bied­ny i zanie­dba­ny łach­ma­niarz, upra­sza­ją­cy się o jał­muż­nę.
podaj dalej