Monthly Archives: Listopad 2013

Podziękujmy artystom

Podziękujmy artystom
W egzy­sten­cji prze­cięt­ne­go Kowal­skie­go nie ma zbyt wie­le arty­zmu. Zaj­mu­je się głów­nie życiem i jego pro­zą. Było­by mu jesz­cze smut­niej, gdy­by nie fakt, że na szczę­ście nadal rodzą się arty­ści.
podaj dalej

Gdańsk blogerem silny

Gdańsk blogerem silny
Wra­cam wła­śnie pol­skim chra­po-busem w towa­rzy­stwie Rity, Blan­ki i Micha­ła. Gąb­ki się nam nie zamy­ka­ją, a na ustach cią­gle Blog Forum Gdańsk 2013.
podaj dalej

Teatr, który nie bloguje - umiera

Teatr, który nie bloguje - umiera
W poło­wie paź­dzier­ni­ka do mojej skrzyn­ki zawi­ta­ło zapro­sze­nie na spo­tka­nie to blog or not to blog, któ­re odby­ło się 22.10.2013 w War­sza­wie. Nie poje­cha­łem - byłem zaję­ty, ale na szczę­ście poja­wi­li się tam Andrzej Tuchol­ski z jestKultura.pl oraz Moni­ka Kamiń­ska z Black Dres­ses.
podaj dalej

Symbole, które możemy obrażać

Symbole, które możemy obrażać
Wszy­scy jutro napi­sze­my o Naro­do­wym Świę­cie Nie­pod­le­gło­ści, któ­re przy­pa­da na 11 listo­pa­da. Ja zapew­ne też nie uchro­nię się od pato­su, ale dla odmia­ny chcę przed­sta­wić ran­king sym­bo­li, któ­re naj­czę­ściej Pola­cy pozwa­la­ją sobie obra­żać. Bo wol­ny kraj.
podaj dalej