Monthly Archives: Styczeń 2014

Życie złożone z dźwięków

Życie złożone z dźwięków
Nie potra­fię żyć bez muzy­ki. Ona musi mnie ota­czać i szar­pać stru­ny w mojej duszy. Nie­wdzięcz­na to miłość, na szczę­ście obu­stron­nie. Cza­sem ja nie odwza­jem­niam uczuć, cza­sem ona. Taka mię­dzy nami miło­sna rów­no­wa­ga.
podaj dalej

Róbmy swoje

Róbmy swoje
Patrzysz na innych: mają lepiej. Są zdol­niej­si, pięk­niej­si i powo­dzi się im w życiu. Tacy wspa­nia­li, że migo­ta­ją bla­skiem jaśniej­szym niż Słoń­ce, a Ty jak ta mała pla­net­ka - musisz znać swo­je miej­sce. Pra­wa cią­że­nia umy­sło­we­go mają nad Tobą wła­dzę, więc śmi­gasz po orbi­cie wyzna­czo­nej przez owe ...
podaj dalej

Po zimie przychodzi wiosna

Po zimie przychodzi wiosna
Dziś będzie o pogo­dzie. Nie, nie zwa­rio­wa­łem. Mam ocho­tę o niej napi­sać, bo doświad­czy­łem ostat­nio tak oczy­wi­ste­go, że sam byłem zdzi­wio­ny swo­ją igno­ran­cją. Lubię zimę!
podaj dalej

Zbyt duże nadzieje - Bruce Springsteen, płyta High Hopes

Zbyt duże nadzieje - Bruce Springsteen, płyta High Hopes
Boss sze­fu­je już 54 lata (!), a wio­sen mu nie przy­by­wa. Nadal aktyw­nie dzia­ła na sce­nie muzycz­nej i tego pod­wa­żyć nie moż­na. Wyda­je mi się, że doszedł do momen­tu, gdy zaczy­na uży­wać met­kow­ni­cy. Śred­nia pły­ta z naklej­ką Bru­ce Spring­te­en nie jest nie­ste­ty arcy­dzie­łem z auto­ma­tu.
podaj dalej

Powstało PSBV i co dalej?

Powstało PSBV i co dalej?
Wczo­raj do życia zosta­ło powo­ła­ne Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Blo­ge­rów i Vlo­ge­rów. Jego idea, a w zasa­dzie jej brak, podzie­li­ła na razie blo­gos­fe­rę. Dla­cze­go?
podaj dalej

Co jest newsem w mediach?

Co jest newsem w mediach?
Nie byłem nigdy bar­dzo kry­tycz­ny wobec mediów i dostar­cza­nych przez nie new­sów, ale infor­ma­cja o ukru­szo­nym kciu­ku Chry­stu­sa z Rio w wyni­ku ude­rze­nia pio­ru­nu roz­ło­ży­ła mnie już na łopat­ki.
podaj dalej

spodchmurykapelusza miłość dostrzec

17 stycz­nia 2004 roku Pol­skę obie­gła wieść o śmier­ci Cze­sła­wa Nie­me­na. Opu­ścił nas dokład­nie 10 lat temu. Zosta­ła jego muzy­ka oraz cią­gle nie­zro­zu­mia­ła przez spo­łe­czeń­stwo potrze­ba miło­ści i akcep­ta­cji.
podaj dalej

Pomóż zamiast klikać

Pomóż zamiast klikać
Gdy­by głu­po­ta mogła latać, to ponad 0,5 milio­na użyt­kow­ni­ków fej­sa zosta­ło­by odrzu­tow­ca­mi. Wszyst­ko za spra­wą spon­ta­nicz­nej akcji, któ­ra na spon­ta­nicz­ną w ogó­le nie wyglą­da.
podaj dalej

Jestem taki zwyczajny

Jestem taki zwyczajny
Jak tak słu­cham i czy­tam o wyjąt­ko­wo­ści, inspi­ra­cjach i moty­wa­cjach, to zbie­ra mi się na wymio­ty od nad­mia­ru wspa­nia­ło­ści. Zewsząd krzy­czy do mnie atrak­cyj­na rekla­ma i nie­ba­nal­na akcja pro­mo­cyj­na. Jaj­ca opa­da­ją mi jed­nak na samą pod­ło­gę, gdy "han­dla­rze" wsta­wia­ją na pół­ki tak­że sie­bie.
podaj dalej