Monthly Archives: Luty 2014

Szlachetne zdrowie

Szlachetne zdrowie
Jeste­śmy pięk­ni, mło­dzi i jedy­nym naszym pro­ble­mem jest cią­gły brak kasy. Chce­my wię­cej, chce­my szyb­ciej, chce­my wyci­skać życie jak cytry­nę. Cza­sem oka­zu­je się, że zapo­mi­na­my o naj­waż­niej­szym, bez któ­re­go na nic inne­go nie ma szans. O zdro­wiu.
podaj dalej

Kiedy umiera przyjaciel

Kiedy umiera przyjaciel
Są takie trud­ne momen­ty w życiu czło­wie­ka, kie­dy coś się koń­czy. Uwa­żam za bzdu­rze­nie i za bez­myśl­ne powta­rza­nie hase­łek w rodza­ju przy­jaźń się nie koń­czy, bo to zna­czy, że nigdy nią nie była. Sta­wiam za to tezę, że jeśli coś się koń­czy, to zna­czy, że zawi­nił czło­wiek i jego nie­świa­do­mość sie­bie.
podaj dalej

Wielbcie mnie!

Wielbcie mnie!
Król Julian z Pin­gwi­nów z Mada­ga­ska­ru jest bar­dzo sym­pa­tycz­ną posta­cią. Śmie­szy jego ego­cen­tryzm i nad­mier­ne umi­ło­wa­nie swo­ich poraż­ko­wych zacho­wań, prze­ku­wa­ne cią­gle w powo­dy do cha­li­pięc­twa. Czyż­by Julek był blo­ge­rem?
podaj dalej

Moralność polskiego Kalego

Moralność polskiego Kalego
Posia­dam w swo­ich zaso­bach trzy punk­ty G. Dzia­ła­ją tro­chę ina­czej niż ten kla­sycz­ny. Ich po pro­stu nie wol­no draż­nić, bo wte­dy budzi się we mnie nie­bez­piecz­ny dzi­ki zwie­rzak. Nazy­wa­ją się god­ność, spra­wie­dli­wość i sza­cu­nek.
podaj dalej

Świadomy brak świadomości

Świadomy brak świadomości
Odby­łem kil­ka gorą­cych roz­mów na temat mediów spo­łecz­no­ścio­wych. Sam nigdy nie byłem do nich prze­ko­na­ny, więc w jakimś sen­sie jestem "spóź­nio­ny", ale dałem sobie czas, by się uczyć. Ude­rza mnie brak świa­do­mo­ści roz­wo­ju social mediów, w dodat­ku wybie­ra­ny świa­do­mie. I to jest chy­ba naj­więk­szy dra­mat.
podaj dalej

Wojna sensów: mądrość vs inteligencja

Wojna sensów: mądrość vs inteligencja
Przy­glą­dam się na co dzień kul­to­wi inte­li­gen­cji, bo prze­cież kul­tu­ra jest tyl­ko dla niej zare­zer­wo­wa­na. Gawiedź ma popkul­tu­rę. Zasta­na­wiam się, czy to mądre stwier­dze­nie. Niech się zatem zmie­rzy mądrość z inte­li­gen­cją.
podaj dalej

Twórcza moc agresji - John Eldredge, książka "Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy"

Twórcza moc agresji - John Eldredge, książka
Są książ­ki, któ­re łyka się jed­nym tchem. Są też takie, któ­re męczą i z utra­pie­niem cze­kasz aż się skoń­czą. Są też takie, któ­re czy­tasz i nie wie­rzysz, że musisz wra­cać kil­ka wer­sów wcze­śniej, aby zro­zu­mieć pły­ną­cą z nich para­li­żu­ją­cą pro­sto­tę prawd. Ten trze­ci rodzaj repre­zen­tu­je "Dzi­kie ser­ce. ...
podaj dalej

Koncertowy tuman

Koncertowy tuman
Temat zawsze prze­cho­dził mi bokiem, a prze­cież zaj­mu­ję się nim zawo­do­wo - orga­ni­za­cja even­tów. Kon­cert zupeł­nie ina­czej wyglą­da od zaple­cza wzglę­dem fron­tu. Skrzy­żo­wa­nie doświad­czeń jed­ne­go i dru­gie­go pozwo­li­ło mi wysnuć parę cie­ka­wych wnio­sków.
podaj dalej