Monthly Archives: Październik 2013

Wojna sensów: tolerancja vs akceptacja

Wojna sensów: tolerancja vs akceptacja
Woj­na sen­sów to pierw­szy cykl na blo­gu (jeśli ktoś czu­je nawią­za­nie do Woj­ny świa­tów Wel­l­sa, to dobrze). Pomysł zro­dził się z potrze­by porząd­ko­wa­nia zna­czeń, któ­re są czę­sto mylo­ne w inter­ne­tach. Dziś na kanał bio­rę akcep­ta­cję i tole­ran­cję.
podaj dalej

Kłamstwo kłamstwu nierówne

Kłamstwo kłamstwu nierówne
Wszy­scy kła­mie­my, bez wyjąt­ku. Jed­nak­że kłam­stwo nie prze­sta­je być kłam­stwem, bez wzglę­du na to, czy to małe minię­cie się z praw­dą, czy wiel­ki dmu­cha­wiec, lata­wiec, wiatr.
podaj dalej

Pocztówka z wakacji i pachnący list

Pocztówka z wakacji i pachnący list
18. paź­dzier­ni­ka przy­pa­da Dzień Listo­no­sza i Dzień Pocz­ty Pol­skiej. Dla prze­ciw­wa­gi dzi­siaj jest tak­że Świa­to­wy Dzień Meno­pau­zy i Andro­pau­zy. W jakimś sen­sie owe 'świę­ta' się ze sobą łączą.
podaj dalej

Zazwyczaj dochodzę sam

Zazwyczaj dochodzę sam
Kie­dyś usły­sza­łem, że jestem zbyt­nim indy­wi­du­ali­stą, by żyć w gru­pie. Oczy­wi­ście nie zga­dzam się z tym stwier­dze­niem. Dopó­ki gru­pa nie jest małym kół­kiem wza­jem­nej ado­ra­cji potra­fię w niej funk­cjo­no­wać.
podaj dalej