Łączy nas powietrze

Łączy nas powietrze
Od kie­dy znów zaczą­łem czy­tać, co dzie­je się na Twit­te­rze, co rusz tra­fiam na akcję #moje­po­wie­trze, za któ­rą stoi mar­ka ING Bank Ślą­ski. Sama akcja jest super, a dzię­ki niej zaczą­łem zasta­na­wiać się, co nas łączy i jak mia­sta radzą sobie z oczysz­cza­niem życio­daj­ne­go powie­trza.
podaj dalej

Depresja - choroba uleczalna

Depresja - choroba uleczalna
Dużo się mówi o depre­sji, zwłasz­cza na jesień lub wio­snę. Zwie­dzi­łem pół inter­ne­tu w poszu­ki­wa­niu infor­ma­cji na ten temat. W więk­szo­ści wyja­śnia­ne jest jak ona wyglą­da, jakie są przy­pusz­czal­nie jej obja­wy, jak ewen­tu­al­nie postę­po­wać z czło­wie­kiem w depre­sji. Chy­ba naj­waż­niej­szym ...
podaj dalej

Wojna o spokój

Wojna o spokój
Oko­ło 15 lat temu koń­czy­łem tech­ni­kum elek­trycz­ne. Mniej wię­cej pamię­tam co to jest prąd sta­ły i zmien­ny, a z lek­cji elek­tro­tech­ni­ki przy­po­mi­nam sobie, że napię­cie powsta­je jako róż­ni­ca poten­cja­łów. Dla elek­try­ków przy­szedł dobry czas, bo Pol­ska nam się spo­la­ry­zo­wa­ła.
podaj dalej