Podjąć wyzwanie

Podjąć wyzwanie
Każ­dy dzień zaczy­na się spo­koj­nie, by przy­brać na mocy w poło­wie i wyci­szać się powo­li pod koniec. Każ­dy dzień jest wyzwa­niem, dosłow­nie każ­dy, a naszym celem jest je pod­jąć i wygrać.
podaj dalej

Bezstresowe życie

Bezstresowe życie
Stres zabi­ja - tak mówią wszy­scy leka­rze. Wyda­je się jed­nak, że to on wła­śnie napę­dza do wyko­ny­wa­nia rze­czy nie­moż­li­wych. Czy zatem bez­stre­so­we życie może być celem?
podaj dalej

Polska popkultura retro okiem trzydziestolatka

Polska popkultura retro okiem trzydziestolatka
Jestem dziec­kiem sta­nu wojen­ne­go, uro­dzi­łem się w '82 i choć gubię się w tym, czy jestem jakimś X, Y czy Z, to wiem, że za cza­sów moje­go dzie­ciń­stwa było wie­le faj­nych popkul­tu­ral­nych pro­gra­mów w TV, któ­re (nie­ste­ty) nie prze­trwa­ły do dziś. Zapnij pasy i prze­jedź­my się po prze­szło­ści.
podaj dalej

Niezamknięte rozdziały a życie

Niezamknięte rozdziały a życie
Już za moment, już za chwi­lę roz­pocz­nę kolej­ny nowy roz­dział swo­je­go życia. Zawsze wte­dy przy­cho­dzi na myśl zro­bie­nie rema­nen­tu, a wte­dy oka­zu­je się jak wie­le roz­dzia­łów jest aktu­al­nych i żywych, choć niby zosta­ły już zamknię­te.
podaj dalej

Łączy nas powietrze

Łączy nas powietrze
Od kie­dy znów zaczą­łem czy­tać, co dzie­je się na Twit­te­rze, co rusz tra­fiam na akcję #moje­po­wie­trze, za któ­rą stoi mar­ka ING Bank Ślą­ski. Sama akcja jest super, a dzię­ki niej zaczą­łem zasta­na­wiać się, co nas łączy i jak mia­sta radzą sobie z oczysz­cza­niem życio­daj­ne­go powie­trza.
podaj dalej